Styrning, ledning och kontroll

Som medlem i Giva Sverige, tillämpar vi sedan 2009 den kvalitetskod som tagits fram av Giva Sverige tillsammans med PwC i samtliga för organisationen tillämpliga punkter. Ett avsnitt i kvalitetskoden som vi vill redogöra särskilt för är hur vi arbetar med styrning, ledning och kontroll.

90-konto och intern kontroll

90-konto ställer krav

Barncancerfonden har tilldelats ett 90-konto av organisationen Svensk Insamlingskontroll. Ett av huvudkraven för att erhålla 90-konto är att minst 75 procent av de totala intäkterna ska gå till ändamålen. Barncancerfonden delade under 2021 ut 71 procent till ändamålen. 

Intern kontroll av den dagliga verksamheten

Utöver det som omfattas av Giva Sveriges kvalitetskod har Barncancerfonden egna verktyg för att hålla en hög kvalitet i den dagliga verksamheten. Nedan nämns några av central betydelse.

Frågor kring anställningsförhållanden och löner regleras enligt kollektivavtal. 

Attestordningen som är en delegation från generalsekreterare reglerar bland annat att samma person inte kan vara både beställare och ha attesträtt. 

All forskning, utveckling och utbildning som finansieras av Barncancerfonden utvärderas fortlöpande samt i förekommande fall efter projektslut. 

Medel utbetalas endast undantagsvis direkt till den enskilda forskaren. 

Månatligen genomförs undersökningar om allmänhetens igenkänning av Barncancerfonden för att följa upp och kontrollera att det arbete Barncancerfonden gör inom information och insamling når ut med rätt budskap.

Finansnämnd och prioriteringskommittéer

Finansnämnd

Barncancerfondens kapitalförvaltning, som sköts av externa förvaltare, följs upp av Finansnämnden. Finansnämnden beskrivs närmare i förvaltningsberättelsen som finns att läsa i vår verksamhetsberättelse.

Prioriteringskommittéer

Ansökningar om forskningsanslag bedöms av Barncancerfondens oberoende prioriteringskommittéer som består av professorer, docenter samt lekmän som har personlig erfarenhet av barncancer. Förslag på nya ledamöter i prioriteringskommittéerna tas fram av en valberedning och läggs fram för Barncancerfondens styrelse som fattar beslut. 

Prioriteringskommittéerna har tillsammans med Barncancerfonden tagit fram tydliga kriterier som måste uppfyllas om forskningsanslag ska kunna beviljas. Bland annat bedöms ansökningarna utifrån vetenskaplig kvalitet, forskargruppens kompetens samt relevansen för barncancer.

Kriterierna är föremål för årlig översyn. Med utgångspunkt från kommittéernas yttrande och rekommendationer fattar Barncancerfonden det slutliga beslutet om fördelningen av anslag.

Närmare information om prioriteringskommittéerna hittar du här.

Tillsättning av styrelse och revisorer

Valberedning utses av årsmötet och består av representanter från några av medlemsföreningarna. Valberedningen tar emot nomineringar till styrelsen från medlemsföreningarna. Till årsmötet  lämnar Valberedningen förslag för samtliga valärenden (utom val av valberedning) samt arvoden och övriga ersättningar.

Revisor utses av årsmötet och har till uppgift att granska Barncancerfondens räkenskaper och förvaltning. Årsmötet 2022 valde KPMG som revisionsbolag med auktoriserad revisor Fredrik Sjölander som huvudansvarig revisor samt Daniel Sletteberg Loveryd och Petter Ekelund som lekmannarevisorer. 

Styrelsens uppdrag

Styrelsen består av en ordförande och en representant samt suppleant från varje regional förening. Dessutom har tre externa ledamöter utsetts av årsmötet för att bredda kompetensen i arbetet. Styrelsen är Barncancerfondens högsta beslutande organ mellan årsmötena i de frågor som ingår i styrelsens uppgifter.

Styrelsen arbetar utifrån en instruktion som reglerar deras ansvar. En av styrelsens viktigaste uppgifter är att säkerställa att verksamheten bedrivs utifrån i stadgarna beskrivna uppdrag samt i enlighet med fattade beslut, vision, värdegrund och ändamål.

Styrelsen fattar bland annat beslut om verksamhetsplan och budget. Styrelsen ansvarar även för att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt.

Styrelseordföranden har en kontinuerlig diskussion med generalsekreterare om Barncancerfondens verksamhet. Utöver fortlöpande kontakter med styrelsens ordförande avger generalsekreteraren en skriftlig rapport till varje styrelsemöte.

Styrelsen erhåller månatligen en ekonomisk rapport där utfall jämförs mot budget samt kommenteras av Barncancerfondens ekonomiansvarig. Under 2019 sammanträdde styrelsen vid åtta tillfällen utöver konstituerande sammanträde och årsmötet som hölls i maj i samband med Barncancerfondens stormöte 2019-05-18.