Marita Vikström Larsson, konsultsjuksköterska specialiserad på hjärntumör.

Utbildningar inom barnonkologi

Är du sjuksköterska eller undersköterska och vill utbilda dig inom barnonkologi eller arbetar du redan inom området och vill vidareutbilda dig? Arbetar du som barnläkare och vill fördjupa dig inom olika barnonkologiska diagnoser eller arbeta med att stärka nationella samarbeten? Då är du välkommen att söka någon av våra utbildningar.

Barnonkologi är ett område där det just nu sker många och livsviktiga framsteg, och tack vare avancerade behandlingar och nya läkemedel överlever allt fler barn. Att arbeta med cancersjuka barn är utvecklande men också krävande. Genom barncancerfondens utbildningar uppdaterar du din kompetens och får samtidigt möjlighet till samtal med kollegor inom samma område. Utbildningarna tar upp allt från de etiska frågorna till de senaste medicinska behandlingarna.  

Om utbildningarna 

Barncancerfonden erbjuder och finansierar ett antal utbildningar på hel eller halvfart för att vårdpersonal som arbetar med barn med cancer ska få fördjupad kunskap och kompetens om hur man kan tillgodose barnens behov, både medicinska och i form av omvårdnad.   

Utbildningarna riktar sig till sjuksköterskor, läkare, barnsköterskor och undersköterskor är skräddarsydda för respektive målgrupp. Under kurserna får du tillgång till den senaste kunskapen och lär dig mer om de olika behandlingarna och de olika cancerdiagnoserna.  

Den långa sjuksköterskekursen ges via Karolinska institutet och kompletteringen till magister ges via Uppsala universitet. Dessa båda kurser berättigar till 30 högskolepoäng vardera.   

Längre ned på sidan kan du läsa mer om anslag som finns att söka för praktiktjänstgöring och nätverksträffar. 

Innehåll på sidan:

Utbildning i barnonkologi för sjuksköterskor (introduktionskurs)

Utbildning i barnonkologi för sjuksköterskor (30 högskolepoäng)

Komplettering till magister för sjuksköterskor inom barnonkologisk vård

Utbildning i barnonkologi för barnsköterskor/undersköterskor

Utbildning i barnonkologi för läkare 

Praktiktjänstgöring på barnonkologiskt centrum eller utomlands

Nätverksträffar

Utbildningar för sjuksköterskor 

Utbildning i barnonkologi för sjuksköterskor (introduktionskurs) 

Introduktionsutbildningen i medicinsk barnonkologi riktar sig främst till sjuksköterskor som arbetar med barnonkologisk vård på barncancercentra eller på länssjukhus. I mån av plats välkomnas även sjuksköterskor som idag arbetar inom annan verksamhet men som funderar på att börja arbeta med barn med cancer. 

Kursens utformning 
Kursdeltagarna får en introduktion till de vanligaste barnonkologiska diagnoserna samt aktuella behandlingsprinciper. Undervisningen utgår till stor del från patientfall, som diskuteras gemensamt. Kursen tar även upp barnonkologins organisation i Sverige.  

Följande fyra huvudområden kommer att belysas: 

 • Leukemier och lymfom 
 • Solida tumörer 
 • CNS-tumörer 
 • Understödjande behandling 

Läs den fullständiga kursbeskrivningen här: Introduktionskurs Barnonkologi Sjuksköterskor (pdf)

Kontakta kursadministratör för mer information: 
Kirsti Pekkanen kirstipekkanen@outlook.com   

Datum och plats 
Kursen sker i internatform på Hotel Bishops Arms i Strängnäs. Utbildningens längd är fem dagar. Normalt ges kursen tre gånger per år. 

Datum för kurstillfälle 1: 15-19 april, 2024
Sista anmälningsdag: 18 mars
Anmäl dig till kurstillfälle 1

Datum för kurstillfälle 2: 16-20 september, 2024 
Sista anmälningsdag: 19 augusti 
Anmäl dig till kurstillfälle 2

Datum för kurstillfälle 3: 25-29 november, 2024 
Sista anmälningsdag: 28 oktober 
Anmäl dig till kurstillfälle 3

 

Utbildning i barnonkologi för sjuksköterskor (30 högskolepoäng) 

Målet med utbildningen är att ge sjuksköterskor som vårdar barn med cancer en fördjupad kunskap och kompetens inom barnonkologi och barnonkologisk omvårdnad. 

Kursens utformning 
Kursen omfattar 30 högskolepoäng fördelat på två delkurser. Utbildningen pågår under två år och sker i form av två fyradagarsinternat per år samt ett uppföljande internat i slutet av utbildningen. Internaten består av föreläsningar, gruppdiskussioner och examinationer. Däremellan sker utbildningen webbaserat med studieuppgifter, examinationer, gruppdiskussioner och självstudier på distans samt verksamhetsintegrerat lärande. 

Första delkursen:  

 • Leukemier och lymfom
 • Solida tumörer 

Andra delkursen: 

 • CNS-tumörer 
 • Uppföljning och palliativ vård 

För den fullständiga kursbeskrivningen och kontaktuppgifter se här: Course syllabus - Barnonkologisk vård för sjuksköterskor, 30 hp | Karolinska Institutet Utbildning (ki.se)

Kontakta kursadministratör för mer information: 
Kirsti Pekkanen kirstipekkanen@outlook.com   

Datum och plats 
Kursen sker i internatform på Hotel Bishops Arms i Strängnäs. Ny kursomgång startar vartannat år. 

Datum för nästa kursstart: hösten 2025  

 

Komplettering till magister för sjuksköterskor inom barnonkologisk vård 

Utbildningen ger sjuksköterskor som vårdar barn med cancer en fördjupad kunskap och kompetens inom vetenskap och leder till en magisterexamen i omvårdnad/vårdvetenskap. Du som är legitimerad sjuksköterska och arbetar på en barnklinik där barn med cancer vårdas kan söka till utbildningen. 

Kursens utformning 
Utbildningen ges under ett eller två år och startar i form av en heldag för introduktion och information. Därefter sker utbildningen webbaserat med undervisning och handledning, uppgifter och självstudier på distans. Kursen avslutas med examinering av magisteruppsats. 

För den fullständiga kursbeskrivningen och kontaktuppgifter se här: Komplettering till magister för sjuksköterskor Uppsala Universitet (pdf)

Kontakta kursadministratör för mer information:
Kirsti Pekkanen kirstipekkanen@outlook.com   

Anmäl dig till utbildningen

 

Utbildningar för undersköterskor och barnsköterskor 

Utbildning i barnonkologi för barnsköterskor/undersköterskor 

Utbildningen riktar sig mot barn- och undersköterskor som arbetar på barnonkologiska centra eller på länssjukhus. 

Kursens utformning 
Kursen i barnonkologi för barn- och undersköterskor består av två fristående delkurser – en omvårdnadsdel (4 dagar) och en medicinsk del (3 dagar). Den som väljer att läsa båda delkurserna kan läsa dessa i valfri ordning. Kursen ges i form av föreläsningar och gemensamma diskussioner.  

Datum och plats 
Kursen sker i internatform på Hotel Bishops Arms i Strängnäs. Normalt ges varje delkurs en gång per år, en av dem på våren och den andra på hösten. 

Kontakta kursledningen för mer information:  
Kirsti Pekkanen kirstipekkanen@outlook.com 

Delkurs – Barnonkologisk omvårdnad:  

 • Moralisk och etisk stress 
 • Transkulturell vård 
 • Palliativ vård 
 • Socialt liv 
 • Tonåringar/unga vuxna 
 • Psykosociala aspekter 
 • Konsultsjuksköterska/syskonstödjare  
 • Barnonkologins organisation i Sverige och internationellt 

Läs den fullständiga kursbeskrivningen här: Kursinformation Barnonkologisk Omvårdnad (pdf)

Datum för nästa kursstart: 20-23 maj, 2024
Sista anmälningsdag: 22 april

Anmäl dig till delkurs Omvårdnad

Delkurs – Medicinsk barnonkologi:  

 • Leukemier 
 • Solida tumörer  
 • Hjärntumörer
 • Cytostatika  
 • Strålbehandling  

Läs den fullständiga kursbeskrivningen här: Kursinformation Medicinsk barnonkologi (pdf)

Datum för nästa kursstart: 24-26 januari, 2024 (kursen är fullbokad)
Sista anmälningsdag: 31 december, 2023 

Anmäl dig till delkurs Medicin

 

Utbildningar för läkare 

Utbildning i barnonkologi för läkare 

Läkarutbildningen i pediatrisk onkologi är en vidareutbildning som riktar sig mot specialistläkare och ST-läkare som arbetar med barnonkologisk vård på länssjukhus eller på ett regionalt cancercentrum. Kursdeltagarna ska få fördjupade kunskaper i barnonkologi och hematologi med fokus på klinisk handläggning. Kursen bidrar även till att stärka samarbeten och nätverkande inom barnonkologi på nationell nivå. Deltagare som planerar att delta på kursens alla fem kurstillfällen (under 2-3 år) kommer att prioriteras i ansökningsprocessen. 

Kursens utformning 
Utbildningen är uppdelad på fem olika kurstillfällen, vilka ges i internatform under en 2-3 årsperiod. Undervisningen utgår till stor del från gemensamma diskussioner kring patientfall. Inför vissa internat kan det bli aktuellt med förberedelser av egna fallpresentationer. Viss basal litteratur förväntas vara inläst innan respektive internat.  

Följande fem övergripande ämnesområden kommer att belysas: 

 • Leukemier och non-Hodgkins lymfom 
 • Solida tumörer 
 • CNS-tumörer 
 • Akuta samt sena komplikationer 
 • Barnhematologi 

Läs den fullständiga kursbeskrivningen här: Kursinformation Barnonkologi Läkare (pdf)

Kontakta kursledningen för mer information:  
Kirsti Pekkanen kirstipekkanen@outlook.com 

Datum och plats 
Kursen är uppdelad på fem olika internat (ett per termin) som antingen hålls på Hotel Bishops Arms i Strängnäs eller digitalt. Varje internat pågår i två eller tre dagar.  

Datum för seminarium 4 – Akuta samt sena komplikationer: 15-16 april, 2024
Sista anmälningsdag: 18 mars
Kursen ges digitalt

Anmäl dig till seminarium 4

Datum för seminarium 5 – Barnhematologi: 13-15 november, 2024
Sista anmälningsdag: 14 oktober
Kursen ges i Strängnäs

Anmäl dig till seminarium 5

Om barnonkologi

Varje dag drabbas ett barn av cancer i Sverige och barncancer är den vanligaste dödsorsaken till följd av sjukdom hos barn. Barncancer skiljer sig från cancer som drabbar vuxna då den inte beror på ålder eller livsstilsfaktorer.  

Barn som drabbas av cancer är en heterogen grupp med unika behov, de är olika gamla och de drabbas av olika sorters cancer. Exempel på cancer som drabbar barn är leukemi, hjärn- och ryggmärgstumörer, lymfom, neuroblastom, Wilms-tumör (en typ av njurcancer), retinoblastom och cancer i ben och mjukvävnad.  

Även om allt fler barn överlever så drabbas cirka 70 procent senare i livet av komplikationer efter sin behandling, det kan handla om sekundärcancer, skador på hjärta och kärl, infertilitet, hormonella problem och förvärvade hjärnskador. 

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av Barncancerforskning i Sverige. Viktiga forskningsområden syftar till att öka överlevnaden och minska sena komplikationer. 

Anslag till praktik och nätverksträffar 

Praktiktjänstgöring på barnonkologiskt centrum eller utomlands 

Barncancerfonden utlyser anslag till praktiktjänstgöring som kan pågå i upp till sex månader. Praktiken är till för att ge läkare och sjuksköterskor som arbetar utanför de barnonkologiska centrumen möjlighet att öka sin kunskap och erfarenhet.  

Anslaget ges i form av lönestöd till ordinarie arbetsgivare för ersättare av den personal som genomför praktiktjänstgöringen. Även så kallad randning kan finansieras för läkare eller sjuksköterska under utbildning under förutsättning av randningen görs på ett barncancercentrum. 

Mer information om regler och hur du ansöker finner du här: Ansökan praktiktjänstgöring 

Kontakt 

Vid frågor kring praktiktjänstgöring, vänligen kontakta: 
forskning@barncancerfonden.se 

Ansök om praktik här

Nätverksträffar 

För att öka samarbetet inom barncancerområdet och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte stödjer Barncancerfonden nätverksträffar för olika yrkeskategorier som är verksamma inom barncancerområdet tex sjukhuslärare, kuratorer, neuropsykolog, etc. Observera att personer som är verksamma vid ett barnonkologiskt centrum söker bidrag till nätverksträffar via sin respektive sektionschef. 

Ansöker du om att anordna en träff för ett nytt nätverk behöver ansökan, förutom grunduppgifter, även innehålla en utförlig beskrivning av nätverket och syftet med det.  

Mer information om regler och hur du ansöker finner du här: Ansökan Nätverksträffar 

Kontakt 
Vid frågor kring utlysningen, vänligen kontakta: 
forskning@barncancerfonden.se  

Anmäl om nätverksträffar här