Prioriteringskommittéer och valberedningen

Efter att ansökningstiden gått ut bedöms ansökningar om forskningsanslag av ansvarig prioriteringskommitté.

Prioriteringskommittéerna bedömer ansökningarna utifrån kriterierna frågeställning, metodik, kompetens/genomförbarhet, barncancerrelevans samt i förekommande fall den vetenskapliga rapporten. I varje prioriteringskommitté sitter en eller två patient- och anhörigrepresentanter som bevakar att patienter och anhörigas intressen tillgodoses. Kommittéerna kan även vid behov få stöd av utlåtanden från externa specialister.

Totalt finns det sex prioriteringskommittéer: tre för biomedicin, en för vårdforskning och psykosocial forskning, en för medicinsk teknik, samt en för toxicitet och sena komplikationer.

Prioriteringskommittéernas arbete koordineras av forskningsnämnden. I denna ingår ordförande från respektive prioriteringskommitté samt ordförande och vice ordförande i forskningsnämnden. Ordförande i forskningsnämnden leder arbetet.

Tillsättning av ledamöter i prioriteringskommittéerna beslutas formellt av Barncancerfondens styrelse på underlag från valberedningen.