Barntumörbanken

I Barntumörbanken (BTB) - samlas tumörvävnad från solida tumörer från alla barn i Sverige som drabbats av cancer. Provsamlingen utgör en värdefull källa till flera typer av forskning och består bland annat av vävnad (från operation) och blod från patienterna. Eftersom proverna sekvenseras så lagras en stor mängd data som kan analyseras i forskningssyfte.

Huvudsyftet med Barntumörbanken (BTB) är att vara en forskningsresurs som bidrar till förbättrad kunskap, diagnostik och behandling av tumörsjukdomar hos barn. Verksamheten bedrivs genom att systematiskt samla in och analysera tumörprover och blod, och både provmaterial, analysresultat och den tillhörande patientinformationen sparas. För patienten och föräldrarna är det frivilligt att donera prover och det krävs alltid ett samtycke från patienten. Biobankslagen reglerar hur proverna får sparas och användas.

Kvalitetssäkrad provhantering och analys

En av de stora fördelarna med Barntumörbankens verksamhetsidé är att insamlingen av patientprover är kvalitetssäkrad och värdefulla analysresultat från till exempel helgenomsekvensering kan göras tillgängliga för fler forskare. Forskarna måste då alltid ha ett godkänt etikprövningstillstånd och forskningsprojektet måste dessutom genomgå en bedömning av Barntumörbankens vetenskapliga prioriteringskommitté. Detta ger i sin tur bättre möjligheter att säkerställa att den mest relevanta barncancerforskningen prioriteras när materialtillgången är begränsad.

Om Barntumörbanken

  • Barntumörbanken samlar in svenska patientprover för att lagra, analysera och tillgängliggöra material eller data från barntumörer för forskning.
  • Provsamlingen tillhör Klinisk Patologi, Karolinska Universitetssjukhuset och förvaltas av Stockholms medicinska biobank (SMB).
  • Ett nationellt samarbetsprojekt mellan Barncancerfonden och de sex svenska universitetssjukhus där barn opereras och behandlas för olika tumörsjukdomar, samt med de nationella vårdplaneringsgrupperna för barn med tumörsjukdomar.
  • Barncancerfonden finansierar hela verksamheten som har sitt säte vid Karolinska Institutet.

Om biobanker

En ny biobankslag trädde i kraft 2023. Läs mer om biobanksprov och bakgrunden till lagen här.

Läs mer om etikprövning av forskningsstudier på biobanksmaterial här.