98 procent rekommenderar barnonkologisk fortbildning för sjuksköterskor

Barnonkologi är ett område med avancerade behandlingar och svårt sjuka patienter. Utvecklingen går snabbt och kräver både uppdaterade och nya kunskaper. Specialistutbildning för sjuksköterskor identifierades tidigt som en viktig kvalitetsfaktor för svensk barnonkologi och sedan 2003 finns ett nationellt högskoleprogram för barnonkologisk omvårdnad.

I en nyligen genomförd undersökning har Margareta af Sandeberg och Pernilla Pergert med flera följt upp vad de examinerade sjuksköterskorna tycker om den nationella utbildning som ges på Karolinska Institutet och som Barncancerfonden finansierar. Målet med utbildningen är att ge sjuksköterskor som vårdar barn med cancer en fördjupad kunskap och kompetens inom barnonkologi och barnonkologisk omvårdnad och syftet med studien var att få kunskap om sjuksköterskors uppfattning om effekterna av utbildningsprogrammet. 

Höga betyg 

Åttio sjuksköterskor som genomgått utbildningen i tre årskullar (2012–2019) fick en digital enkät som bestod av ett antal flervalsfrågor.  74 procent av sjuksköterskorna (59 personer) besvarade enkäten och av dessa svarade hela 98 procent att de skulle rekommendera utbildningen i stor/ganska stor utsträckning. I princip alla (98procent) uppgav också att kunskaperna från utbildningen bidrog till att de blev tryggare i mötet med barnen/familjerna.  

Skapar karriärmöjligheter 

Vid tidpunkten för undersökningen hade 25 procent av kursdeltagarna (15 personer) lämnat den barnonkologiska vården. Av de återstående arbetade 71 procent av sjuksköterskorna kliniskt på barn onkologisk avdelning och 42 procent av dessa arbetade i någon nischad roll, specialtjänster som till exempel kontaktsjuksköterska. Antalet sjuksköterskor med specialtjänster tredubblades efter avslutat program, från 20 procent till 59 procent. Det är dock viktigt att poängtera att drygt 70 procent arbetade kvar i direkt patientvård efter avslutad utbildning, även de med specialtjänster. 

- Denna studie visar att fortbildning av sjuksköterskor påverkar deras karriärmöjligheter också i klinisk praktik. Vi kan också se att utbildningen bidrar till förbättrat självförtroende och att sjuksköterskorna väljer att stanna inom det område de specialiserat sig inom, konstaterar Pernilla Pergert.   

Men hon vill också lägga in en brasklapp: 

- Utbildning räcker dock inte ensamt till för att behålla kompetenta sjuksköterskor, för ett långt och hållbart arbetsliv krävs till exempel också en dräglig arbetsmiljö samt balans mellan arbete och fritid.