Generella villkor, integritetspolicy och användning av cookies

Dessa villkor gäller för alla gåvor och beställningar till Barncancerfonden om inget annat anges.

Integritetspolicy

För att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss finns denna integritetspolicy som anger hur dina personuppgifter behandlas och skyddas. I den berättar vi mer om hur vi arbetar med personuppgifter och säkerställer att vi följer gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. För vissa tjänster kan det finnas särskilda villkor för behandling av personuppgifter. Dessa villkor informeras du om i samband med att du använder de tjänsterna.

1. Vem är personuppgiftsansvarig

Barncancerfonden, organisationsnummer 802010–6566, 114 84 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du når oss på telefon 020-90 20 90 eller via mejl på info@barncancerfonden.se.

Dataskyddsombud (DSO) på Barncancerfonden är Louise Hammarbäck.

2. Var lagras dina personuppgifter?

De personuppgifter som samlas in från dig lagras inom EU. Dina uppgifter kommer inte att behandlas utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), vilket inkluderar EU, Island, Liechtenstein och Norge.

3. Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Barncancerfonden kommer inte att sälja, hyra- eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Vi kan komma att lämna ut personuppgifterna till samarbetspartners och anlitade personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för Barncancerfondens räkning, t ex IT-leverantörer, distributionspartner, bank & finans, kommunikationsbyrå och tryckeri, men det är då Barncancerfonden som är ansvarig för behandlingen.

4. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

5. När samlar vi in dina personuppgifter och vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter i följande situationer.

 • När du anmäler dig som prenumerant till nyhetsbrev eller pressutskick, eller kontaktar oss via telefon eller e-post samlar vi in information om namn och kontaktuppgifter.
 • När du ger en gåva (t ex. en swishgåva, gåva via betalkort eller gåva via internetbank), blir månadsgivare, handlar i vår presentshop eller beställer informationsmaterial samlar vi in information om namn, personnummer, kontaktuppgifter och uppgifter om din gåva eller beställning.
 • När du startar en insamling på vår webbplats samlar vi in information om namn, personnummer och kontaktuppgifter.
 • När du startar/arrangerar eller deltar vid ett event eller någon annan aktivitet samlar vi in information om namn, personnummer, kontaktuppgifter, fotografiska bilder samt i vissa särskilda fall känslig information som är nödvändig för att ge dig det stöd och hjälpmedel som du behöver för att kunna deltaga.
 • När du ansöker om en ledig tjänst hos Barncancerfonden samlar vi in information om namn, kontaktuppgifter och meriter.
 • När du använder webbplatsen lagrar vi cookies på din dator enligt vad som närmare anges i vår cookie-policy. Detta för att förbättra, utveckla eller personifiera våra erbjudanden, tjänster och kommunikation.
 • När du blir medlem i programmet Maxa Livet samlar vi in information om namn, kontaktuppgifter, adressinformation, fotografiska bilder samt känslig information som är nödvändig för att ge dig det stöd och hjälpmedel som du behöver för att kunna deltaga.

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att utföra den tjänst som du har begärt. Dina personuppgifter sparas i upp till 36 månader efter vi tagit del av dem. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag.

6. Hur använder vi dina personuppgifter?

De personuppgifter som du lämnar registreras i vår databas och därefter använder vi dem för att administrera din gåva eller din beställning av tjänster och produkter, för att administrera ditt deltagande i events och aktiviteter samt för att föra statistik. Vi kan komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning av information från privata och offentliga register och källor för att säkerställa att vi riktar relevant kommunikation till relevant person. Uppgifterna kan också komma att användas för att i marknadsföringssyfte analysera de gåvor och köp du genomför, när vi berättar mer om vår verksamhet via brev, sms, e-post, publikationer eller telefon, för riktad kommunikation till anpassade målgrupper på sociala medier (t ex. Facebook och Instagram) samt för uppföljning och utveckling av Barncancerfondens verksamhet.

När du ansöker om en ledig tjänst använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem, men intressanta ansökningar kan komma att sparas även efter rekryteringsperioden.

7. Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter?

All insamling och behandling som görs av dina personuppgifter grundas på en rättslig grund. Barncancerfonden behandlar dina personuppgifter med stöd av en eller flera av följande rättsliga grunder:

Intresseavvägning. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändiga för att uppfylla ändamål som rör Barncancerfondens eller tredje parts berättigade intressen. Detta förutsätter att Barncancerfondens intressen av behandlingen väger tyngre än dina intressen av skydd av personuppgifter och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.

Samtycke. Du har uttryckligen lämnat ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål. Det innebär att du godkänner den aktuella personuppgiftsbehandlingen.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för behandlingen av dina personuppgifter. Vid en sådan begäran upphör behandlingen av dina personuppgifter. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på telefon 020-90 20 90 eller via e-post på info@barncancerfonden.se.

Avtal. Barncancerfonden får behandla personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra ett avtal mellan dig och Barncancerfonden eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtal ingås.

Rättslig förpliktelse. Barncancerfonden får behandla personuppgifter om behandlingen är nödvändig för att Barncancerfonden ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som följer av lag eller annan författning (inklusive kollektivavtal) eller av beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan författning.

8. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att utföra den tjänst som du har begärt. Dina personuppgifter sparas i upp till 36 månader efter vi tagit del av dem. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag.

9. Säkerhet 

Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med dataskyddsförordningen och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen.

10. Dina rättigheter

10.1 Rätt till registerutdrag och rättelse

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som vi utför om dig. Du kan även begära att vi rättar personuppgifter som är felaktiga.

10.2 Rätt till radering

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till varför de samlades in och Barncancerfonden kommer att radera personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du har även rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt då behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig. Begäran om radering kan även göras för personuppgifter som behandlas med anledning av berättigat intresse samt för direkt marknadsföring.

10.3 Rätt att invända

Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse. Personuppgiftsbehandling som sker för att föra statistik, för marknadsföring samt för uppföljning och utveckling av Barncancerfondens verksamhet sker för att uppfylla Barncancerfondens berättigade intressen. Du kommer alltid att ges tillfälle att motsätta dig direkt marknadsföring från oss.

10.4 Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling

Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i följande fall.

 1. Om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter.
 2. Om du anser att personuppgiftsbehandlingen är otillåten men du föredrar att vi begränsar behandlingen av personuppgifterna istället för att vi raderar dessa.
 3. Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för men du behöver personuppgifterna för etablering eller, utövandet av eller försvar mot rättsliga krav.
 4. Om du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse enligt punkt 10.3 ovan.

10.5 Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

10.6 Rätt till information och tillgång

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter som Barncancerfonden har om dig. Att begära ett registerutdrag är konstandsfritt.

10.7 Rätt till Portabilitet

Du har rätt att ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt accepterat format och maskinläsbart format och du har rätt att överföra, flytta eller kopiera dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

10.8 Utövande av dina rättigheter

Om du vill använda någon eller flera av dina rättigheter kan du kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges längst ner i integritetspolicyn. Vi kommer att behandla din begäran skyndsamt. Om vi inte beviljar din begäran kommer vi informera dig om detta samt skälen till sådant beslut.

11. Dataskyddsombud

Barncancerfonden har utsett ett dataskyddsombud (DSO) för att säkerställa att vi kontinuerligt behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på: gdpr@barncancerfonden.se

12. Rätt till klagomål till behörig myndighet

Om du är missnöjd med Barncancerfondens behandling av personuppgifter eller beslut rörande din begäran kan du kontakta oss. Du har också rätten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

13. Förändringar av integritetspolicyn

Barncancerfonden kan behöva uppdatera denna integritetspolicy. I det fall då integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade integritetspolicyn att finnas på barncancerfonden.se. Vid väsentliga förändringar av denna integritetspolicy informerar Barncancerfonden dig om de ändringar som gjorts via t ex. e-post.

14. Frågor och hjälp

Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver hjälp. Du når oss på telefon 020-90 20 90 eller via e-post på info@barncancerfonden.se.

Vår postadress är:

Barncancerfonden
Box 5408
114 84 Stockholm

Policy för bildpublicering

Vid publicering av upphovsrättsskyddat material som bild eller video, inhämtar vi upphovsmannens godkännande och säkerställer nödvändiga avtal. Vi publicerar namn på fotograf och/eller bildbyrå i anslutning till det upphovsrättsskyddade materialet. I de fall där vi bedömer att detta inte är möjligt, säkerställer vi att vi har upphovsrättsinnehavarens godkännande att avstå från namnpublicering.

Leverans och betalning

Leveranser

Våra produkter kan ha olika leveransvillkor, dessa finns angivna i anslutning till knappen "Lägg i varukorg" på produktsidan. Barncancerfonden tar inget ansvar för försändelser som skickats till felaktiga adresser eller som är beställda av personer som inte är innehavare av det kontokort som använts.

Betalning och säkerhet

Din onlinebetalning är säkrad genom att Barncancerfonden använder betalningstjänster från PAYEX. PAYEX är godkända av alla svenska banker samt certifierade enligt PCI DSS av VISA och MasterCard för att förmedla betaltransaktioner i högsta säkerhetsklass. All kommunikation mellan barncancerfonden.se och din bank sköts av PAYEX och krypteras via SSL (Secure Sockets Layer). Att betalningen sker på en säker sida kan du se genom att adressen på betalsidan börjar med https:// samt att det visas ett hänglås i nedre högra hörnet av din browser. 

Organisationsnummer

Vid val av faktura som betalningsalternativ måste företagets organisationsnummer anges. Betalningsvillkor för faktura är 30 dagar.

Falska beställningar

Alla bedrägerier och falska beställningar polisanmäls.

Vi använder kakor (cookies)

Om cookies

En cookie är en textfil som webbplatsen begär att få spara på din dator. Syftet är att lära oss mer om hur vår webbplats används för att kunna förbättra din upplevelse samt för att anpassa riktad kommunikation till dig som besökare på andra webbplatser. Vi för även besöksstatistik och statistik över hur du kommer till vår webbplats. Cookies innehåller inga personuppgifter som till exempel namn, personnummer eller e-postadress.

Det finns olika typer av cookies: förstapartscookies och tredjepartscookies. Förstapartscookies kan delas upp i sessionscookies som endast lagras temporärt under besöket på webbplatsen och persistenta cookies som lagras en längre tid på besökaren dator eller tills användaren tar bort dem på sin webbläsare. Tredjepartscookies används för annonsering, webbanalys och teknisk trafikmätning. Barncancerfonden använder sig av både förstapartscookies och tredjepartscookies.

Så här kan du spärra cookies på din dator

Om du vill undvika att cookies lagras på din dator i samband med ditt besök på vår webbplats kan du ändra inställningarna i din webbläsare (till exempel Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome och Safari) så att webbläsaren inte tillåter cookies. Observera att funktionaliteten på webbplatsen då kommer att begränsas.

Om webbanalystjänster och varför de används på denna webbplats

I syfte att få en bättre förståelse för hur våra besökare använder denna webbplats, minska problem för besökaren, förbättra innehåll och öka engagemang använder vi oss av webbanalystjänster som exempelvis Hotjar och Omniconvert. De följer besökares beteendemönster genom att samla in information som till exempel musklick, musrörelser och sökord. De gör det även möjligt att testa olika typer av webbaserat innehåll, för att exempelvis hitta bästa sätt att hjälpa användaren att fylla i ett formulär eller för att öka antal gåvor genom att berätta vad pengarna används till.

Verktygen sparar aldrig besökares personuppgifter utan enbart information om besökarens beteende.

Du kan spärra tjänsterna genom att stänga av cookies på din webbläsare under inställningar.

Mer information om cookies

Läs mer om cookies på Post- och telestyrelsen.

Kontakta oss på info@barncancerfonden.se om du vill ha mer information om hur vi använder cookies och webbanalystjänster.

Syfte med innehållet på webbplatsen

Innehållet på Barncancerfondens hemsida är till för att informera. Det är inte avsett för att användas istället för medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Innehållet varken kan eller ska användas som grund för att ställa diagnos eller för att bestämma behandling.

Om du har frågor om eller är bekymrad kring din eller någon annans hälsa, konsultera alltid läkare. 

Villkor för eventarrangörer och eventdeltagare

Här hittar du särskilda Villkor för eventarrangörer och eventdeltagare