Cancerbehandlingar

Alla barn behandlas efter så kallade behandlingsprotokoll som tagits fram i internationellt forskningssamarbete. Det är den mall man utgår ifrån, men sedan anpassas den alltid efter det individuella barnets speciella egenskaper för att uppnå bästa resultat.

Alla behandlingsmetoder har var och en sitt syfte. Det är dock nästan alltid nödvändigt att kombinera några behandlingsmetoder vid cancerbehandling.

Ibland kräver tumörens storlek eller placering att man måste använda strålbehandling och/eller cytostatika innan man kan operera. Tumören kan exempelvis vara så stor att man först måste krympa den genom cytostatikabehandling.

Olika cancerbehandlingar

Vissa cancerformer svarar inte bra på cytostatikabehandling och då behöver man strålbehandla och/eller operera för att kunna bota barnet.

Att behandla en tumör med cytostatika betyder också att man behandlar hela blodet, det vill säga att eventuella tumörceller som cirkulerar i blodbanan kan nås. Detta kan man aldrig uppnå med till exempel kirurgi där man tar bort själva tumören. Det betyder att metoderna ofta måste kombineras.

Internationella behandlingsprinciper

Det finns ett utbrett samarbete inom barncancerområdet både inom Norden och Europa och övriga världen. Alla barn som insjuknar i leukemi får, oavsett var barnet bor inom Norden, lika behandling.

Alla de behandlingsprinciper som används idag är nationella eller internationella. Det finns alltså inga lokala behandlingsprinciper, utan behandlingsprotokollen stödjer sig på vetenskapliga fakta baserade på nordiska eller sameuropeiska studier. Vissa studier omfattar även länder utanför Europa.

Grundläggande behandlingsmallar

Varje behandlingsprotokoll som ett barn ska följa måste betraktas som en grundläggande mall för behandlingen. Det finns alltid behov av att göra små justeringar som är baserade på det individuella barnets speciella egenskaper. Det kan också förekomma komplikationer under behandlingen som leder till att man måste förändra något i protokollet, men grundprincipen kvarstår dock alltid.

Om något barn behöver göra en större justering av sin behandling tas den frågan alltid upp på nationell nivå genom vårdplaneringsgrupperna.