illustration_barn_historia_1440x810.jpg

Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringsreglemente för Barncancerfonden.

Detta dokument reglerar förvaltningen av Barncancerfondens finansiella tillgångar. För att ha en ekonomisk trygghet och stabilitet har Barncancerfonden byggt upp ett eget kapital. Syftet med detta är att utrymmet för att dela ut bidrag ska vara långsiktigt bestämt och inte påverkas av insamlings-resultaten för ett enskilt år. Härigenom är det möjligt att varaktigt stödja forskningsprojekt och samtidigt ge utrymme för nya satsningar inom barncancerområdet. Placeringsstrategin ska vara transparent och följa Barncancerfondens etiska riktlinjer och värdegrund.

Beslut vid styrelsemöte 6 december 2021.

1. Allmänt

1.1. Förvaltningsmål

Utifrån syftet med förvaltningen ska kapitalet förvaltas så att den förväntade avkastningen optimeras med hänsyn taget till fastslaget riskmål och övriga limiter i denna policy.

Riskmålet är att placeringsportföljen förvaltas så att en årlig nedgång på över 15% av värdet undviks. Avkastningsmålet är att en värdeuppgång på 3% per år i snitt över tio år uppnås.

Kapitalet ska dessutom vara spritt mellan olika tillgångar, tillgångsslag och geografiska marknader.

1.2.  Förvaltningsorganisation 

Barncancerfondens finansnämnd är styrelsens rådgivande och förvaltande organ. Styrelsen fastställer årligen placeringsreglemente på förslag från finansnämnden. Finansnämnden tar beslut om köp eller försäljning av värdepapper som ligger i linje med aktuellt placeringsreglemente. Beslut effektueras av Barncancerfondens valda rådgivare efter firmateckning av Barncancerfonden. Styrelsen erhåller månadsvis rapportering av portföljens utveckling.

1.3.  Upphandlingsprocess

Upphandling av eventuella externa förvaltare ska ske i konkurrens. Avgörande för val av förvaltare är bland annat att förvaltarens strategi och riskprofil passar Barncancerfondens syften, förvaltarens tillförlitlighet, en bedömning av möjlig riskjusterad avkastning på kapitalet, arvodets storlek och konstruktion samt möjligheten till utdelning. Se även avsnitt 4 angående likviditet.

1.4.  Utvärdering

Barncancerfondens kapitalförvaltning utvärderas årligen genom att finansnämndens ordförande under det första kvartalet påföljande år inför styrelsen redogör för resultatet av förvaltningen.

2. Tillåtna placeringar

2.1. Hållbara och Etiska riktlinjer

Barncancerfondens kapital utgörs till stor del av gåvor för bekämpning av barncancer enligt Barncancerfondens riktlinjer. Barncancerfondens tillgångar får inte placeras i företag som bedriver sin verksamhet i strid med svensk eller internationell rätt, väletablerade internationella normer såsom FN:s konvention om mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention, ILO:s kärnkonventioner, FN Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt internationella miljökonventioner.

Barncancerfonden eftersträvar att så långt det är möjligt samarbeta med förvaltare som beaktar hållbarhetsfrågor inklusive klimateffekter i sin kapitalförvaltning.

Investeringar får inte göras i företag vars omsättning till större andel än fem procent består av produktion eller distribution av vapen, alkohol, kommersiell spelverksamhet eller fossila bränslen. För pornografiska alster och tobak gäller gränserna 0 procent av omsättningen för produktion och 5 procent för distribution.

Om en fond skulle ha innehav av tillgångar som strider mot de etiska riktlinjerna så ska dessa innehav avyttras så snart som möjligt alternativt fonden bytas ut.

Grundkriteriet för utvalda fonder och förvaltare är att de har en lägsta nivå av hållbart arbete integrerad i förvaltningsprocessen. Detta uppfylls genom att fondbolagen ska ha anslutit sig till Principles for Responsible Investment (”PRI”). Utvalda fonder ska också så långt möjligt ha fyllt i en hållbarhetsprofil enligt SWESIF-standard eller motsvarande.

2.2.  Valutarisker

Vid investering i räntebärande instrument, räntefonder eller hedgefonder ska en SEK-klass användas eller så ska investeringen valutasäkras till SEK.

2.3Räntebärande värdepapper och räntefonder

Placering får ske genom insättning på konto i bank eller genom köp av svenska och utländska räntebärande värdepapper och räntefonder om dessa placerar i statspapper, bostadsobligationer och/eller företagsobligationer. Obligationer utan rating eller med rating lägre än BBB-, och räntefonder med en genomsnittlig rating lägre än BBB-, kan utgöra maximalt 20% av ränteportföljen. Räntedurationen i portföljen ska i genomsnitt inte överstiga tre år. Enskilda obligationer får inte ha en ränteduration överstigande 6 år. Räntefonder ska stå under tillsyn av respektive lands tillsynsmyndighet.

2.4.  Aktier och aktiefonder

Placering får ske i svenska och utländska aktier noterade på en fondbörs och i aktiefonder som står under tillsyn av respektive lands tillsynsmyndighet.

2.5.  Alternativa investeringar

Placering får ske om dessa uppfyller egenskaperna att ha en alternativ risk- och avkastningsprofil i relation till portföljens andra tillgångsslag. Tillåtna placeringar är fastighetsfonder, marknadsneutrala hedgefonder med låg risk samt valutafonder. Placeringarna inom alternativa investeringar ska vara diversifierade mellan flera olika förvaltare och likviditeten skall vara månadsvis eller bättre. En enskild alternativ placering får inte uppgå till mer än 10 procent av det totala kapitalet.

2.6.  Belåning

Upplåning för placering i värdepapper får ej ske.

3. Fördelning mellan tillåtna tillgångar

Kapitalförvaltningen har en långsiktig inriktning och utgår från den av styrelsen beslutade Normalallokeringen samt maximum-och minimilimiterna. Finansnämnden är ansvarig för den faktiska Strategiska allokeringen, som kan avvika från Normalallokeringen men som alltid är inom maximum-och minimumlimiterna.

I det fall en limit överskrids skall portföljens allokering snarast möjligt återgå till den fastlagda strategiska allokeringen.

Finansnämnden skall löpande besluta om placeringarna inom respektive tillgångsslag. Sådana beslut avser framför allt val av externa förvaltare av de olika mandaten. Dessutom skall tillgångsslagens inriktning löpande kunna justeras. Med det avses exempelvis geografisk allokering inom aktiemandatet eller val av duration och kreditrisknivå i räntemandatet.

3.2 

Barncancerfondens tillgångar fördelas enligt nedanstående riktlinjer. Finansnämnden beslutar om den strategiska allokeringen inom dessa gränser.

Tillgångsslag Minimum Normal-allokering Maximum Jämförelseindex
Räntebärande 30% 50% 100% OMRX Bond 30%, OMRX T-BILL 30%, SolactiveFRN IG 40%
Aktier 0% 38% 50% 75% MSCI Wortld AC (SEK), 25% SIX PRX
Alternativa 0% 12% 30% OMRX T-BILL + 2%

4. Placeringarnas likviditet

Likviditeten i Barncancerfondens tillgångar skall vara god. Minst 70% av portföljen skall vara möjlig att likvidera och omsätta till likvid inom 5 handelsdagar.