Global studie: Barn med cancer drabbas hårdare av covidinfektion i fattiga länder

En ny stor forskningsstudie visar att barn med cancer, främst i medel-och långinkomstländer, som drabbas av covid-19 oftare utvecklar en svår infektion och att fler dör, jämfört med annars friska barn. I Sverige har man inte sett denna tendens.

Den globala studien visar att 20 procent av de barn med cancer som drabbas av covid-19 utvecklar en svår infektion. Det är att jämföra med att endast 1–6 procent av barn som inte har barncancer blir allvarligt sjuka av viruset.

Resultaten kommer ifrån en global insamling av data arrangerad av St.Judes Children’s Research Hospital och International Society of Paediatric Oncology (SIOP). Registret samlar data om pandemins effekt på just cancerdrabbade barn och studien publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Oncology.

Ingen tendens i Sverige

Undersökningen visar att barncancerpatienter får mer allvarliga infektioner av covid-19, att fler barncancerpatienter blir inlagda på sjukhus och att fler dör till följd av covidinfektionen, jämfört med andra barn. Effekterna var mer signifikanta i låg- och medelinkomstländer, där var risken för svår eller kritisk sjukdom vid covid-19 nästan sex gånger högre än i höginkomstländer.

Även de svenska barncancercentrumen har bidragit med data till registret. De kan konstatera att situationen i Sverige är en annan.    

– Vi har inte sett denna situation i Sverige, snarare tvärt om, så jag vill poängtera att den här studien inte ger anledning till oro under svenska förhållanden, säger Pernilla Grillner, barnonkolog och sektionschef för barnonkologen på Astrid Lindgrens barnsjukhus och ordförande för svenska barnläkarföreningens sektion för onkologi och hematologi, PHO.

Hindrat behandlingar

Den internationella studien visar att pandemin förhindrat cancerbehandlingar i många fall.

– I Sverige har vi inte sett att behandlingar påverkats på ett medicinskt riskabelt sätt på grund av covidinfektion, säger Pernilla Grillner.

Karin Mellgren, barnonkolog och verksamhetschef för Barncancercentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har samma bild.

– Svenska barn har fått sina behandlingar som de ska, men pandemin har krävt mycket av sjukvården för att detta ska kunna upprätthållas. Vi har haft en omfattande provtagning, det har blivit svårare att få igenom behandlingarna, det har varit hårda restriktioner, det blir svårt att hantera isolering av covidpositiva barn på avdelningen, och vi har sett att barn med cancer ofta är positiva längre än andra barn, även om de inte uppvisar sjukdomssymptom.

Karin Mellgren

Tydlig påverkan globalt

Det här är den första multinationella studien som undersöker ett större underlag av barn och unga med cancer eller som genomgått stamcellstransplantation och som diagnostiserats med covid-19. Registret är fortfarande öppet och vänder sig till barn/ungdomar under 19 år. Analysen har sammanställt data från 1500 barn vid 131 sjukhus i 45 länder från den 15 april 2020 till den 1 februari 2021.

Studien visade att 65 procent av barncancerpatienterna blev inlagda vid konstaterad covid-infektion, och att 17 procent av dem behövde specialistvård på en högre nivå. Den visade också att 4 procent av patienterna dog på grund av covid-infektionen jämfört med en dödlighet på 0,01-0,7 procent i den generella barnpatientgruppen.

Studien visar också att 56 procent av barncancerpatienterna med covidinfektion fick sin behandling modifierad, och att 45 procent fick avbryta sin cytostatikabehandling under behandlingen av covidinfektionen.

– De här resultaten visar tydligt att barn med cancer drabbas hårdare av covid-19, än barn utan cancer, säger studiens förste författare, Sheena Mukkada, specialist på infektionssjukdomar, vid St.Jude Departments of Globla Pediatric Medicine and Infectious Diseases, i ett pressmeddelande

– Det här globala samarbetet hjälper läkare att ta evidensbaserade beslut om prevention och behandling, vilka tyvärr kommer att vara relevanta så länge som pandemin pågår, fortsätter hon.

Svensk rapport i oktober

Just nu pågår en svensk sammanställning av hur covid-19 påverkat svenska barncancerdrabbade barn. En rapport förväntas vara klar i början av oktober.

– ­Studien belyser vikten av internationell samverkan och att barncancer är en global fråga. Att barn i Sverige inte drabbats på samma sätt som i andra länder är en effekt av att Sveriges barncancervård är i världsklass, och att man har kunnat hantera den ökade belastning som pandemin inneburit. Det är viktigt att vi fortsätter skapa långsiktigt goda förutsättningar för barncancervården, för barnen som behandlas här men också för att bidra till internationell vårdutveckling så att fler barn kan överleva, och leva. säger Katarina Gold, operativ chef på Barncancerfonden.

Katarina Gold, operativ chef

Har du frågor eller känner oro kring coronaviruset och behandlingen av ditt cancersjuka barn så vänd dig i första hand till behandlande läkare.

Cancervården för barn har försämrats globalt under pandemin

Vården av barn med cancer har påverkats negativt globalt under covid-19 pandemin. Allra mest i fattigare länder. Det visar en ny stor studie som publicerats i The Lancet Child & Adolescent Health.

Läs mer

Pandemin påverkar barncancerforskningen kraftigt

En ny europeisk studie visar att den kliniska forskningen rörande nya läkemedel vid barncancer har påverkats kraftigt under pandemin. Forskarna uppmanar till omfördelning av resurser så att inte cancersjuka barn ska gå miste om den möjlighet till förbättring eller överlevnad som studierna skulle kunna innebära för dem.

Läs mer