Stadgar

§ 1 Namn

Organisationen är en ideell förening vid namn Barncancerfonden.

§ 2 Ändamål och uppgifter

Barncancerfonden har som ändamål att anskaffa medel och verka för att förebygga och bekämpa cancersjukdomar hos barn.

Barncancerfonden har som ändamål att arbeta för en bättre vård- och livssituation för barnen och de närstående. Barncancerfonden skall:

 • stödja såväl grundforskning som klinisk forskning med svensk anknytning, kring cancersjukdomar, sjukdomar med näraliggande sjukdomsbild samt sena komplikationer
 • stödja utarbetande av nya undersöknings- och behandlingsmetoder samt rehabilitering
 • stödja forskares och personalgruppers fortbildning och utbyte av erfarenheter och forskningsresultat
 • bedriva informationsverksamhet om cancersjukdomar hos barn och dess följder
 • vara ett samarbetsorgan och riksförbund för de regionala föreningarna
 • samverka med organisationer med liknande uppgifter

Barncancerfonden kan även i övrigt anslå medel i enlighet med ändamålet.

Barncancerfonden är partipolitiskt och religiöst obundet.

§ 3 Medlemmar

Barncancerfondens medlemmar är de regionala barncancerföreningarna.

Förening med stadgar som huvudsakligen överensstämmer med befintliga medlemsföreningars stadgar kan ansöka om medlemskap i Barncancerfonden. Medlemsförening ska ha auktoriserad eller godkänd revisor. Beslut om medlemskap fattas på årsmöte.

Medlemsförening har rätt att använda Barncancerfondens logotyp i enlighet med gällande riktlinjer.

Medlemsförening som verkar i strid med Barncancerfondens ändamål, uppenbart avviker från vedertagna arbetsformer eller inte uppfyller Svensk Insamlingskontrolls anvisningar kan uteslutas efter årsmötesbeslut.

Medlemsförening som önskar utträda gör anmälan till styrelsen. Utträdet blir därefter gällande efter att ärendet behandlats på kommande ordinarie årsmöte.  

§ 4 Organisation

Barncancerfondens högsta beslutande organ är årsmötet. Mellan årsmötena är styrelsen beslutande organ i de frågor som ingår i styrelsens uppgifter enligt §8. Barncancerfonden har ett kansli som leds av en person som styrelsen utser, vilken verkställer styrelsens beslut.

§ 5 Verksamhetsår

Barncancerfondens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

§ 6 Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls senast den 15 juni varje år och kallelse med förslag till dagordning utsändes till medlemsföreningarna senast två månader i förväg.

Varje medlemsförening äger rätt att utse tre ombud  som är föreningsmedlemmar till årsmötet. Dessa får inte vara ledamot eller suppleant i  Barncancerfondens styrelse.

Handlingar till årsmötet innefattande års- och revisionsberättelse utsändes senast fyra veckor i förväg.

Ordinarie årsmöte skall behandla följande:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Upprop och fastställande av röstlängd
 3. Fråga om mötet sammankallats i stadgeenlig ordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
 7. Fastställande av dagordning
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Arvoden och övriga ersättningar
 12. Val av ordförande i styrelsen
 13. Val av ledamöter
 14. Val av suppleanter
 15. Val av två revisorer
 16. Val av två revisorssuppleanter
 17. Val av valberedning, varav en är sammankallande
 18. Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet
 19. Behandling av ärenden som styrelseledamot, -suppleant, revisor eller medlemsförening förelägger mötet
 20. Avslutning

Ärende till ordinarie årsmöte enligt punkt 19 skall inlämnas skriftligt senast två månader före årsmötet. Styrelsen lämnar utlåtande.

Varje medlemsförening nominerar kandidater till valberedningen som består av tre representanter. Valberedningen lägger förslag under punkterna 4, 5 och 11-16.

Valberedningen har nomineringsrätt.
Beslut fattas genom öppen omröstning. Varje närvarande ombud har en röst. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. Om någon röstberättigad så begär skall sluten omröstning verkställas.

Varje medlemsförening sänder till Barncancerfondens kansli i förväg in uppgift om valda årsmötesombud.

Vid årsmötet har förutom medlemsföreningarnas ombud och valberedningen, Barncancerfondens styrelseledamöter och -suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter, medlemsföreningarnas medlemmar, nämndernas ledamöter och Barncancerfondens kanslipersonal rätt att närvara. 

§ 7 Extra årsmöte

Styrelsen kan på eget initiativ kalla till extra årsmöte. Om Barncancerfondens revisorer eller mer än 1/3 av medlemmarna begär det skall extra årsmöte sammankallas. Kallelse skall då utgå senast fyra veckor efter framställningen.

Till extra årsmöte skall kallelse med handlingar utgå senast fyra veckor i förväg. Vid extra årsmöte får endast de ärenden behandlas som har angivits i kallelsen. 

§ 8 Styrelsen

Styrelsen består av minst åtta och högst elva ledamöter samt sju suppleanter. Varje medlemsförening skall representeras av minst en ledamot och en suppleant. Suppleantplatsen är personlig. Övriga ledamöter kan utses bland externa resurspersoner.

Varje medlemsförening nominerar minst tre personer.

Ordförande skall vara föreningsmedlem och väljas på ett år.

Ledamot väljs på två år. Suppleant väljs på ett år. För ledamot och suppleant gäller en sammanlagd valbarhetsperiod om åtta år i följd.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då mer än hälften av styrelsens ledamöter begär det.

Styrelsen är beslutför när mer än hälften av styrelsen är närvarande vid sammanträdet.

Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst.

Styrelsen är Barncancerfondens beslutande organ mellan årsmötena. Den har till uppgift att:

 • verka för Barncancerfondens utveckling i enlighet med dessa stadgar och årsmötets beslut
 • ansvara för och samordna Barncancerfondens medelsanskaffning
 • handha och ansvara för Barncancerfondens medel och kapital
 • fastställa riktlinjer för kapitalförvaltning
 • styrelsen har beslutanderätt i alla frågor som rör mottagande av arv och gåva från fysisk och juridisk person. Denna rätt omfattar även rätt att besluta i fråga om försäljning av fast eller lös egendom
 • utse vice ordförande
 • utse firmatecknare
 • utse nämnder och arbetsgrupper
 • årligen fastställa budget och verksamhetsplan för Barncancerfonden
 • årligen och senast fyra veckor före att årsmöteshandlingarna ska distribueras till årsmötesombuden (se §6) överlämna räkenskaper och årsberättelse till revisorerna
 • tillse att erforderliga resurser finns för kansliets verksamhet
 • ha arbetsgivaransvar
 • begränsa Barncancerfondens administrativa utgifter enligt Stiftelsens för Insamlingskontroll anvisningar.

§ 9 Kapitalförvaltning

Barncancerfondens kapital skall förvaltas på ett omsorgsfullt och betryggande sätt såväl avseende etik som ekonomi  Behoven av såväl riskspridning som värdetillväxt skall beaktas.

§ 10 Revisorer

Barncancerfondens räkenskaper och förvaltning granskas av dess revisorer som skall avge revisionsberättelse senast sex veckor före årsmötet. Vid årsmötet skall revisor närvara och föredra revisionsberättelsen.

§ 11 Stadgeändring

För stadgeändring krävs beslut av två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie. Mellan dessa möten skall minst två månader förflyta. För stadgeändring fordras bifall från 2/3 av årsmötesombuden.

§ 12 Upplösning av Barncancerfonden

För upplösning av Barncancerfonden krävs beslut av två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie. Beslutet skall bifallas av minst 2/3 av årsmötesombuden. Mellan dessa möten skall minst två månader förflyta.

När upplösning är beslutad skall Barncancerfondens tillgångar efter årsmötesbeslut överlämnas till sammanslutning eller institution som verkar för Barncancerfondens syften.