Studie: Unga vill prata om sex efter cancer

Tonåringar och unga vuxna som överlevt cancer är mindre nöjda med sin sexuella funktion än andra jämnåriga. Tjejer uppger också att de har svårare att få orgasm och killar har en lägre sexuell lust. De efterlyser själva mer stöd i frågorna från vården.

Det finns mycket forskning som pekar på att cancerbehandlingar hos barn och unga vuxna kan orsaka störningar i den sexuella funktionen när behandlingen är klar. En ny studie har fokuserat på hur ungdomarna och de unga vuxna själva upplever sin situation. I studien har de rapporterat symtom relaterade till sexuell funktion.

– ­Det vi framförallt såg var att canceröverlevarna var mindre nöjda med sin sexuella funktion, jämfört med kontrollgruppen, säger Maria Olsson, disputerad i pediatrik vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, och specialistsjuksköterska på Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer, inom cancerrehabilitering på universitetssjukhuset.

Färre orgasmer, lägre lust

Undersökningen visar också att unga kvinnor hade färre orgasmer och unga män hade lägre sexuell lust, säger Maria Olsson, huvudförfattare till studien.

I övrigt finns det inga tydliga skillnader i sexuell funktion mellan canceröverlevare och kontroller. 

– Sedan är fråga om de funktionella störningarna har psykiska eller fysiska orsaker. Har det uppstått nerv- eller hormonskador på grund av strålning och cytostatika, eller har det psykologiska orsaker, som depression?

Undersökningen är väl underbyggd. 285 personer som behandlats för cancer när de var mellan 15 och 29 år svarat på 98 frågor om demografi, psykosocial hälsa, välmående, livskvalitet, socialt umgänge, utbildning, arbete, fritid, fertilitiet kroppsuppfattning och sexualitet. Svarsfrekvensen var 74 procent. Samtidigt togs en kontrollgrupp med 255 deltagare fram baserad på ålder, kön och bostadsort.

Känsliga frågor

Frågorna i undersökningen är ingående, både på det psykiska och fysiska planet, och Maria Olsson har fått kämpa i motvind både för att få anslag till studien och för att få igenom de etiska tillstånden.

– Frågorna har ansetts vara för känsliga och för privata. Och det är lite typiskt. Om vi är rädda för att ens ställa och ta upp den här typen av frågor, hur ska då ungdomarna och de unga vuxna kunna få hjälp?! Vi måste skapa utrymme för det här i vården, våga adressera ”svåra frågor” för att hjälpa och fånga upp dem som har problem.

Många av deltagarna i studien anger att de fått väldigt lite, och skulle vilja ha mer, möjlighet att prata om sex och information om möjliga sexuella komplikationer.

– Det är lite lustigt, för när de själva får frågan i undersökningen så anser väldigt få att de tycker att det är jobbigt att prata om sex. Andra ämnen, som fertilitet och återfall, rankas som mycket svårare att prata om!

Studien: Sexual function in adolescent and young adult cancer survivors – a population-based study

Avhandlingen: Adolescent and young adult cancer survivors – body image and sexual health

Fertilitet och sexuell hälsa efter barncancer

Många som drabbas av barncancer känner en stark oro över att sjukdomen och behandlingen ska påverka deras möjligheter att få barn i framtiden. Ny forskning visar att riskerna inte är riktigt lika stora som man tidigare trott. Det tycks snarare vara psykosociala faktorer som avgör om barncanceröverlevare bildar familj som vuxna.

Läs mer