Kliniska prövningsenheter

Sverige har två kliniska prövningsenheter för cancerdrabbade barn, en i Stockholm och en i Göteborg. Via prövningsenheterna är Sverige med i det internationella nätverket ITCC (Innovative Therapies for Children with Cancer) vilket möjliggör att svenska barn lättare kan inkluderas i multinationella studier och få tillgång till nya behandlingar och läkemedel.

Barncancer är en samling sällsynta cancerformer som till stor del skiljer sig från vuxencancer. Biverkningarna av ett läkemedel kan också vara helt annorlunda i en kropp under utveckling och doser kan behöva justeras. Att barn inte kan ses som små vuxna i detta sammanhang är tydligt inom barnonkologin. Det är därför viktigt att studera effekten av nya läkemedel hos barn redan i ett tidigt skede, det vill säga i så kallade fas 1 eller fas 2-studier.

Tack vare att Sverige är med i nätverket ITCC kan barn i Sverige få ingå i studier från hela Europa och studierna kan drivas av både läkemedelsföretag och ITCC.

Att en studie är ITCC-initierad innebär att den internationella professionen bedömer att studien är kliniskt relevant för barncancerpatienter.

Två nationella resurser

Vid Sveriges två kliniska prövningsenheter, en i Göteborg och en i Stockholm, kan svenska och nordiska barn som drabbats av återfall i cancer få testa tidig och experimentell behandling med nya läkemedel. Ofta handlar det om precisionsläkemedel som matchas mot tumörens genetiska profil, och ibland kan det vara ett läkemedel som redan är godkänt för behandling av vuxna. Fokus är på barn som fått återfall eller drabbats av en cancer där det idag inte finns något effektivt behandlingsprotokoll. Att ingå i en studie där ett nytt läkemedel prövas blir då ofta det mest lovande behandlingsalternativet som återstår. Båda prövningsenheterna är ackrediterade ITCC-centrum, vilket är ett krav för att Sverige ska få ingå i ITCC-initierade studier.

Kliniska prövningsenheten Stockholm

HOPE, hematologisk onkologisk prövningsenhet, ligger på Karolinska universitetssjukhuset och är ett resultat av ett samarbete mellan det privata initiativet Entrepreneurs for Good, professorer och barnonkologer vid Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institute Foundation och Barncancerfonden.

Kliniska prövningsenheten Göteborg

Den kliniska prövningsenheten på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg stödjer alla subspecialiteter inom barn, utöver barnonkologi till exempel barnmedicin, barnkirurgi, barnkardiologi, barnanestesiologi och barn- och ungdomspsykiatri.

Nordiskt samarbete inom ITCC

I nuläget finns det fem ITCC-centrum i Norden - i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Oslo och Tampere. Enheterna arbetar tillsammans för harmonisering och öppnande av studier för att täcka så många diagnoser och genetiska avvikelser som möjligt. Målet är att identifiera studier där barn och unga ska få samma behandling inom Norden och att de inte skall behöva åka utanför Norden för att ingå i fas 1- och fas 2-prövningar.

Inom Sverige öppnas nya studier på de två kliniska prövningsenheterna först efter en noggrann diskussion på nationell barnonkologisk nivå för att säkerställa att det råder konsensus om vad som är vettigt att satsa på. Denna diskussion sker ofta i vårdplaneringsgrupperna (VSTB, SBLG, VCTB) och kunskapen kring behandlingar av barn med återfall i cancer ökar varje år.

Om kliniska prövningsenheter

  • Stödet från Barncancerfonden möjliggör att barn med svårbehandlad cancer eller återfall kan få tillgång till nya läkemedel som ingår i kliniska prövningar.
  • Barn från hela Sverige kan få remiss till de två prövningsenheterna.
  • För att få inkluderas i en studie måste inklusionskriterierna vara uppfyllda; det kan till exempel krävas att en viss typ av mutation har hittats vid helgenomsekvenseringen av barnets tumör.   
  • ITCC (Innovative Therapies for Children with Cancer) är ett internationellt konsortium som koordinerar tidig läkemedelsprövning. Sveriges två kliniska prövningsenheter är ITCC-ackrediterade och samarbetet innebär att fler studier blir tillgängliga för cancerdrabbade barn i Sverige och Norden.
  • HOPE, den kliniska prövningsenheten för läkemedel i tidig fas på Karolinska Universitetssjukhuset invigdes 2016.
  • Prövningsenhet barn, den kliniska prövningsenheten för barn och ungdomar på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus fick ITCC-ackreditering 2017.
  • Pågående cancerstudier i Sverige hittar du här.