Ökad kunskap om samband mellan sena komplikationer

Barn som behandlats med cytostatika och/eller strålning under sin barncancerbehandling löper högre risk att få problem med fertiliteten. Ett nytt forskningsprojekt har undersökt hur det i sin tur hänger ihop med ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.

För flickor/unga kvinnor kan strålbehandling mot äggstockarna och vissa typer av cytostatika, så kallade alkylerande cytostatika, påverka den framtida fertiliteten genom att orsaka att äggstockarna slutar att fungera normalt, så kallad ovariesvikt. Det kan också ge problem med hormonstörningar och sexuell hälsa.

I en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften European Journal of Endocrinology har forskarna undersökt om nedsatt ovariefunktion hänger ihop med metabolt syndrom, en annan sen komplikation som barncanceröverlevare kan drabbas av. Metabolt syndrom är en samling av riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar avseende blodtryck, blodfetter, övervikt och höjt blodsocker.

Starkt samband

Det visades sig vara ungefär dubbelt så vanligt att en barncanceröverlevare med ovariesvikt också utvecklade metabolt syndrom jämfört med om de inte hade det.

– När det kommer till sena komplikationer är det ofta så här, det är svårt att veta vad som är hönan och vad som är ägget. Men vår slutsats är att ovariesvikt är en riskfaktor för att även utveckla metabolt syndrom, säger Axel Netterlid, läkare vid Barnkliniken i Helsingborg och doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper/pediatrik vid Lunds universitet, försteförfattare till studien.

Axel Netterlid presenterade studien på European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE) i Wien.

Men det finns sätt att undvika utvecklingen. Unga och vuxna barncanceröverlevare får östrogenersättning vid ovariesvikt och en korrekt inställd dos minskar sannolikt risken för att kvinnan ska utveckla metabolt syndrom. Idag är kunskapen om östrogenersättningen högre och dosen är bättre optimerad, men för några år sedan behandlades många överlevare med för låga doser.

– Tidigare gav man inte barncanceröverlevare med ovariesvikt en tillräckligt hög dos, dessutom slutade man ge östrogen tidigt, möjligtvis av rädsla för bröstcancer som förknippats med östrogenbehandling, säger Maria Elfving, överläkare, docent i barnendokrinologivid Skånes universitetssjukhus Lund.

Högre dos och längre tid

Men enligt nya internationella rekommendationer ska östrogen ges fram till dess kvinnan skulle ha  nått sitt naturliga klimakterium, alltså fram tills 50-årsåldern.

– Vi vet också idag att östrogenplåster är det allra bästa sättet att tillföra hormonet. Då sker ett upptag från huden direkt till blodcirkulationen och risken för bland annat blodproppar eller bröstcancer ökar inte, säger Maria Elfving.

De här resultaten understryker vikten av långtidsuppföljning efter barncancer. Bland annat är det viktigt att patienter följs upp avseende blodfetter, sockeromsättning, blodtryck och så vidare, samt att personen undviker rökning och uppmuntras till en hälsosam livsstil avseende kost och motion.

Nu fortsätter projektet med att undersöka hur nuvarande rekommendationer inför fertilitetsbevarande åtgärder fungerar, baserat på om risken för nedsatt ovariefunktion skattas som mycket hög, hög, intermediär eller låg. Forskarna ska också undersöka samband mellan ovariesvikt och risk för benskörhet.

Premature ovarian failure after childhood cancer and risk of metabolic syndrome: a cross-sectional analysis

Fakta: Ovariesvikt

Ovariesvikt innebär att äggstockarna slutar fungera normalt före 40 års ålder (då problemen kan bero på tidigt klimakterium. Äggstockarna producerar hormonet östrogen. Vid ovariesvikt minskar nivån av östrogen och det gör att ägg kanske inte släpps för befruktning. I många  fall leder detta till infertilitet.

Symptomen kan vara:

  • Värmevallningar
  • Svettningar
  • Torra slemhinnor
  • Minskad sexlust
  • Oregelbunden eller utebliven mens

 

Fakta: Metabolt syndrom

Metabolt syndrom är en samling  riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar avseende blodtryck, blodfetter, övervikt och höjt blodsocker. Samlingsbegreppet är myntat för att riskfaktorerna tillsammans utgör en mycket större  risk än varje riskfaktor för sig.

Metabolt syndrom är en kombination av följande kriterier. Tre av fem krävs för diagnos:

  • Ökat bukomfång
  • Ökat fasteblodsocker
  • Förhöjt blodtryck
  • Blodfettsrubbningar: förhöjda triglycerider och/eller lågt HDL-kolesterol

Fertilitet och sexuell hälsa efter barncancer

Många som drabbas av barncancer känner en stark oro över att sjukdomen och behandlingen ska påverka deras möjligheter att få barn i framtiden. Ny forskning visar att riskerna inte är riktigt lika stora som man tidigare trott. Det tycks snarare vara psykosociala faktorer som avgör om barncanceröverlevare bildar familj som vuxna.

Läs mer