Ordlista

Här är en ordlista med termer relaterade till barncancer. Få enklare förståelse för behandlingsmetoder, medicinska begrepp och diagnostik som används inom området.

 • AGNOSTISK BEHANDLING

  En behandling som väljs utifrån en cancertumörs genetiska eller molekylära egenskaper istället för att utgå från vilken typ av cancer det är eller var den växer i kroppen.

 • ALK

  Anaplastiskt lymfomkinas (ALK) är ett protein som normalt är aktivt under fosterutvecklingen. Flera olika cancerformer beror på en överaktiv ALK-signalering, ofta orsakad av en mutation i ALK-genen.

 • ALK-HÄMMARE

  Läkemedel som är verksamma mot cancerceller vars överlevnad är beroende av anaplastiskt lymfomkinas (ALK).

 • BARNONKOLOG

  Läkare specialiserad inom tumörsjukdomar hos barn.

 • BARNONKOLOGI

  Läran om tumörsjukdomar hos barn.

 • BEHANDLINGSPROTOKOLL

  En detaljerad beskrivning av hur behandlingen ska gå till för olika diagnoser och riskgrupper.

 • BEHANDLINGSRESISTENS

  När en cancertumör inte svarar på den behandling som ges.

 • BENIGN

  Godartad.

 • BIOBANK

  En organiserad samling biologiska prover från t.ex. tumörvävnad eller blod som förvaras och ibland analyseras för att tillgängliggöras för vård eller forskning utifrån gällande lagstiftning.

 • BIOMARKÖR

  En biomarkör mäter något biologiskt i kroppen, t.ex. från blod eller urin, på ett objektivt och reproducerbart sätt och ger information om patientens medicinska tillstånd. Genom att följa vissa typer av biomarkörer över tid kan man också se hur en tumör svarar på behandling.

 • BIOPSI

  Ett litet prov som tas från tumör eller annan vävnad för att kunna undersöka cancercellerna mer i detalj, ofta på hög förstoring i ett mikroskop.

 • BIVERKAN

  Ett läkemedel har en viss önskad effekt på en sjukdom men kan också ge oönskade effekter, så kallade biverkningar. Inom barncancer finns det många olika typer av biverkningar beroende på diagnos och behandling. 

 • CAR-T

  CAR-T-behandling innebär att kroppens egna immunceller modifieras utanför kroppen så att de kan känna igen och förstöra vissa typer av tumörceller och sedan ges tillbaka i form av ett dropp.

 • CELLGIFTER

  Se cytostatika.

 • CNS, CENTRALA NERVSYSTEMET

  Omfattar hjärnan, förlängda märgen och ryggmärgen.

 • CNS-TUMÖRER

  Tumörer i det centrala nervsystemet.

 • CT/DATORTOMOGRAFI

  En datortomograf är en särskild sorts röntgenapparat. Vid en vanlig röntgenfotografering sänds en röntgenstråle genom din kropp. Vid en datortomografi sänds röntgenstrålarna in från olika vinklar.

 • CVK, CENTRAL VENKATETER

  En plastslang som opereras in i ett blodkärl som är större än de vi har på handryggen eller armvecket. Det som syns är en tunn slang på huden, vanligtvis under nyckelbenet, med ett kopplingsstycke dit spruta eller droppslang kopplas.

 • CYTOSTATIKA

  Läkemedel som hämmar celldelning.

 • FARMAKOGENOMIK

  Den del av precisionsmedicinen som undersöker om det finns en genetiskt betingad risk för läkemedelsbiverkningar eller en risk att läkemedlet ej fungerar hos en individ.

 • FOTONSTRÅLNING

  Fotonstrålning består av samma energi som solljus, men den har en högre energi. Fotonstrålning kallas ofta traditionell strålbehandling, röntgenstrålning och den påverkar all vävnad som utsätts för strålningen, både i själva tumören och i omkringliggande områden.

 • HELGENOMSEKVENSERING

  En kartläggning av en individs arvsmassa (genomet). Analysen ger information om hur en cancertumör ser ut på genetisk nivå och kan därmed förfina diagnosen och eventuellt leda till bättre behandling.

 • HYDROCEPHALUS

  Innebär en för stor mängd vätska i hjärnans hålrum, vilket kan orsakas av en tumör som ger stopp i vätskeflödet och leder till högt tryck i hjärnan.

 • KBT

  Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem.

 • METASTAS

  Dottertumör. Cancerceller sprider sig från ett ställe, där de först uppstod, till ett annat ställe i kroppen.

 • MR/MRI/ MAGNETKAMERAUNDERSÖKNING

  Människokroppen består till största delen av vatten. Vatten innehåller väteatomer och det är med hjälp av dessa, tillsammans med ett mycket starkt magnetfält och radiovågor, som magnetkameran skapar bilder. Hela kroppen kan undersökas och bland annat kan man finna tumörer.

 • MUTATION

  Spontana förändringar i DNA- sekvensen som kan uppkomma i alla livsformer och kan ge upphov till helt nya egenskaper. Cancer orsakas ofta av mutationer i de gener som styr cellernas delning.

 • MÅLINRIKTADE LÄKEMEDEL

  Det finns idag flera olika typer av målinriktade läkemedel mot cancer, exempel är monoklonala antikroppar och små molekyler.

 • OFF-LABEL

  Off label-användning innebär användning av ett godkänt läkemedel på icke-godkänd indikation. Det kan ofta bli aktuellt hos barn när andra behandlingsalternativ saknas och det finns ett lämpligt läkemedel som enbart är godkänt för behandling av vuxna.

 • ONKOLOG

  Läkare som är specialiserad i läran om tumörsjukdomar.

 • ONKOLOGI

  Läran om tumörsjukdomar.

 • PALLIATIV VÅRD

  Lindrande och ibland förebyggande vård vid livshotande sjukdom, både i livets slutskede och för den som kan bli frisk.

 • PATOLOG

  Läkare som är specialiserad på att bedöma om en vävnad är frisk eller sjuk. Ofta kan en cancerdiagnos fastställas eller bekräftas genom att patologen tittar på tumörvävnaden i mikroskop. 

 • PATOLOGI

  Läran om sjukdomar.

 • PRECISIONSMEDICIN

  När vård och behandling anpassas till varje enskild individs unika diagnos, genetiska förändringar och andra förutsättningar. I Sverige erbjuds alla barn som insjuknar i cancer helgenomsekvensering, vilket bidrar till mer exakt diagnos och en möjlighet att anpassa behandlingen om det krävs. Precisionsmedicin utgår ofta från tumörens genetik för att bli så effektfull som möjligt. 

 • PROTONSTRÅLNING

  Protonstrålning består av positivt laddade vätejoner som produceras i en accelerator. Energin i protonstrålningen kan varieras så att den största stråldosen hamnar på ett visst förutbestämt djup och skadar därför inte omkringliggande vävnad lika mycket.

 • SENA KOMPLIKATIONER

  Är ett samlingsnamn för alla former av bestående komplikationer eller upplevda problem som drabbar barncanceröverlevare till följd av behandlingen eller sjukdomen i sig.

 • STAMCELLSTRANSPLANTATION (tidigare kallad benmärgstransplantation)

  Vid en stamcellstransplantation får den som är sjuk nya blodbildande stamceller. Dessa kan tas från blodet (efter stimulering) eller skördas via benmärgen.