Barncancerfondens uppförandekod

Vår vision är att utrota barncancer. Tillsammans bekämpar vi barncancer och ser till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver.

Våra kärnvärden kan ses som levnadsregler för hela organisationen. De används i vår vardag som riktlinjer för hur vi är mot varandra och mot vår omvärld.

HOPP – Vi drivs av hopp och är medvetna om tankens kraft

MOD – Vi har modet att inte dölja sanningen

ANSVAR – Vi tar ansvar för barnen och familjen

Anställda på Barncancerfonden, volontärer och styrelsemedlemmar är representanter för organisationen och ska agera därefter både på och utanför kontoret. Barncancerfondens profilkläder ska endast användas i arbetsrelaterade sammanhang.

Anställda på Barncancerfonden, volontärer och styrelsemedlemmar ska:

  • behandla varandra med omtanke och respektera varandras erfarenheter, kompetenser och olikheter. Vi arbetar långsiktigt för att motverka uppkomst av all slags diskriminering. Kränkande särbehandling eller andra former av trakasserier accepteras inte inom Barncancerfonden.
  • se till att vår policy för samarbeten efterlevs.
  • planera och genomföra resor nödvändiga för arbetet till så låg kostnad som möjligt. Exempelvis används flyg och tåg med lågpris och övernattningar undviks i möjligaste mån.
  • endast använda Barncancerfondens profilkläder i arbetsrelaterade sammanhang.
  • följa en policy som visar stor restriktivitet beträffande alkohol i samband med aktiviteter. Barncancerfonden betalar aldrig för alkohol i något sammanhang.

Samtliga anställda på Barncancerfonden, volontärer och styrelsemedlemmar har skyldighet att anmäla oegentligheter. Med oegentligheter menas alla handlingar som strider mot lagar och föreskrifter samt handlingar som kan skada Barncancerfonden, dess personal eller andra intressenter. Vid händelse att en medarbetare upptäcker något som kan misstänkas vara en oegentlighet ska detta rapporteras till Barncancerfondens generalsekreterare. Rör det generalsekreteraren ska detta istället meddelas Barncancerfondens styrelseordförande eller övrig styrelse.

Här finner ni Barncancerfondens uppförandekod för nedladdning som pdf.