Insamlingspolicy

Godkänd av styrelsen 023-09-08 (dokumentet granskas årligen).
Ansvarig: Generalsekreterare

1. Syfte

Barncancerfondens insamlingspolicy ska tydliggöra hur vi förhåller oss till 
insamlingsarbete samt stärka givarnas möjlighet till insyn i vårt insamlingsarbete.

2. Inledning

Barncancerfondens insamlingspolicy har sin utgångspunkt i de värderingar som 
organisationen står för. Barncancerfonden följer Svensk Insamlingskontrolls regler för insamling samt är medlem i Giva Sverige och följer Giva Sveriges kvalitetskod. All insamling ska ta hänsyn till vid var tid gällande regleringar i EU:s 
dataskyddsförordning och marknadsföringslagen, i de fall dessa behöver beaktas.
Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen ska vara lättillgängliga för givare och allmänhet.

3. Förtroende

Insamlingen ska ske på ett förtroendegivande sätt. Information i samband med 
insamling ska vara saklig och korrekt

Bilder och texter i marknadsföring
All insamling ska ske med största respekt för och hänsyn till de medverkande. Personer som finns med i bild eller text i Barncancerfondens insamlingsmaterial ska alltid godkänna sin medverkan före eventuell publicering. Det gäller såväl barn och familjer som professionella – vårdpersonal, forskare eller andra. Vårdnadshavares samtycke ska alltid inhämtas när de medverkande är barn. För inhämtande av godkännande finns särskilt framtagna blanketter som ska användas. De medverkande personerna ska känna stort förtroende och ska vara införstådda med hur insamlingen sker. De ska alltid ha möjlighet att ändra innehåll eller helt avstå innan det slutgodkänts. All information ska vara korrekt och ska alltid faktagranskas av minst två personer från kommunikationsavdelningen, oberoende av varandra, innan tryck. Medverkande har även rätt att återkalla sitt godkännande till att förekomma med bild och namn i digitala medier, samt i tryckt material som ännu inte producerats.

Barncancerfonden lämnar aldrig ut kontaktuppgifter till enskilda personer som medverkar i vår kommunikation. I de fall mottagaren önskar kontakt med någon av de medverkande personerna tar Barncancerfonden emot önskemålet och lämnar avgörandet till den enskilda personen.

4. Insamlingens ändamål

De flesta insamlingar sker till Barncancerfondens verksamhet i stort och avser inte ett specifikt projekt eller ändamål. I all insamlingsverksamhet ska organisationens ändamål tydligt framgå, så att inga tveksamheter kring detta råder för givaren. I de fall missförstånd trots allt uppstår ska vi möta detta på ett professionellt sätt och omgående reda ut missförstånd.

I de fall insamlingens ändamål är specifikt ska detta tydligt framgå.

Barncancerfondens ändamål ska tydligt framgå i verksamhetsberättelsen samt på webbplatsen.

5. Redovisning av insamlade medel, kostnader och utdelade medel

Redovisning av insamlade medel, kostnader och utdelade medel ska ske i verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. Kostnader för insamlingsverksamheten ska möta de krav som Giva Sverige och Svensk Insamlingskontroll ställer.

Barncancerfondens samarbetspartners ska redovisa insamlade medel och kostnader så att Barncancerfonden ska kunna säkerställa att all insamlingsverksamhet följer ovanstående krav.

6. Respekt för givaren samt hantering av personuppgifter

Barncancerfondens givare är avgörande för kampen mot barncancer. Därför är det viktigt att givaren känner sig trygg med hur vi hanterar såväl gåvor som personuppgifter.

Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt och får inte delas eller yppas till någon utomstående förutom i specifika fall enligt denna punkt. Detta gäller alla personuppgifter oavsett om de avser gåvogivare, medverkande, mottagare eller andra. När personuppgifter behandlas ska deras rättigheter gentemot oss, exempelvis rätt att få registerutdrag om vilka uppgifter vi har angående personen, uppfyllas. Vid frågor angående vår personuppgiftsbehandling ska vi vara tillmötesgående och i lämplig utsträckning uppmärksamma berörda personer på vår integritetspolicy som beskriver vår behandling av personuppgifter.

7. Gåvor till särskilda ändamål

Om en givare har önskemål om att öronmärka en gåva och vi inte kan uppfylla detta kontaktar vi givaren och redogör för möjligheten att märka om gåvan eller att få denna återbetald om så önskas.

8. Klagomålshantering och återbetalning av gåva

Eventuella klagomål bemöts alltid med respekt och vänlighet. Klagomål följs alltid upp, och relevanta åtgärder vidtas. Om givaren av någon anledning ångrar sig eller brister i omdöme och denne önskar ta tillbaka sin gåva ska detta i möjligaste mån respekteras. Barncancerfondens givarservice tar då kontakt med givaren och säkerställer att gåvan återbetalas.

Klagomål ska hanteras allra senast inom två veckor. 

9. Att tacka nej till gåva

Barncancerfonden förbehåller sig rätten att tacka nej till gåvor, samarbeten och insamlingar som inte överensstämmer med våra grundläggande värderingar eller på annat sätt kan tänkas skada verksamheten, organisationen, vårt renommé eller varumärke.

Etiska riktlinjer för insamling
Barncancerfonden tar inte emot gåvor från och samarbetar inte med företag eller organisationer som:

  • medverkar i olaglig, korrupt eller oetisk verksamhet eller är utsatt för sanktioner från FN, EU eller USA.
  • har sin verksamhet inom vapen- eller pornografibranschen.
  • har sin huvudsakliga verksamhet inom alkohol- eller tobak- eller spelbranschen (undantaget spelformen ”spel för allmännyttiga ändamål”).

  • Vi återbetalar pengar om det kommer till vår vetskap att vi har fått in gåvor från företag eller organisationer som beskrivs enligt ovan.
  • Våra ambassadörer bör dela vår syn på etik och inte själva ha samarbeten med företag eller organisationer enligt ovan.
  • Vi tar inte emot gåvor från politiska partier, då vi inte vill riskera att det kan uppfattas som att vi skulle styras av politiska intressen. Undantag är minnesgåvor och anmälningsavgifter till event. Vi tar emot gåvor från privatpersoner även om de är medlemmar i ett politiskt parti.

Barncancerfonden kan också neka till en gåva om gåvogivarens värderingar eller verksamhet står i strid med organisationens värderingar samt om gåvans ursprung strider mot riktlinjerna. Barncancerfonden kan även tacka nej till en gåva om den är förenad med villkor som Barncancerfonden inte kan uppfylla eller om kostnaderna för gåvan inte står i rimlig proportion till gåvan i sig.

10. Marknadsföring mot minderåriga

Inget av Barncancerfonden initierat insamlingsarbete ska rikta sig till personer under 18 år.

Barncancerfondens ändamål och verksamhet vänder sig till barn. Flera privata initiativ till förmån för oss startas därför av minderåriga, såsom skolklasser och idrottsföreningar. Där barn på ett eller annat sätt deltar ska extra stor hänsyn tas till dennes integritet.

11. Hantering av avyttring av gåvor i form av fast och lös egendom samt värdepapper

Testamenten och värdepapper som kommer Barncancerfonden till del ska så snart som möjligt vid lämpligt tillfälle omsättas i kontanter. Även gåvor i form av fast och lös egendom ska omsättas till kontanter, om inte avsikten är att gåvan ska användas av drabbade familjer.

Avyttring av fast och lös egendom ska ske på ett korrekt sätt där alla steg i processen tydligt dokumenteras. Givarens eventuella önskemål ska beaktas så att så mycket som möjligt av gåvans värde kommer Barncancerfonden till del.

Avyttrandet av egendom ska ske på ett sådant sätt att Barncancerfonden inte riskerar att drabbas av ansvar kopplat till egendomen, dess skick, eller åtgärder som eventuellt måste vidtas efter det att avyttrandet skett.

12. Tvister vid testamente

Testamenten som kommer Barncancerfonden till del där annan part väcker klander hanterar vi med hjälp av juridisk expertis, med målsättningen att fullt ut respektera den avlidnes vilja.