Stadgar

Kapitel 1, Allmänna bestämmelser

1 § Namn

Föreningens namn är Barncancerfonden/barncancerföreningarnas riksförbund (Barncancerfonden)

2 § Ändamål och uppgift

Barncancerfonden har som ändamål att verka för att bekämpa cancersjukdomar hos barn samt att arbeta för bästa möjliga vård- och livssituation för de barn som blir sjuka och deras närstående.

För att uppnå ändamålen är Barncancerfondens uppgift att anskaffa medel som ska användas till att:

 • stödja såväl grundforskning som klinisk forskning, kring cancersjukdomar, sjukdomar med närliggande sjukdomsbild samt sena komplikationer
 • stödja utarbetande av nya undersöknings- och behandlingsmetoder samt rehabilitering
 • stödja forskares och personalgruppers fortbildning samt deras utbyte av erfarenheter och forskningsresultat
 • bedriva informationsverksamhet om cancersjukdomar hos barn och dess följder
 • vara ett riksförbund för de regionala föreningarna i syfte att stödja, samordna och samverka
 • samverka med organisationer med liknande uppgifter

Barncancerfonden kan även i övrigt anslå medel i enlighet med ändamålen.

3 § Föreningens medlemmar

Barncancerfondens medlemmar är regionala barncancerföreningar, nedan benämnda medlemsföreningarna.

4 § Beslutande organ

Barncancerfondens högsta beslutande organ är årsmötet samt extra årsmöte. Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Barncancerfondens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

6 § Förslag till stadgeändring

Förslag till ändring av stadgarna lämnas skriftligen i form av motion, enligt 4 § 2 kap.

7 § Förslag till Barncancerfondens upplösning

Förslag om Barncancerfondens upplösning lämnas skriftligen som motion, enligt 4 § 2 kap.

Kapitel 2, Årsmöte

1 § Sammansättning och beslutsförhet

Årsmöte ska hållas tidigast den 15 april och senast den 31 maj varje år på ort som styrelsen beslutar.

Till årsmötet har varje medlemsförening rätt att utse tre ombud vardera i enlighet med 2 § 2 kap.

Årsmötet är beslutsfört med det antal ombud som efter kallelse deltar i årsmötets beslut.

2 § Val av ombud samt rösträtt

Varje medlemsförening utser tre ombud. Medlemsföreningarna har rätt att utse en ersättare för varje ombud. Medlemsföreningarna ska bestämma i vilken följd ersättarna inträder om en eller flera ordinarie ombud får förhinder.

Medlemsföreningarna ska till Barncancerfonden, senast den 1 mars, redovisa namn och adress för valda ombud samt ersättare.

För att vara valbar som ombud krävs medlemskap i respektive medlemsförening. Ombud får inte vara ledamot eller suppleant i Barncancerfondens styrelse eller revisor, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor i Barncancerfonden. Ombud får inte vara anställd vid Barncancerfonden eller någon av medlemsföreningarna.

Om ett ombud föreslås ingå i Barncancerfondens styrelse, utses till revisor eller lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor eller anställs vid Barncancerfonden ska hen omedelbart avgå som ombud.

Vid årsmötet har varje ombud en röst. Ombud får inte överlåta sin röst till annan än utsedd ersättare enligt ovan. Utöver ombud har även årsmötets ordförande rösträtt.

3 § Kallelse samt utsändning av handlingar

Information med uppgift om datum, tid och plats för årsmötet, samt sista datum för inlämnande av motioner ska sändas till medlemsföreningarna senast den 1 oktober, året före årsmötet.

Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen och ska sändas till medlemsföreningarna, revisorer, valberedningens ledamöter samt Barncancerfondens styrelse senast den 31 januari. Kallelsen ska innehålla förslag till dagordning, datum, tid och plats för årsmötet.

Handlingarna till årsmötet ska sändas ut till medlemsföreningarna och deras valda ordinarie ombud, valda ersättare, revisorer, valberedningens ledamöter samt Barncancerfondens styrelse senast fyra veckor före årsmötet. Handlingarna ska innefatta års- och revisionsberättelse, lekmannarevisorernas granskningsrapport, förslag till dagordning, eventuella förslag till beslut från styrelsen, motioner från medlemsföreningarna inklusive styrelsens utlåtande samt valberedningens förslag.

4 § Förslag till motioner att behandlas vid årsmöte

Medlemsföreningarna, revisorer samt styrelsemedlemmar har rätt att lämna skriftliga förslag (motioner) till årsmötet. Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 31 december året före årsmötet. Styrelsen ska lämna ett utlåtande över motionen.

5 § Valärenden

Valberedningen bereder samtliga valärenden utom val av valberedning.

Medlemsföreningarna samt enskilda medlemmar i medlemsföreningarna har rätt att nominera kandidater till samtliga valärenden. Nominering av kandidater inför val ska göras till valberedningen. Nominering ska ske enligt valberedningens anvisningar, dock senast den 15 februari. Valberedningen har nomineringsrätt. Se vidare under 7 § för ytterligare förslagsrätt under årsmötet.

I kapitel 4, Styrelse, framgår förutsättningarna för val av styrelse. När mandatet för ledamot utsedd av respektive medlemsförening löper ut ska denna medlemsförening nominera minst tre kandidater till valberedningen.

Valberedningens förslag ska sändas ut i enlighet med 3 § 2 kap. senast fyra veckor före årsmötet.

Samtliga kandidater till valärenden ska presenteras vid årsmötet.

6 § Ärenden vid årsmöte

Ordinarie årsmöte ska behandla följande:

1. Årsmötets öppnande

2. Upprop och fastställande av röstlängd

3. Fråga om mötet sammankallats i stadgeenlig ordning

4. Val av ordförande för mötet

5. Val av sekreterare för mötet

6. Val av två protokollsjusterare som även är rösträknare

7. Fastställande av dagordning

8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning

9. Revisorernas berättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Arvoden och övriga ersättningar

12. Val av ordförande i styrelsen

13. Val av ledamöter

14. Val av suppleanter

15. Val av revisorer

a. Auktoriserad revisor

b. Två lekmannarevisorer

c. Val av två suppleanter för lekmannarevisorer

16. Val av valberedning

a. Ordförande

b. Två till fyra ledamöter

17. Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet

18. Behandling av ärenden som styrelseledamot, revisor eller medlemsförening förelägger mötet

19. Avslutning

7 § Närvaro-, Remissynpunkter- och förslagsrätt

Vid årsmötet har valda ombud, årsmötets ordförande, valberedningen samt styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter närvaro-, yttrande-- och förslagsrätt.

Medlemmar eller anställda i medlemsföreningarna, ledamöter i av Barncancerfonden utsedda nämnder eller arbetsgrupper samt anställda vid Barncancerfonden har närvaro- och yttranderätt.

8 § Valberedningen

Årsmötet väljer valberedning. Valberedningen ska bestå av minst tre och högst fem ledamöter varav en av ledamöterna utses till ordförande för valberedningen. Ledamot ska vara medlem i någon av medlemsföreningarna. Ledamot får inte representera samma förening som annan ledamot.

Nominering till valberedningen sker vid årsmötet. Medlemsföreningarnas ombud till årsmötet har rätt att nominera kandidater till valberedningen.

Valberedningens mandattid är ett år. Valberedningens ledamöter kan maximalt väljas om för totalt fyra år.

Valberedningen lämnar förslag för samtliga valärenden (utom val av valberedning) samt arvoden och övriga ersättningar

Valberedningen ska arbeta utifrån fastställd arbetsordning för valberedning vilken årligen fastställs av styrelsen. Valberedningen ska fortlöpande följa arbetet inom de organ som den har att föreslå kandidater till. Valberedningens beslut ska protokollföras och efter årsmötet överlämnas till styrelsen för arkivering.

Ledamot av valberedningen får inte vara ledamot eller suppleant i Barncancerfondens styrelse, revisor eller lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor i Barncancerfonden. Ledamot får inte vara anställd vid Barncancerfonden eller i någon av medlemsföreningarna.

9 § Extra årsmöte

Styrelsen har rätt att kalla till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när Barncancerfondens revisorer kräver det eller när fler än en tredjedel av medlemmarna begär så. Underlåter styrelsen att kalla till extra årsmöte får de som krävt mötet ombesörja kallelse.

Kallelse med tid och plats för mötet samt ett förslag till dagordning samt för mötet relevanta handlingar ska skickas ut senast fyra veckor i förväg.

Vid extra årsmöte får endast de ärenden som har angetts i kallelsen behandlas.

Dagordning för extra årsmöte ska minst innefatta följande ärenden.

 1. Extra årsmötets öppnande
 2. Upprop och fastställande av röstlängd
 3. Fråga om mötet sammankallats i stadgeenlig ordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två protokollsjusterare som även är rösträknare
 7. Fastställande av dagordning
 8. Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet
 9. Behandling av ärenden som styrelseledamot, revisor eller medlemsförening förelägger mötet
 10. Avslutning

10 § Årsmötets beslut

Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal avgör årsmötesordförandes röst. Om någon röstberättigad så begär ska sluten omröstning verkställas.

Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat anges i gällande stadgar.

11 § Beslut om stadgeändring

Beslut om stadgeändring ska fattas av två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie. Mellan dessa möten ska det minst gå två månader. För giltigt beslut om stadgeändring krävs bifall från två tredjedelar av årsmötesombuden.

12 § Beslut om upplösning

Beslut om Barncancerfondens upplösning ska fattas av två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie. Mellan dessa möten ska det minst gå två månader.

För giltigt beslut om upplösning krävs bifall från två tredjedelar av årsmötesombuden.

Om upplösning är beslutad ska Barncancerfondens tillgångar efter årsmötesbeslut överlämnas till sammanslutningar eller institutioner som verkar för Barncancerfondens ändamål.

13 § Ikraftträdande

Beslut fattade av årsmötet gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.

Kapitel 3, Medlemmar

I kapitlet tydliggörs medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.

1 § Medlemmar

Barncancerfondens medlemmar är medlemsföreningarna. Varje förening är en egen juridisk person.

Befintlig medlemsförening som antar gällande normalstadgar för barncancerförening är fortsatt medlem av Barncancerfonden.

Förening som antar gällande normalstadgar för barncancerförening kan ansöka om medlemskap i Barncancerfonden. Beslut om medlemskap fattas på årsmöte.

2 § Gemensamma normalstadgar

Barncancerfondens årsmöte fastställer normalstadgar för barncancerförening. Dessa normalstadgar utgör bilaga till Barncancerfondens stadgar. Beslut ska fattas av två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie. Mellan dessa möten ska det minst gå två månader.

Medlemsförening som önskar göra ändring i stadgarna ska beträffande följande kapitel och paragrafer inhämta godkännande av Barncancerfondens styrelse: 1-5 samt 7-8 § 1 Kap. 1,2,6,8-9 samt 11-12 § 2 Kap. 1 § 3 Kap. 3 samt 5 § 4 Kap. 5 samt 6 Kap i sin helhet.

Om medlemsförening önskar ändra andra delar av sina stadgar än de som redovisas i stycket ovan ska yttrande inhämtas från Barncancerfondens styrelse innan beslut fattas.

3 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlemsföreningarna

 • har rätt att delta i sammankomster som ordnas för medlemmarna
 • har möjlighet att delta i gemensamma fora och projekt i syfte att utveckla verksamheten
 • får möjlighet till organisatoriskt stöd genom Barncancerfonden
 • erbjuds genom Barncancerfonden en plattform för stöd, samverkan och erfarenhetsutbyte
 • äger rätt att använda varumärke, logotype och annat material i enlighet med gällande överenskommelser med Barncancerfonden

Medlemsföreningar förbinder sig att följa de riktlinjer och regler som gäller för organisationer med så kallade 90-konton som utfärdas av Svensk Insamlingskontroll eller motsvarande organisation. 

4 § Uteslutning

Medlemsföreningar som verkar i strid med Barncancerfondens ändamål, inte iakttar sina skyldigheter eller uppenbart avviker från vedertagna arbetsformer kan uteslutas efter årsmötesbeslut. Vid uteslutning upphör de rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskap.

5 § Utträde

Medlemsförening som önskar utträda ska skriftligen anmäla detta till styrelsen senast 31 december året före årsmötet. Utträdet blir därefter gällande efter att ärendet behandlats på närmast kommande ordinarie årsmöte. Vid utträde upphör de rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskap.

Kapitel 4, Styrelse

1 § Sammansättning och säte

Styrelsen är, då årsmöte inte är samlat, Barncancerfondens högsta beslutande organ.

Styrelsen, som har sitt säte i Stockholm, består av ordförande samt minst sex och högst tio ledamöter. De ledamöter som representerar respektive medlemsförening har varsin suppleant. Suppleantplatsen är personlig. Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och får utse arbetsutskott.

Årsmötets val av ordinarie ledamöter ska säkerställa att varje medlemsförening är företrädd med minst en ledamot och en suppleant i den nya styrelsen.

Övriga ledamöter kan väljas bland personer vilka inte nominerats från medlemsföreningarna. Sådan ledamot ska dock senast i samband med årsmötet ansöka om medlemskap i någon av medlemsföreningarna.

Ledamöter till styrelsen väljs på två år. Ordförande väljs för en tid om ett år. Suppleanter väljs för en tid om ett år. Ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter har en sammanlagd valbarhetsperiod, oavsett roll, om vardera åtta år i följd.

Styrelsen kan adjungera personer att delta vid delar av eller hela sammanträden.

Generalsekreteraren är föredragande vid styrelsemöte.

2 § Kallelse och beslutsförhet

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då mer än hälften av styrelsens ledamöter begär det.

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats senast åtta dagar före sammanträdet och minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.

Om ordförande finner det erforderligt kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig kommunikation eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet genom att protokoll presenteras.

Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst

3 § Åligganden

Styrelsen ska

 • verka för Barncancerfondens utveckling i enlighet med dessa stadgar, övriga styrande dokument    och årsmötets beslut
 • ansvara för och samordna Barncancerfondens medelsanskaffning
 • utse nämnder och arbetsgrupper
 • anställa och vid behov avveckla Generalsekreterare samt ha arbetsgivaransvar för denne
 • säkerställa att tillräckliga medel finns för verksamheten på Barncancerfondens kansli
 • följa Svensk Insamlingskontrolls eller motsvarande organisations anvisningar.

Styrelsen ska årligen

 • fastställa instruktion för styrelse respektive Generalsekreterare
 • utse firmatecknare samt fastställa delegationsordning
 • fastställa budget och verksamhetsplan för Barncancerfonden
 • senast fyra veckor före att årsmöteshandlingarna ska distribueras till årsmötesombuden överlämna räkenskaper och årsberättelse till revisorerna enligt 3 § 2 Kap.
 • fastställa riktlinjer för kapitalförvaltning samt handha och ansvara för Barncancerfondens kapitalförvaltning
 • säkerställa att riskanalys genomförs och behandlas
 • utse representanter till medlemsföreningarnas årsmöten

4 § Delegering

Styrelsen får delegera sin beslutanderätt till särskilda organ, till enskild styrelseledamot eller till anställd vid Barncancerfonden.

Frågor av väsentlig karaktär ska skriftligen rapporteras till styrelsen och biläggas nästkommande styrelseprotokoll.

Styrelsen har till sitt förfogande ett kansli vilket leds av Generalsekreterare. Generalsekreteraren rapporterar till styrelsen.

Kapitel 5, Kapitalförvaltning

1 § Principer för kapitalförvaltning

Barncancerfondens kapital ska förvaltas på ett omsorgsfullt och betryggande sätt både avseende etik och ekonomi. Behovet av såväl riskspridning som värdetillväxt ska beaktas.

2 § Finansnämnd

Styrelsen utser en finansnämnd vars uppgift är att utarbeta förslag till placeringspolicy för styrelsens godkännande. Finansnämnden ansvarar för att löpande förvalta Barncancerfondens medel i enlighet med denna policy.

Kapitel 6, Revision

1 § Revision och granskning

Revision och granskning av Barncancerfondens räkenskaper och förvaltning sker dels genom auktoriserad revisor och dels genom lekmanna-revisorer.

2 § Auktoriserad revisor

Barncancerfondens räkenskaper och förvaltning revideras årligen i enlighet med lag, god revisionssed samt föreningens stadgar.

Årsmötet väljer årligen revisor. Föreningen kan som revisor utse ett revisionsbolag.

Ansvarig revisor ska årligen, senast sex veckor före årsmöte och efter verkställd revision överlämna sin revisionsberättelse med uttalande om styrelsens ansvarsfrihet till styrelsen.

3 § Lekmannarevisor

Årsmötet väljer årligen två ordinarie lekmannarevisorer samt suppleanter för dessa. Lekmannarevisorerna ska vara medlemmar i någon av medlemsföreningarna och vara väl förtrogna med Barncancerfondens verksamhet.

Lekmannarevisorerna ska årligen granska om Barncancerfondens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt sätt samt om Barncancerfondens interna kontroll är tillräcklig.

Lekmannarevisorerna ska årligen och senast sex veckor före årsmötet och efter verkställd granskning till Årsmötet överlämna sin granskningsrapport till styrelsen för distribution enligt stadgarnas 3 § 2 kap.