Årsrapporten är en samlad rapportering av arbetet under 2023 och består av Barncancerfondens strategiska utgångspunkt, Verksamhets- och effektrapport, Hållbarhetsrapport samt Årsredovisning. Här anges hur insamlade medel har använts och vilka resultat det har lett till.

Vi måste fortsätta vara en innovativ möjliggörare!

Varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Drabbas gör också barnets familj och närstående. I över 40 år har vi på Barncancerfonden haft som uppgift att stå vid deras sida.

Det innebär att vi erbjuder stöd för barnen och deras familjer både under och efter behandling. Ett stöd som i stor utsträckning bedrivs genom våra sex regionala föreningar, nära barnen och deras familjer.

Vi hjälper också beslutsfattare att förstå de drabbades situation och hur den kan förbättras. Sist men inte minst finansierar vi livsviktig och innovativ forskning där det stora stödet från givare har gjort  oss till den ledande finansiären av barncancerforskning i Sverige.

År 2023 delade vi ut 135 miljoner kronor till forskningsprojekt och knappt 70 miljoner till forskartjänster för att öka kunskapen om barncancer, förbättra dagens behandlingsmetoder eller hitta nya. Förutom våra ordinarie utlysningar gör vi också flera extra satsningar. En av dessa är GMS Barncancer som innebär att Sverige som enda land i världen erbjuder alla barn som drabbas av cancer att få sin arvsmassa kartlagd genom helgenomsekvensering. Genom denna  precisionsdiagnostik kan säkrare diagnoser ställas snabbare vilket gör att rätt behandling kan starta tidigare. Genanalyserna samlas  också i de biobanker som Barncancerfonden finansierar och kan därigenom bidra till ny forskning och bättre behandling av andra patienter. Under året har vi fått vetenskapliga bevis på nyttan av precisionsdiagnostiken och vi har också fått klinikernas stöd för ett införande. Under 2024 hoppas vi att regionerna tar över sin del av det finansiella ansvaret så att vi på Barncancerfonden kan fortsätta stötta excellent forskning.

För här kan vi som idéburen aktör göra skillnad. Vi har, genom vårt oberoende och tydliga fokus, en unik möjlighet att i dialog med kliniker och forskare utforska nya samarbetsformer och stötta nydanande projekt. Jag är övertygad om att vår roll även fortsatt ska vara den innovativa möjliggöraren som vi har varit sedan start. I linje med det initierade vi det internationella innovationsprojektet BrainChild under 2023. Enorma mängder forskningsdata om barncancer samlas in över hela världen, i olika format och i databaser som sällan är utformade för att tillgängliggöras på ett enkelt sätt. Det vill vi överbrygga genom att undersöka om vi kan skapa en plattform som lagrar, analyserar och delar data med forskare och kliniker. Vi kan redan nu se hur barn överlever tack vare forskningsframsteg i form av mer individuellt anpassade behandlingar. I ljuset av att ny teknik och nya sätt att bearbeta data ständigt utvecklas blir tanken på framtida möjligheter svindlande.

Inga av dessa stöd och projekt hade dock varit möjliga utan generösa givare. Vi är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Allt från enskilda gåvor till månadsgivande och olika företagssamarbeten, men också genom stora donationer som ofta innebär en riktad gåva mot ett specifikt mål eller en särskild forskningsinsats – vilket är precis vad som har möjliggjort BrainChild. 2023 var ett bra år för våra forskningssatsningar och för vår insamlingsverksamhet, men det var också ett prioriteringarnas år för oss. Det osäkra omvärldsläget har gjort att vi behöver genomlysa vår verksamhet och utveckla nya samarbeten. Det i kombination med en för oss viktig omorganisation gör att Barncancerfonden nu står väl rustade inför framtiden. Idag överlever 85 procent av alla barn som drabbas av barncancer. Sju av tio överlevare drabbas dock av sena komplikationer, varav vissa är livshotande. Hoppet står till att hitta nya behandlingar som är elakare mot cancern men snällare mot barnen. Och det hoppet lever i allra högsta grad.

Tack för ett bra år.

Ola Mattson
Generalsekreterare Barncancerfonden

Läs hela årsrapporten 2023