Särskilda satsningar

En av de viktigaste delarna i Barncancerfondens arbete är att se till att insamlade medel används så att varje krona gör så stor skillnad som möjligt. Genom att satsa på forskningsstödjande infrastrukturer så kan forskningen snabbt omsättas i praktiken och hjälpa fler barn med cancer.

Det handlar bland annat om register, biobanker och kunskapsnätverk som utgör grunden för att nå nya framgångar. Sverige har goda möjligheter att vara ett föregångsland där spårbar forskningsdata på kort eller lång sikt kan användas för att individanpassa cancerbehandling. Vi är också ett av få länder i världen som erbjuder helgenomsekvensering till alla cancerdrabbade barn.

Barncancerfonden finansierar just nu flera pågående projekt som ligger i gränslandet mellan forskning och forskningsstödjande infrastruktur där patientmaterial eller data från patienter kartläggs. Deltagandet är frivilligt och projekten genomgår alltid noggrann etikprövning.

GMS Barncancer

När ett barn får en cancerdiagnos ska möjligheten till kartläggning av hela arvsmassan med metoden helgenomsekvensering erbjudas. Satsningen GMS Barncancer är en del av det större projektet Genomic Medicine Sweden, GMS, och drivs i nära samarbete med Barntumörbanken. Syftet är att förfina diagnosen och individanpassa behandlingen.

GMS Barncancer - för säkrare diagnos och individanpassad cancervård

GMS Barncancerpredisposition

Kan barncancer vara ärftligt? Projektet Childhood Cancer Predisposition (ChiCaP) är en del av det större GMS Barncancer som idag erbjuder alla barn med cancer i Sverige helgenomsekvensering av DNA från både tumören och normal vävnad vid diagnos. Syftet med ChiCaP är att hitta medfödda genetiska tillstånd med risk för barncancer, så kallad barncancerpredisposition.

GMS Barncancerpredisposition

Barncancerregistret

Ett av de första projekten som Barncancerfonden gav stöd till var etablering och utveckling av det svenska Barncancerregistret (SBCR), som är ett svenskt kvalitetsregister. Alla cancerdiagnoser som drabbar barn upp till och med 18 år inkluderas.

Barncancerregistret

Barnleukemibanken

Den nordiska biobanken för leukemi (NOPHO Leukemia Biobank, NLBB) på Akademiska sjukhuset i Uppsala är den första i sitt slag och mycket värdefull inom barncancerforskningen kring leukemi. Blodprover och benmärgsprover samlas in från alla nordiska barn som har nyinsjuknat eller får återfall i leukemi.

Barnleukemibanken

Barntumörbanken

I Barntumörbanken (BTB) på Karolinska Institutet samlas tumörvävnad från solida tumörer som diagnostiseras hos barn i Sverige. Provsamlingen utgör en värdefull källa till flera typer av forskning och består bland annat av operationsmaterial och blod från patienterna. Eftersom proverna sekvenseras så lagras en stor mängd data som kan analyseras i forskningssyfte.

Barntumörbanken

Kliniska prövningsenheter

Sverige har två kliniska prövningsenheter för cancerdrabbade barn, en i Stockholm och en i Göteborg. Via prövningsenheterna är Sverige med i det internationella nätverket ITCC (Innovative Therapies for Children with Cancer) som möjliggör att svenska barn lättare kan inkluderas i multinationella studier och därmed få tillgång till nya behandlingar.

Kliniska prövningsenheter

ALLTogether

Behandlingsprotokollet ALLTogether för barn med akut lymfatisk leukemi syftar till att öka andelen barn som överlever och minska risken för sena komplikationer. Komplexiteten i ALLTogether är hög och antalet delstudier som är öppna eller kommer att öppnas är många.

ALLTogether

Vårdplaneringsgrupper

Vårdplaneringsgrupperna är en viktig väg mellan forskning och klinik. I de olika vårdplaneringsgrupperna är samtliga barnonkologiska centrum representerade. Barncancerfonden finansierar arbetet.

Vårdplaneringsgrupper

Toxicitet och sena komplikationer

Barncancerfondens femåriga satsning på toxicitet och sena komplikationer har tre delar: stöd till nätverkande, uppbyggnad av infrastrukturer (kvalitetsregister) samt ett flerårigt forskningsprogram. Syftet med satsningen är att stärka barncancerrelevant forskning av hög kvalitet inom området toxicitet och sena komplikationer samt att bidra till ett förbättrat omhändertagande av överlevare som lever med sena komplikationer.

Ny utlysning av forskningsprogram med inriktning på att minska komplikationer av barncancerbehandling