Barncancerfondens uppförandekod

Barncancerfonden är en lokalt förankrad stöd- och påverkansorganisation som arbetar för att varje barn och familj kan leva ett gott och långt liv. Vi ska bekämpa barncancer och dess konsekvenser där den som drabbas idag och i framtiden. Vår vision är att alla som drabbas av barncancer ska leva, inte bara överleva.

Barncancerfonden värnar sitt varumärke, sitt oberoende och sin starka ställning som möjliggör att vi kan påverka situationen för alla som drabbats av barncancer till det bättre. Anställda på Barncancerfonden, volontärer och styrelsemedlemmar är representanter för organisationen och ska agera därefter både på och utanför kontoret.

Vi har ingen offentlig finansiering utan är beroende av gåvor från privatpersoner och företag för att finansiera Barncancerfondens verksamhet. Därför förväntas medarbetare använda Barncancerfondens resurser på ett ansvarsfullt och effektivt sätt så att största möjliga effekt kan skapas för de som drabbats av barncancer. Alla medarbetare har ett ansvar att känna till och följa Barncancerfondens uppförandekod, ideprogram, personalhandbok och övriga policys och styrdokument.

1. Syfte

Uppförandekodens syfte är att ge representanter för Barncancerfonden vägledning i vad som förväntas. Uppförandekoden är ett komplement till Barncancerfondens vision och ideprogram samt övriga styrande dokument.

2. Våra kärnvärden

Våra kärnvärden kan ses som levnadsregler för hela organisationen. De används i vår vardag som riktlinjer för hur vi är mot varandra och mot vår omvärld.

HOPP – Vi drivs av hopp och är medvetna om tankens kraft

MOD – Vi har modet att inte dölja sanningen

ANSVAR – Vi tar ansvar för barnen och familjen

Anställda på Barncancerfonden, volontärer och förtroendevalda ska behandla varandra med omtanke och respektera varandras erfarenheter, kompetenser och olikheter. Vi arbetar långsiktigt för att motverka uppkomst av all slags diskriminering. Kränkande särbehandling eller andra former av trakasserier accepteras inte inom Barncancerfonden.

3. Barnets grundläggande rättigheter

På Barncancerfonden utgår vi från barnet och vi ska alltid se till barnets bästa. Vi verkar aktivt för FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen, som innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Alla medarbetare ska vara insatta i Barncancerfondens Policy och riktlinjer för barns rättigheter.

4. Använda resurser ansvarsfullt

Vi ska använda Barncancerfondens resurser på ett ansvarsfullt sätt med respekt för de drabbade, våra givare och samarbetspartners.

Medarbetare ska vara insatta i och följa Barncancerfondens Policy för att motverka oegentligheter. Med oegentligheter menas handlingar som kan ge negativa konsekvenser för Barncancerfondens anseende och/eller verksamhet. Exempel på oegentlighet är korruption, jäv och andra förtroendeskadliga beteenden.

Samtliga anställda på Barncancerfonden, volontärer och styrelsemedlemmar har skyldighet att anmäla oegentligheter. Vid händelse att en medarbetare upptäcker något som kan misstänkas vara en oegentlighet ska detta rapporteras till Barncancerfondens generalsekreterare. Rör det generalsekreteraren ska detta istället meddelas Barncancerfondens styrelseordförande eller övrig styrelse.

5. Hantering av personuppgifter

Personuppgifter är en lånad informationstillgång från individer och ska därför skyddas och hanteras varsamt. Hantering av personuppgifter regleras i Dataskyddsförordningen, även förkortat kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

Medarbetare är skyldiga att följa Barncancerfondens regler för personuppgiftshantering och god IT-säkerhet för att skydda personuppgifter som hanteras i organisationen. Alla avdelningar har utsedda personuppgiftsassistenter som svarar för GDPR-frågor. Vid osäkerhet kring GDPR ska medarbetare alltid kontakta avdelningens personuppgiftsassistent.

Barncancerfondens bolagsjurist är organisationens dataskyddsombud. Personuppgiftsincidenter ska alltid rapporteras till dataskyddsombudet.

 

Här finner ni Barncancerfondens uppförandekod för nedladdning som pdf.