Den här effektrapporten fokuserar på hur vi mäter och följer upp de framsteg som görs i verksamheten, samt vad vi åstadkommit såhär långt. För oss, och för många andra organisationer som arbetar för att bekämpa komplexa sjukdomar, är det en utmaning att förhålla sig till något annat än vår vision – att utrota barncancer. Det är ett långsiktigt och tålmodigt arbete. Samtidigt strävar vi på Barncancerfonden mot att varje enskild insats på vägen dit ska följas upp och utvärderas. Det gör vi kontinuerligt och systematiskt, vilket beskrivs i såväl verksamhetsberättelse som denna effektrapport.

Alla medlemmar i Giva Sverige offentliggör årligen en effektredovisning i vilken organisationerna beskriver hur vägen för att nå målen ser ut. Det vill säga vilka processer som ligger till grund för förändringar och hur långt man har nått i relation till sina uppsatta mål. Barncancerfondens effektrapport strävar efter att uppfylla Giva Sveriges riktlinjer för effektrapportering:

 • Sammanhängande
 • Tillgänglig och begriplig
 • Balanserad och transparent
 • Verifierbar och tillförlitlig
 • Proportionerlig och relevant
 • Jämförbar
 
Svenska Postkodlotteriet - är ett av Sveriges största lotterier. Postkodlotteriets vision är att världen behöver starka civilsamhällen. Sedan starten 2005 har Postkodlotteriet genererat mer än 11 miljarder kronor till ideella organisationer, där Barncancerfonden under 2019 fick 21 miljoner kronor och sammanlagt sedan 2005 fått totalt 527 miljoner kronor - tack vare alla som köpt lotter. Samtidigt har över 1 200 svenskar blivit miljonärer.

Som grund för Giva Sveriges säkerställande av kvalitet i frivilligorganisationernas arbete används en etablerad struktur som vi på Barncancerfonden förhåller oss till. Dessa frågeställningar ligger till grund för hur vi mäter och följer upp såväl effekt som resultat.

 • Detta vill Barncancerfonden uppnå
 • I detta organisatoriska sammanhang verkar vi
 • De strategier vi nyttjar för att uppnå våra mål
 • Den kapacitet och det kunnande vi har för att uppnå våra mål
 • Så vet vi att vi gör framsteg
 • Detta har vi åstadkommit såhär långt

Läs mer om vår externa kontroll

Centrala frågor som skapar förutsättningar för effektmätning

Vi driver kampen mot barncancer genom att adressera konkreta och centrala frågor. Det är ett viktigt sätt för Barncancerfonden att kontinuerligt styra och mäta resultatet av vårt arbete. Men det är också vårt sätt att göra verklig skillnad där den behövs som mest. Genom tydliggörandet av fem centrala frågor kan vi, steg för steg, göra livet enklare för de barn och familjer som drabbas av cancer.

Vår effektrapport bygger på fem centrala frågor i vår verksamhet:

 • Det behövs mer forskning inom barncancer
 • Kompetens inom barncancerområdet behöver ständigt utvecklas
 • Brist på kunskap och förståelse för de drabbades situation
 • Svårigheter för barncanceröverlevare att möta vardagen
 • Brist på stöd till drabbade

Barncancerfondens effektredovisning är strukturerad utifrån hur vi angriper och möter utmaningarna inom respektive fråga. Följande sektioner innehåller en beskrivning av frågan och en motivering till dess angelägenhet, vår ansats till hur vi bäst adresserar frågan, samt aktiviteter som genomförts för att lösa frågan. Här hittar du också länkar, källor och utvärderingsresultat för genomförda aktiviteter.