Vårdplaneringsgrupper

Vårdplaneringsgrupperna är en viktig väg mellan forskning och klinik. I de olika vårdplaneringsgrupperna är samtliga barnonkologiska centrum representerade. Barncancerfonden finansierar arbetet.

Vårdplaneringsgrupper för jämlik barnonkologisk vård

SBLG – Svenska barnleukemigruppen

Gruppen ska säkerställa högkvalitativ leukemidiagnostik och leukemibehandling, behandlingsresultat och minimering av sena komplikationer. SBLG arbetar likadant vid alla barncancercentrum för att diagnostiken ska vara nationellt enhetlig och jämförbar.

Svenska barnleukemigruppen bildades 1967.

SBLG - Svenska Barnleukemigruppen - BLF's sektion för Pediatrisk hematologi och onkologi

VSTB – Vårdplaneringsgruppen för solida tumörer hos barn

I VSTB finns specialister inom barnonkologi från alla landets barnonkologiska centrum, specialister i barnkirurgi, strålterapi, patologi och ortopedisk kirurgi samt barnläkare från länssjukhusen. VSTB adjungerar dessutom regelbundet andra specialister som behövs för arbetet. VSTB:s huvudmålsättning är att arbeta för att alla barn i landet ska få bästa möjliga behandling för sin tumörsjukdom enligt internationella vetenskapliga rön och erfarenheter, oberoende av var de bor.

Vårdplaneringsgruppen för solida tumörer hos barn bildades 1974.

VSTB - Vårdplaneringsgruppen för solida tumörer hos barn - BLF's sektion för Pediatrisk hematologi och onkologi

VCTB – Vårdplaneringsgruppen för CNS-tumörer hos barn 

VCTB består av barnonkologer, barnneurologer, neurokirurger, radioterapeuter, barnradiologer samt neuropatologer från Sveriges sex barnonkologiska centra. Adjungerade till gruppen är bl. a. registeransvarig för VCTBs register över CNS-tumörer i Sverige, representant för konsultsjuksköterskorna och den nationella kliniska ledaren för Barntumörbanken. VCTB:s uppgift är att följa den internationella utvecklingen inom hjärntumörvården, och att utifrån denna ta fram behandlingsrekommendationer. Målsättningen är att alla barn ska få samma goda vård oavsett var de bor. VCTB har också representanter i internationella grupper som arbetar med nya behandlingsprogram.

CNS står för centrala nervsystemet och vårdplaneringsgruppen bildades 1993.

VCTB - Vårdplaneringsgruppen för CNS-tumörer hos barn - BLF's sektion för Pediatrisk hematologi och onkologi

SBRT – Svenska barnradioterapigruppen 

SBRTG är en grupp bestående av samtliga strålbehandlingsläkare som är engagerade i strålbehandling av barn vid de universitetssjukhus där detta sker i Sverige. Målet är att verka för utbildning, kvalitetssäkring och riktlinjer för barnradioterapin i Sverige och att vara rådgivande organ i olika frågor kring barnradioterapi.

Svenska barnradioterapigruppen startade år 2000.

SBRTG - Svenska Barnradioterapigruppen - BLF's sektion för Pediatrisk hematologi och onkologi

SALUB – Svenska arbetsgruppen för långtidsuppföljning efter barncancer

Svenska arbetsgruppen för långtidsuppföljning efter barncancer, SALUB, är en kunskapsresurs och samarbetspartner för andra arbetsgrupper och initierar utvecklings-/ forskningsprojekt inom området.

SALUB startade sin verksamhet 2002.

SALUB - Svenska Arbetsgruppen för LångtidsUppföljning efter Barncancer - BLF's sektion för Pediatrisk hematologi och onkologi

SAREB – Svenska arbetsgruppen för rehabilitering av barn med tumörsjukdomar 

Svenska arbetsgruppen för rehabilitering efter Barncancer, SAREB, är en tvärprofessionell grupp med medlemmar från barncancer/rehabiliteringscentra i Sverige. SAREB har som syfte att stadfästa och organisera riktlinjer för ett nationellt vård- och rehabiliteringsprogram, som innefattar inte bara rent medicinska utan även kognitiva och psykosociala aspekter. Programmet innefattar stödåtgärder för familjerna och de drabbade barnen under uppväxten. Avsikten är ge stöd för barn som behandlats för CNS-tumörer men på sikt alla, som behandlats för cancer i barn- och ungdomsåren där behandlingen innefattar centrala nervsystemet.

SAREB startade sin verksamhet 2016.

SAREB - Svenska Arbetsgruppen för Rehabilitering efter Barncancer - BLF's sektion för Pediatrisk hematologi och onkologi