Löner och arvoden

Barncancerfondens högsta beslutande organ är årsmötet samt extra årsmöte. Årsmötet äger rum senast den 31 maj varje år. Styrelsens arvoden fastställs varje år vid årsmötet.

Styrelse

Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ i de frågor som ingår i styrelsens uppgifter (se Barncancerfondens stadgar Kapiteln 1, § 4).

Enligt beslut av årsmötet 2024 arvoderas styrelsens ordförande med 45 procent av prisbasbeloppet samt styrelsens ledamöter med 35 procent av prisbasbeloppet, vilket har varit oförändrat sedan 2016. För innevarande år innebär det:

  • Styrelseordförandes arvode är 25 785 kronor/månad (brutto)                                    
  • Ledamöters arvode är 20 055 kronor/år (brutto)

Därutöver ersätter Barncancerfonden förlorad arbetsinkomst vid uppdrag för Barncancerfondens räkning.

Generalsekreterare

Barncancerfonden har ett kansli som leds av en generalsekreterare, vilken verkställer styrelsens beslut. Generalsekreteraren avlönas med fast ersättning som revideras årligen. Rörlig ersättning utgår ej. Den fasta lönen ska vara konkurrenskraftig men ej löneledande jämfört med motsvarande tjänster i branschen. Generalsekreterarens lön beslutas av ordförande i Barncancerfondens styrelse.

  • Generalsekreterarens lön är 96 000 kronor/månad. Tjänstepension enligt ITP-plan

Alla anställda på Barncancerfonden har också möjlighet att nyttja friskvårdsbidrag om 5 000 kronor/år.