Policy för barns rättigheter

1. Syfte och mål

Policyn syftar till att varje barn som möter Barncancerfonden ska mötas med respekt och känna egenmakt. Målet är att samtliga barn ska skyddas mot alla former av kränkningar, fysiska, psykiska och sexuella övergrepp och sexuellt utnyttjande inom ramen för vår verksamhet, samt att organisationen aktivt verkar för barns rätt.

2. Barnets grundläggande rättigheter

På Barncancerfonden utgår vi alltid från barnet och vi ska alltid se till barnets bästa. Vi verkar aktivt för FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen, som innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

Barn är enligt barnkonventionen varje människa under 18 år. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

 • Artikel 2 - alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras oavsett barnets eller vårdnadshavares hudfärg, kön, könsidentitet, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt, etniskt eller socialt ursprung, egendom, funktionsvariation, sexuell läggning, civilstånd eller annan status
 • Artikel 3 - Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
 • Artikel 6 - Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
 • Artikel 12 - Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Förutom de grundläggande principerna anser Barncancerfonden att tre andra artiklar är viktiga i Barncancerfondens verksamhet:

 • Artikel 19 och 34 - Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.
 • Artikel 24 - Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering.

3. Tillämpning

Policyn styr samtlig verksamhet inom Barncancerfonden och ska vara väl synlig och tillgänglig för alla som i något sammanhang kommer i kontakt med Barncancerfonden. Att begära in kontroll av registerutdrag är en förebyggande åtgärd för att säkerställa barns trygghet inom hela Barncancerfondens verksamhet och därför ska anställda och förtroendevalda i Barncancerfonden uppvisa utdrag utan anmärkningar ur belastningsregistret. Även ideellt engagerade som i sitt uppdrag kommer i direkt kontakt eller har regelbunden kontakt med barn ska uppvisa utdrag ur belastningsregistret.

På Barncancerfonden finns funktionen barnombud. Barnombudet säkerställer och följer upp att Barncancerfondens policy efterlevs och hanterar uppkomna ärenden. Barnombudet rapporterar till generalsekreteraren.

Policyn omfattar:

 • samtliga medarbetare anställda av Barncancerfonden
 • samtliga personer som arbetar på uppdrag av Barncancerfonden, till exempel konsulter och praktikanter
 • samtliga förtroendevalda, ledamöter i forskningsnämnder och kommittéer samt ideellt engagerade
 • personal vid och representanter för grupper, organisationer och leverantörer som har en formell/avtalsenlig relation till Barncancerfonden som innebär kontakt med barn i vår verksamhet
 • journalister, politiker, bidragsgivare och andra personer som besöker Barncancerfondens kontor eller verksamhet och som i sitt besök kommer i kontakt med barn
 • barn som är aktiva och eller medverkar i vår verksamhet, och deras föräldrar/vårdnadshavare, ska känna till och förstå innebörden av policyn.

4. Ansvar

Samtliga medarbetare och representanter för Barncancerfonden i något sammanhang samt leverantörer och partners har ansvar för att:

 • beakta barns bästa i beslut som rör barn
 • planera och organisera verksamheten på ett sådant sätt att det minimerar risken att barn blir utsatta för övergrepp, utnyttjade, skadade eller att deras rättigheter på annat sätt blir kränkta i enlighet med barnkonventionen
 • stärka barn och deras familjer/vårdnadshavare och informera dem om vilka rättigheter de har, vad som är acceptabelt och oacceptabelt, vad de kan förvänta sig av samarbetet med Barncancerfonden samt vad de kan göra om det uppstår problem
 • främja en miljö, som präglas av öppenhet kring frågor om barns utsatthet vad gäller övergrepp och utnyttjande, där alla frågor eller synpunkter kan upp och diskuteras
 • proaktivt verka för att skydda barn
 • se till att barn får möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågor som rör dem.

5. Konsekvensen av att bryta mot policyn

Barncancerfonden har nolltolerans mot alla former av diskriminering, kränkningar, våld, sexuella övergrepp och utnyttjande av barn och accepterar inget beteende som bryter mot policyn. Det innebär att alla medarbetare, representanter samt leverantörer och partners är skyldiga att vara väl förtrogna med policyns innehåll samt agera i enlighet med detta.

Arbetsrättsliga åtgärder kan vidtas för medarbetare som bryter mot policyn. En individuell bedömning kommer att göras och att hanteras med utgångspunkt i omständigheterna i varje enskilt fall. Misstanke om lagbrott i samband med att barn far illa kommer att polisanmälas, för att utredas av rättsväsendet.

Policyn beslutades av Barncancerfondens styrelse 25 mars 2021.