Årsmötet och valberedningen

Barncancerfondens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls senast den 31 maj varje år. Årsmötet väljer bland annat styrelse och revisorer, beslutar om arvoden och övriga ersättningar, ansvarsfrihet för styrelsen, stadgeändringar samt godkänner årsredovisningen.

Barncancerfondens förvaltning och arbete utgår från organisationens stadgar samt de beslut som årsmötet och styrelsen fattar. Vi strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt vara regel- och policystyrda för att minska sårbarhet och personberoende.

Barncancerfondens medlemmar är de sex regionala barncancerföreningarna och varje medlemsförening äger rätt att utse högst tre föreningsmedlemmar som ombud till årsmötet. Årsmötet kan således ha högst arton röstberättigade ombud. Dessa ombud får inte samtidigt vara ledamot eller suppleant i Barncancerfondens styrelse. Vid årsmötet ska dessutom Barncancerfondens revisor närvara.

Valberedningen 

Valberedning utses av årsmötet och består av fyra representanter från de regionala föreningarna.

Fredrik Parenius, Barncancerfonden Västra

Skicka e-post till Fredrik

Henrik Ericsson, Barncancerfonden Mellansverige

Skicka e-post till Henrik

Jonas Fahlman, Barncancerfonden Norra

Skicka e-post till Jonas

Nina Forselius, Barncancerfonden Stockholm Gotland

Skicka e-post till Nina