Rapport: Bristerna i samverkan mellan vård och skola är oroväckande

På internationella barncancerdagen publicerar vi Glappet: Barncancerfondens förslag för en bättre samverkan mellan vård och skola. Analysen baseras på Barncancerfondens enkätundersökning riktad till föräldrar och vårdnadshavare till barn som drabbats av cancer 2021.

Läs hela rapporten här.

Genom enkätundersökningen från 2021 framgår det tydligt att varken föräldrar, vårdnadshavare, deras sjuka barn eller det sjuka barnets syskon fullt ut får det stöd de behöver. Särskilt tydliga är bristerna i gränslandet mellan vård och skola.  

  • Hälften av de tillfrågade anser att skolan inte har anpassat undervisningen för det cancersjuka barnet under pågående behandling  
  • Endast 28 procent anser att skolan tillgodosett barnets behov av psykosocialt stöd under behandlingen.  
  • Bara 21 procent anser att skolan hanterat det sjuka barnets behov av psykosocialt stöd bra efter avslutad behandling.  

För att möta dessa brister presenterar Barncancerfonden sju konkreta förslag på åtgärder för att förbättra samverkan mellan vård och skola.  

  1. Stärk kunskapen om att barncancer är en bred samhällsfråga som utöver vården berör barnets förskola och skola, fritidsaktiviteter och resten av samhällslivet. Avsätt medel och tid för fortbildning av all personal inom vård och skola. 
  2. Genomför förslagen i den statliga utredningen Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34). 
  3. Varken vårdnadshavare eller barn ska behöva ansvara för att samverkan mellan vård och skola fungerar. Regioner och skolhuvudmän måste utarbeta hållbara rutiner för samverkan kring, med och för det sjuka barnet och dess familj. 
  4. Det nationella vårdprogrammet för uppföljning av barncancer bör kompletteras med en basstandard för psykosocialt stöd och implementeras i hela landet.  
  5. Kompetensutveckla rektorerna. Rektor är central i arbetet med de särskilda behov som elever med cancer, eller andra svåra och/eller långvariga sjukdomar har. Kunskaper om barnets behov behöver ingå i såväl rektorsutbildningen som i kontinuerlig fortbildning.  
  6. Dra nytta av sjukhusskolornas erfarenheter och kompetens. Stärk kunskapsutbytet mellan sjukhusskolorna och den ordinarie skolverksamheten. 
  7. Stärk elevhälsoteamen så att de kan fånga upp barns behov av stöd under och efter behandling för svår och/eller långvarig sjukdom. 

Stärkt samverkan mellan vård och skola är 100 procent livsviktigt 

Skolpersonal och sjukvårdspersonal gör dagligen stora insatser, ibland över vad som kan förväntas och begäras. Personalen bär inte ansvar för den bristande samordningen – utan regioner och skolhuvudmän är skyldiga att svara varför samordningen inte fungerar. Förskola och skola är viktiga friskfaktorer för barn och unga som insjuknar i cancer. Utan stärkta krav från staten finns risk att glappet mellan vårdens och skolans ansvar inte kan stängas.