Barncancerfondens forskningsfinansieringsstrategi 

Barncancerfondens forskningsfinansieringsstrategi är framtagen i samarbete med ledande forskare och kliniker och innehåller fleråriga satsningar centrala för att fler cancerdrabbade barn ska överleva och det med så få komplikationer som möjligt. Strategin ska också bidra till bästa möjliga omvårdnad och omhändertagande efter genomgången cancersjukdom.   

De viktigaste målområdena i strategin

Långsiktig strategisk satsning på området toxicitet och sena komplikationer  

Syftet med denna satsning är att stärka barncancerrelevant forskning av hög kvalitet inom området toxicitet och sena komplikationer samt att bidra till ett förbättrat omhändertagande av överlevare som lever med sena komplikationer. Satsningen består av tre delar: stöd till nätverkande, uppbyggnad av infrastrukturer (kvalitetsregister) och ett flerårigt forskningsprogram.   

Satsningar på infrastrukturer som möjliggör klinisk forskning av hög kvalitet 

En långsiktig plan för vidareutveckling av den infrastruktur som är relevant för barncancerområdet och som Barncancerfonden är med och finansierar har tagits fram. Barncancerfonden finansierar infrastrukturer som Barncancerregistret, två biobanker och kliniska prövningsenheter i Göteborg och Stockholm (ITCCcentrum). Barncancerfonden stöttar också införande av molekylärgenetiska analyser i klinisk rutindiagnostik för barn med cancer genom ett femårigt stöd till projektet GMS barncancer.  Infrastrukturerna i form av biobanker och register är viktiga för att stimulera till klinisk forskning av hög kvalitet. Barncancerfonden arbetar även för att barn som skulle kunna inkluderas i en relevant klinisk prövning också ges den möjligheten.  För att detta ska bli möjligt behöver förutsättningarna förbättras för kliniskt verksamma att delta i eller leda internationella kliniska prövningar.  

Satsning på vård och hälsa 

För att skapa en bra vård- och livssituation för barncancerdrabbade är det viktigt att vårdpersonalen på alla Barncancercentra har möjlighet att delta i relevanta utbildningar av högsta kvalitet. Det är också viktigt att satsa på olika forum för kunskapsutbyte. Ett nytt nätverk för att stärka nationell samverkan inom omvårdnadsprofessionen och stimulera samarbete mellan forskning och kliniskt arbete har startats. Det långsiktiga målet är att öka förståelsen för verkliga omvårdnadsbehov och lyfta psykosociala aspekter. 

Kvalitetssäkring av beredningsarbetet och samarbetsavtal 

Under arbetet med forskningsfinansieringsstrategin så har också flera organisationsförändringar genomförts för att förenkla och förbättra samarbetet mellan Barncancerfonden och Sveriges sex Barncancercentra. Barncancerfonden har också tagit fram en plan för att utveckla och förbättra fondens hantering av ansökningar om forskningsmedel samt insatser för att öka internationell samverkanfunktion för att stimulera utvecklingen av nya effektiva och säkra läkemedel för cancerdrabbade barn.  

Kontakt