Barnleukemibanken

Den nordiska biobanken för leukemi (NOPHO Leukemia Biobank, NLBB) på Akademiska sjukhuset i Uppsala samlar blodprover och benmärgsprover från nordiska barn och ungdomar som har nyinsjuknat eller får återfall i leukemi. Provsamlingen var den första i sitt slag och är mycket värdefull för barncancerforskningen kring leukemi.

Biobanksprover är en viktig tillgång för att den medicinska forskningen ska gå framåt. Barnleukemibanken, eller NLBB som den heter internationellt, är nordisk och syftar till att underlätta barnleukemiforskning genom sin infrastruktur och provsamling som förvaras och förvaltas i Uppsala Biobank.

Nordisk provsamling

I NLBB förvaras patientprover i lågtemperaturfrysar och sparas för forskning om samtycke finns från patienten. Det finns leukemiceller, blodceller, benmärg och ryggmärgsvätska. Totalt har över 5000 provtagningar gjorts sedan NLBB startade 2006 på initiativ av NOPHO, Nordic Society of Paediatric Haematology and Oncology, och inom ramen för verksamheten finns det även en äldre provsamling som startade som ett forskningsprojekt redan på 1990-talet.

Sedan starten har NLBB vuxit till att inkludera prover från de baltiska länderna. I dag biobankar NLBB bland annat prover inom den internationella behandlingsstudien ALLTogether och är även delaktig i arbetet GMS Barnleukemier i nära samverkan med Barntumörbanken.  

För att få tillgång till prover för forskning krävs både ett etikgodkännande och godkännande från en vetenskaplig kommitté.  

Om NOPHO och NLBB/Barnleukemibanken

  • NOPHO, Nordic Society of Paediatric Haematology and Oncology, grundades i början på 1980-talet med det långsiktiga målet att öka överlevnaden hos barn med cancer.   
  • NLBB/Barnleukemibanken samlar in, lagrar och distribuerar nordiska och baltiska patientprover från barn och unga som har nyinsjuknat eller fått återfall i leukemi. De insamlade proverna används för patienternas eget bruk och för forskningsändamål.  
  • Provsamlingen är inrättad i Uppsala Biobank (Region Uppsala).
  • Barncancerfonden finansierar NLBB/Barnleukemibanken, som har sitt säte i Uppsala Biobank (en centrumbildning mellan Region Uppsala och Uppsala Universitet), sedan 2007.

Om biobanker

  • En ny biobankslag trädde i kraft 2023. Läs mer om biobanksprov och bakgrunden till lagen här.
  • Läs mer om etikprövning av forskningsstudier på biobanksmaterial här.