Policy för att motverka oegentligheter

1. Syfte

Syftet med denna policy är att tydliggöra vad som gäller vid misstankar om oegentligheter samt minimera skadan för Barncancerfonden om oegentligheter (se punkt 7) ändå skulle uppstå. Policyn reglerar hur misstänkta oegentligheter ska rapporteras och hanteras.

2. Procedurer för anmälan om oegentligheter

Oegentligheter rapporteras konfidentiellt till generalsekreteraren eller, om misstankarna involverar generalsekreteraren, till styrelseordföranden. När anmälan tas emot ska den som mottar den omgående se till att ärendet blir formellt undersökt. Detta kan innebära att, om det är berättigat, juridisk sakkunskap anlitas eller att ärendet polisanmäls.

Den som framför misstankar om oegentligheter måste agera i god tro och ha rimliga grunder för att anta att det förekommer ett felaktigt agerande. Anklagelser som visar sig ha ont uppsåt eller medvetet felaktiga kan resultera i disciplinära åtgärder.

Den som framför misstankar och den som anklagas ska hållas informerad löpande om utvecklingen av undersökningen.

3. Skydd av identitet

Identiteten för den som rapporterar om oegentligheter och den som anklagelserna riktas mot ska så långt det är möjligt hållas konfidentiella. Om utredningen kräver det kan den ena eller bådas identiteter dock komma att bli officiella. Skulle det vara nödvändigt ska personerna först informeras.

4. Skydd mot repressalier

En person som i god tro framfört misstankar om oegentligheter, eller stöttat annan som gjort detta, ska inte drabbas av repressalier, det vill säga att personen inte ska behandlas illa eller annorlunda efter att ha framfört misstankarna. Att på felaktiga grunder vidta repressalier med anledning av en anmälan om oegentligheter, kan leda till disciplinära åtgärder.

Personer som tror att de utsatts för repressalier på grund av att de rapporterat om oegentlig-heter ska rapportera det till den som är utsedd att ansvara för utredningen samt vid behov vidarebefordra all information och dokumentation som stödjer detta.

5. Information till styrelsen

Styrelseordförande ska informeras om alla oegentligheter samt om eventuella repressalier. Styrelseordföranden avgör om hela styrelsen bör informeras eller ej.

6. Procedurer för överklagan

En person som bedömts ansvarig för oegentligheter eller repressalier och därmed blivit föremål för disciplinära åtgärder, kan hänskjuta ärendet till styrelsen. Styrelsens beslut i ärendet är slutgiltigt.

7. Definition av oegentligheter

Med oegentligheter menar Barncancerfonden:

  • olagliga handlingar
  • handlingar som strider mot Barncancerfondens styrande dokument (uppförandekod, samarbetspolicy etcetera)
  • handlingar som riskerar att skada Barncancerfondens ekonomi, verksamhet, varumärke, förtroende eller personal.