EMA varnar för obeprövade cellterapier

Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, varnar för kliniker i olika länder som erbjuder obeprövad cellterapi som botemedel mot en mängd olika sjukdomar, däribland cancer. Barncancerfonden står bakom EMAs avrådan och uppmanar patienter och anhöriga att prata med sin behandlande läkare innan man söker sig till alternativa behandlingar utomlands.

Cellterapi, att använda celler från en patient eller donator för att behandla sjukdomar, är en väl etablerad medicinsk teknik när det gäller exempelvis benmärgstransplantationer. På senare år har ny teknik gjort att området inom cellterapi växt i snabb takt och skapat nya möjligheter att behandla allt fler sjukdomar. Men forskningen är fortfarande i sin linda och behandlingarna är inte utan risk för komplikationer. De bör därför genomföras i form av noga utformade kliniska prövningar. 

Men nu varnar Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, för kliniker i olika länder som erbjuder obeprövad cellterapi som botemedel mot en mängd olika sjukdomar, däribland cancer. Dessa behandlingar riskerar att ske till en kostnad för den enskilda patienten som samtidigt utsätter sig för stora riskerÄven om är svårt för myndigheten att bedöma omfattningen av problemet man patienter som tror sig ha hittat en alternativ behandling utomlands att prata med sin behandlande läkare i hemlandet och sätta sig in i vilka fördelar och risker behandlingen innebär. Patienter bör även få bekräftat vilken instans eller myndighet som godkänt den föreslagna behandlingen.  

Som patient kan det vara väldigt svårt att själv avgöra hur beprövad en behandling ärKlinikernas hemsidor kan vara förtroendeingivande med hänvisningar till olika typer av forskningsstudier. Men man måste vara väl insatt i området för att kunna bedöma tillförlitligheten i forskningsstudier och vilka tillstånd som krävs för att få ge behandlingen, säger Kerstin Sollerbrant, senior expert, forskning, på Barncancerfonden tillika ledamot i EMAs kommitté för avancerade terapier. 

Kerstin Sollebrant, Chef Forskning 

Barncancerfonden ställer sig bakom EMAs rekommendationer. I dagsläget har få familjer i Sverige som drabbats av just barncancer valt att söka alternativ behandling utomlands. Men Kerstin Sollerbrant ser en risk för att problematiken med obeprövade behandlingar för flera typer av sjukdomar kan komma att öka och tycker därför att EMAs varning är viktig i förebyggande syfte.  

- I en situation där traditionellbehandlingar inte fungerar känner vi stor sympati och förståelse för att man som patient eller anhörig ser sig om efter alternativa behandlingar. Inte minst som förälder till ett cancersjukt barn som vill göra allt i sin makt för att rädda barnet, säger hon och fortsätter: 

 - Men EMA känner nu en oro för att patienter blir lurade att genomgå obeprövade och ibland rent experimentella behandlingarDet här är ett komplext område och det är inte omöjligt att vissa kliniker drar nytta av den gråzon som kan uppstå när man befinner sig i gränslandet mellan vad som kan betraktas som forskning och behandling i vårdsyfte. Och det riskerar tyvärr att straffa patienterna som kan drabbas av allvarliga komplikationer 

Förutom att de obeprövade behandlingarna innebär stora risker bidrar de heller inte till forskningen inom området för cellterapi.  

- Det är ytterligare ett problem och innebär att vi inte kan dela erfarenheter och lärdomar med varandra. Även jag har stort hopp till vad cellterapi kan komma att innebära för möjligheter i framtiden. Men för att vi ska komma dit måste forskningen få hinna ikapp innan vi omsätter det i faktiska behandlingar, säger Kerstin Sollerbrant.