Riktlinjer för kapitalförvaltning

Detta dokument reglerar förvaltningen av Barncancerfondens finansiella tillgångar. För att ha en ekonomisk trygghet och stabilitet har Barncancerfonden byggt upp ett eget kapital. Syftet med detta är att utrymmet för att dela ut bidrag ska vara långsiktigt bestämt och inte påverkas av insamlingsresultaten för ett enskilt år. Härigenom är det möjligt att varaktigt stödja forskningsprojekt och samtidigt ge utrymme för nya satsningar inom barncancerområdet. Placeringsstrategin ska vara transparent och följa Barncancerfondens etiska riktlinjer och värdegrund.

Allmänt

Förvaltningsmål

Utifrån syftet med förvaltningen ska kapitalet förvaltas så att den förväntade avkastningen optimeras med hänsyn taget till fastslaget riskmål och övriga limiter i denna policy.

Riskmålet är att placeringsportföljen förvaltas så att en årlig nedgång på över 15% av värdet undviks. Avkastningsmålet är att en värdeuppgång på 3,5% per år i genomsnitt över tio år uppnås.

Kapitalet ska dessutom vara spritt mellan olika tillgångar, tillgångsslag och geografiska marknader.

Förvaltningsorganisation

Barncancerfondens finansnämnd är styrelsens rådgivande och förvaltande organ. Styrelsen fastställer årligen policyn på förslag från Finansnämnden. Finansnämnden tar beslut om köp eller försäljning av värdepapper som ligger i linje med aktuell policy. Beslut effektueras av Barncancerfondens valda rådgivare efter firmateckning av Barncancerfonden. Styrelsen erhåller månadsvis rapportering av portföljens utveckling.

Upphandlingsprocess

Upphandling av eventuella externa förvaltare ska ske i konkurrens. Avgörande för val av förvaltare är bland annat att förvaltarens strategi och riskprofil passar Barncancerfondens syften, förvaltarens tillförlitlighet, en bedömning av möjlig riskjusterad avkastning på kapitalet, arvodets storlek och konstruktion samt möjligheten till utdelning. Se även avsnittet angående likviditet nedan.

Utvärdering

Barncancerfondens kapitalförvaltning utvärderas årligen genom att Finansnämndens ordförande under det första kvartalet påföljande år inför styrelsen redogör för resultatet av förvaltningen.

Tillåtna placeringar

Hållbara och Etiska riktlinjer

Barncancerfondens kapital utgörs till stor del av gåvor för bekämpning av barncancer enligt Barncancerfondens riktlinjer. Barncancerfondens tillgångar får inte placeras i företag som bedriver sin verksamhet i strid med svensk eller internationell rätt, väletablerade internationella normer såsom FN:s konvention om mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention, ILO:s kärnkonventioner, FN Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt internationella miljökonventioner.

Barncancerfonden eftersträvar att så långt det är möjligt samarbeta med förvaltare som beaktar hållbarhetsfrågor inklusive klimateffekter i sin kapitalförvaltning.

Investeringar får inte göras i företag vars omsättning till större andel än 5 procent består av produktion eller distribution av vapen, alkohol, kommersiell spelverksamhet, cannabis (icke-medicinskt bruk) eller fossila bränslen. För pornografiska alster och tobak gäller gränserna 0 procent av omsättningen för produktion och 5 procent för distribution.

Om en fond skulle ha innehav av tillgångar som strider mot de etiska riktlinjerna så ska dessa innehav avyttras så snart som möjligt alternativt fonden bytas ut.

Grundkriteriet för utvalda fonder och förvaltare är att de har en lägsta nivå av hållbart arbete integrerad i förvaltningsprocessen. Detta uppfylls genom att fondbolagen ska ha anslutit sig till Principles for Responsible Investment (”PRI”). Utvalda fonder ska också så långt möjligt ha fyllt i en hållbarhetsprofil enligt SWESIF-standard eller motsvarande.

Vägledande principer och kommentarer

Barncancerfondens portfölj genomgår en regelbunden screening för att kontrollera huruvida det finns innehav i de ägda fonderna som kan vara olämpliga i relation till de Hållbara och Etiska riktlinjerna. Alla innehav som uppmärksammas som tveksamma i screeningen (s.k. flaggning) tas upp för diskussion på nästkommande möte i Finansnämnden. I det fall allvarliga brott mot riktlinjerna uppmärksammas skall Finansnämnden och Barncancerfondens ledning omedelbart informeras och beslut om hantering tas i Finansnämnden.

Beslut om investeringar i nya fonder skall beakta fondernas hållbarhetsnivå.

Begränsningarna i de Hållbara och Etiska riktlinjerna avser placeringar direkt i företag samt de företagens majoritetsägda dotterbolag. Exponeringen mot olämpliga sektorer i minoritetsägande, eller i indirekt ägande och s.k. relaterade tjänster och produkter, exkluderas av bedömningstekniska skäl eftersom det är komplext att estimera vägda exponeringen mot den olämpliga aktiviteten.

Kommentar till e-cigaretter och nikotin: E-cigaretter innehåller inte tobak och träffas därför inte av den begränsningen i policyn, men Barncancerfonden vill undvika verksamheter med koppling till nikotin. I dagsläget är det dock svårt att särskilja och screena på ren nikotinverksamhet. Emellertid kan företag som på något sätt är involverade i produktionen av e-cigaretter flaggas i screeningen. Då skall de innehaven diskuteras i Finansnämnden, särskilt med avseende på exponeringen mot nikotinverksamhet. I övrigt kommer utvecklingen på området bevakas.

Kommentar till begränsningen avseende cannabis: Begränsningen avser produktion av cannabis för icke-medicinskt bruk, inte produktion av cannabis för medicinsk och vetenskaplig användning som Barncancerfonden inte anser vara olämplig. Detta är i linje med FN:s konventioner om narkotika.

Valutarisker

Vid investering i räntebärande instrument, räntefonder eller hedgefonder ska en SEK- klass användas eller så ska investeringen valutasäkras till SEK.

Räntebärande värdepapper och räntefonder

Placering får ske genom insättning på konto i bank eller genom köp av svenska och utländska räntebärande värdepapper och räntefonder om dessa placerar i statspapper, bostadsobligationer och/eller företagsobligationer. Obligationer utan rating eller med rating lägre än BBB-, och räntefonder med en genomsnittlig rating lägre än BBB-, kan utgöra maximalt 20% av ränteportföljen. Räntedurationen i portföljen ska i genomsnitt inte överstiga tre år. Enskilda obligationer får inte ha en ränteduration överstigande 6 år. Räntefonder ska stå under tillsyn av respektive lands tillsynsmyndighet.

Aktier och aktiefonder

Placering får ske i svenska och utländska aktier noterade på en fondbörs och i aktiefonder som står under tillsyn av respektive lands tillsynsmyndighet.

Alternativa investeringar

Placering får ske om dessa uppfyller egenskaperna att ha en alternativ risk- och avkastningsprofil i relation till portföljens andra tillgångsslag. Tillåtna placeringar är fastighetsfonder, marknadsneutrala hedgefonder med låg risk samt valutafonder. Placeringarna inom alternativa investeringar ska vara diversifierade mellan flera olika förvaltare och likviditeten skall vara månadsvis eller bättre. En enskild alternativ placering får inte uppgå till mer än 10 procent av det totala kapitalet.

Belåning

Upplåning för placering i värdepapper får ej ske.

Fördelning mellan tillåtna tillgångar

Allokering

Kapitalförvaltningen har en långsiktig inriktning och utgår från den av styrelsen beslutade Normalallokeringen samt maximum-och minimilimiterna. Finansnämnden är ansvarig för den faktiska Strategiska allokeringen, som kan avvika från Normalallokeringen men som alltid är inom maximum-och minimumlimiterna.

I det fall en limit överskrids skall portföljens allokering snarast möjligt återgå till den fastlagda strategiska allokeringen.

Finansnämnden skall löpande besluta om placeringarna inom respektive tillgångsslag. Sådana beslut avser framför allt val av externa förvaltare av de olika mandaten.

Dessutom skall tillgångsslagens inriktning löpande kunna justeras. Med det avses exempelvis geografisk allokering inom aktiemandatet eller val av duration och kreditrisknivå i räntemandatet.

Fördelning mellan tillgångsslag

Barncancerfondens tillgångar fördelas enligt nedanstående riktlinjer. Finansnämnden beslutar om den strategiska allokeringen inom dessa gränser.

Allokering

Tillgångsslag

Minimum

Normal

Maximum

Jämförelseindex

Räntebärande

30%

50%

100%

OMRX Bond 30%, OMRX T-Bill 30%, Solactive FRN IG 40%

Aktier

0%

38%

50%

 75% Storebrand Global All Countries A SEK, 25% Storebrand Sverige A SEK

Alternativa

0%

12%

30%

OMRX T-BILL + 2%

Placeringarnas likviditet

Likviditeten i Barncancerfondens tillgångar skall vara god. Minst 70% av portföljen skall vara möjlig att likvidera och omsätta till likvid inom 5 handelsdagar