Löner och arvoden

Barncancerfonden har tilldelats ett 90-konto av organisationen Svensk Insamlingskontroll. Ett av huvudkraven för att erhålla 90-konto är att de totala kostnaderna för administration och insamling uppgår till max 25 procent av de totala intäkterna. För Barncancerfondens del uppgick denna andel 2018 till 16,3 procent.

Innehavare av 90-konto har vidare som krav på sig att minst 75 procent av de totala intäkterna ska gå till verksamhetens ändamål. 2018 uppgick denna andel för Barncancerfondens del till 88,1 procent av de totala intäkterna.

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige och samlade 2018, tack vare generösa givare, in 411,6 miljoner kronor.

Beslut om löner och arvoden

Årsmöte

Är Barncancerfondens högst beslutande organ. Årsmötet äger rum senast 15 juni varje år. Styrelsens arvoden fastställs varje år vid årsmötet.

Styrelse

Mellan varje årsmöte är Barncancerfondens styrelse högst beslutande organ i de frågor som ingår i styrelsens uppgifter (se Barncancerfondens stadgar § 8).

Generalsekreterare

Barncancerfonden har ett kansli som leds av en generalsekreterare, vilken verkställer styrelsens beslut. Generalsekreteraren avlönas med fast ersättning som revideras årligen. Rörlig ersättning utgår ej. Den fasta lönen ska vara konkurrenskraftig men ej löneledande jämfört med motsvarande tjänster i branschen. Generalsekreterarens lön beslutas av ordförande i Barncancerfondens styrelse.

Löner och arvoden

Generalsekreteraren
Lön 87 000 kronor/månad
Tjänstepension enligt ITP-plan

Alla anställda på Barncancerfonden har också möjlighet att nyttja friskvårdsbidrag à 4 000 kronor/år.

Enligt beslut av årsmötet 2016 arvoderas styrelsens ordförande med 45 procent av prisbasbeloppet samt styrelsens ledamöter med 35 procent av prisbasbeloppet vilket för innevarande år innebär:

Styrelseordförande
Arvode 20 475 kronor/månad (brutto)                                      

Ledamöter
Arvode 15 925 kronor/år (brutto)

Därutöver ersätter Barncancerfonden förlorad arbetsinkomst vid uppdrag för Barncancerfondens räkning. Under 2018 har totalt 107 663 kronor utbetalats i sådan ersättning.