Sena komplikationer

Sena komplikationer är mer eller mindre bestående förändringar som finns kvar efter att behandlingen är avslutad. Idag vet vi att cirka 70 procent av de barn som får cancer drabbas av någon form av sena komplikationer. Ungefär en tredjedel av dem får svåra eller potentiellt livshotande besvär.

Med sena komplikationer eller seneffekter menas de mer eller mindre kroniska förändringar som finns kvar sedan den mest intensiva behandlingen av barncancer är avslutad. Det kan vara till exempel hjärntrötthet, nedsatt längdtillväxt, hörsel- och synnedsättning, balansrubbningar eller inlärningssvårigheter.

De sena komplikationer vi ser idag är vanligen resultatet av hur behandlingarna såg ut för 30 år sedan. De förändringar som har gjorts av behandlingsprotokoll, liksom den allt längre uppföljningstiden, ger oss ny information om risker och vinster med dagens behandling.

Uppföljning ger information för framtiden

En av de viktigaste uppgifter barnonkologin nu står inför är att ytterligare organisera de långsiktiga kontrollerna, så att erfarenheterna kan samlas och sammanställas vid barncancerenheterna för nationell och internationell bearbetning.

Det är därför av värde att tidigare patienter behåller en viss sjukvårdskontakt genom glesa kontroller eller genom att delta i enkäter eller telefonintervjuer.

På så sätt kan hittills okända effekter snabbt upptäckas och tas om hand. Samtidigt kan denna nyvunna kunskap vägas in vid utformningen av nya behandlingsscheman. Beroende på sjukdomarnas allvarliga karaktär har man varit tvungen att skynda långsamt för att inte öka risken för återfall. 

Sena komplikationer är numera ett viktigt mått på behandlingsresultat för alla grupper som arbetar med nästa generation av behandlingsprotokoll. 

Maxa livet - för överlevare

Maxa livet är för dig som är barncanceröverlevare och som vill ha en stadig grund att stå på och rätten till ett bra liv.

Maxa livet