Din vara har lagts i varukorgen Gå direkt till kassan eller

Verksamhetsberättelse 2019

Hållbarhetsrapport

Barncancerfonden arbetar för att inget barn ska dö till följd av en cancersjukdom och att de som drabbas av en barncancersjukdom inte bara ska överleva – de ska också leva. Hos Barncancerfonden handlar hållbarhet om att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt där vi visar respekt för våra medmänniskor, för miljön och för det samhälle vi verkar i.

Denna rapport omfattar Barncancerfondens (802010–6566) redovisning av hållbarhet enligt Årsredovisningslagen 6:10-12 och avser räkenskapsperioden 2019-01-01 – 2019-12-31.

Styrelsen får härmed avlämna hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2019-01-01–
2019-12-31
 

Barncancerfondens kärnverksamhet syftar till hållbarhet för individen och samhället

Varje dag får en familj i Sverige beskedet – ert barn har fått cancer. Det är oerhört svårt att föreställa sig vad som händer hos barnet, familjen, släkten och vänner i det ögonblicket. Utan att överdriva kan vi nog säga att tiden stannar och katastrofen exploderar rätt i ansiktet. Barncancerfondens uppgift, ur ett hållbarhetsperspektiv, är att värna det drabbade barnet och familjens möjligheter att leva ett gott liv under omständigheter som är så gynnsamma som möjligt. Vi vet att resan från diagnos via behandling, medicinsk färdigbehandling, rehabilitering och vardagsliv är både lång och i många fall komplicerad.

OM BARNCANCERFONDEN

Verksamhetsmodell

Barncancerfonden är en ideell förening med sex regionala föreningar som arbetar nära landets sex barncancercentrum. Tillsammans jobbar vi för att de drabbade barnen, ungdomarna och deras familjer ska få den vård och det stöd de behöver samt för att öka kunskapen i samhället om barncancer och dess konsekvenser. Den lokala förankringen som Barncancerfonden har genom föreningarna är av stor vikt för hela verksamheten och för allmänhetens höga förtroende för Barncancerfonden. Föreningarna är egna juridiska enheter och bedriver ett enormt viktigt arbete inom sina respektive regioner. Med hjälp från ett stort antal volontärer bedrivs så väl stöd- som insamlingsverksamhet inom respektive region i samverkan med medarbetare anställda av Barncancerfonden.

Barncancerfonden är idag den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige. I samverkan med styrelsen och de fem forskningsnämnderna fattas årligen beslut om hur forskningsmedlen ska fördelas för att göra största möjliga nytta för utvecklingen inom barncancerområdet.

 
Valdemar – Till sin 16-årsdag valde Valdemar, som själv behandlas för lymfom, att starta en insamling på Facebook för att stötta drabbade och deras familjer. Han satte målet till 2000 kronor men insamlingen spred sig och nådde fantastiska 44 050 kronor.

Vårt fokus är vidare att både i praktisk handling i vardagen och genom påverkansarbete på det politiska planet skapa förutsättningar för starka och stödjande strukturer. Detta gäller både för familjerna, inom vård och omsorg samt de samhällsfunktioner som behövs för att barnet ska få samma livsförutsättningar som andra barn.

För att fortsätta vara den starka aktör Barncancerfonden idag är inom barncancerområdet är vi beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser – här är Barncancerfondens insamlings- och kommunikationsverksamhet avgörande.

Vår trovärdighet för att vi gör mesta möjliga nytta med de medel vi får in är central. Ett bevis för att våra kommunikationsinsatser når fram och är trovärdiga ser vi i resultatet av SifoKantars ComIndex Välgörenhets- och insamlingsorganisationer från 2020-01-13. I undersökningen framgår att Barncancerfonden är den organisation som har störst förtroende hos allmänheten. 83 procent anger att Barncancerfonden är en pålitlig organisation och 72 procent anger att vi har ett gott rykte/anseende, motsvarande siffra hos närmaste konkurrent är 80 procent respektive 66 procent.

Barncancerfonden var under 2019 cirka 70 anställda (inklusive föräldralediga, tjänstlediga och sjukskrivna). För att stärka upp med ytterligare kompetens inom specifika områden, exempelvis kommunikation och it, samarbetare vi med leverantörer, partners och vid behov konsulter, vilka alla delar Barncancerfondens värderingar.

STYRNING AV HÅLLBARHETSARBETET

Organisationen kommer under 2020 att initiera ett arbete avseende att identifiera organisationens mest väsentliga hållbarhetsfrågor utifrån de Globala målen och även ta fram en hållbarhetspolicy. Till grund för vårt hållbarhetsarbete ligger vår värdegrund och naturliga engagemang tillsammans med barnkonventionen och policys avseende upphandling, placeringar, jäv och oredlighet i forskning och arbetsmiljö.

Under 2019 har bland annat närmare 200 drabbade barn och syskon deltagit i olika lägeraktiviteter som Barncancerfonden arrangerat eller möjliggjort deltagande i och omkring hundra familjer har besökt Barncancerfondens rekreationsanläggning Almers hus. Läs mer om Barncancerfondens insatser för de barncancerdrabbade familjerna här. 

EKONOMISKT ANSVAR

Inköp & upphandling

Syftet med Barncancerfondens upphandlingspolicy är att säkerställa att: 

  • alla upphandlingar genomförs affärsmässigt och effektivt så att varor och tjänster erhålls till rätt pris, kvalitet och vid rätt tidpunkt
  • alla upphandlingar dokumenteras för att erhålla maximal transparens
  • alla upphandlingar sker i enlighet med Barncancerfondens värderingar, etiska avväganden och att Barncancerfond syns i rätt sammanhang. 

Som huvudprincip ska avtal inte tecknas på längre tid än tre år. Ingångna leverantörsrelationer ska utvärderas vart tredje år och efter vilket beslut tas om förnyad upphandling ska ske eller inte. Barncancerfondens ekonomiansvarig är ytterst ansvarig för att initiera att sådan utvärdering sker. 

I samtliga upphandlingar ska i möjligaste mån tre olika leverantörer tillfrågas. För större upphandlingar ska minst fyra olika leverantörer tillfrågas. För fall där detta inte är möjligt ska avvikelse dokumenteras och ingå i utvärderingsunderlaget. 

Samtliga anbud ska utvärderas mot uppställda krav och ett utvärderingsunderlag ska tas fram där det tydligt framgår hur utvärderingen har gjorts och vilken inbördes rangordning leverantörerna har. Vid utvärdering av anbud ska särskild vikt fästas vid att säkerställa att anbudsgivaren följer Barncancerfondens värderingar, etiska avväganden och att Barncancerfonden syns i rätt sammanhang. 

Placeringar

För att ha en ekonomisk trygghet och stabilitet har Barncancerfonden byggt upp ett eget kapital. Syftet med detta är att utrymmet för att dela ut bidrag ska vara långsiktigt bestämt och inte påverkas av insamlingsresultaten för ett enskilt år. Vilket möjliggör att varaktigt stödja forskningsprojekt och samtidigt ge utrymme för nya satsningar inom barncancerområdet. Placeringsstrategin ska vara transparent och följa Barncancerfondens etiska riktlinjer och värdegrund.

Barncancerfondens finansnämnd är styrelsens rådgivande och förvaltande organ.  Styrelsen fastställer årligen placeringsreglemente på förslag från finansnämnden. Finansnämnden tar beslut om köp eller försäljning av värdepapper som ligger i linje med aktuellt placeringsreglemente. Beslut effektueras av Barncancerfondens ekonomichef. Styrelsen erhåller månadsvis rapportering av portföljens utveckling.

 
Minnesgåvor – under året tog Barncancerfonden emot hela 58 239 minnesgåvor från privatpersoner och företag. Deras bidrag hedrar minnet av en närstående genom att stödja forskningen om barncancer.

Utifrån syftet med förvaltningen ska kapitalet förvaltas med prioritering av låg risk och bevarande av kapitalet.

Investeringar får inte göras i företag vars omsättning till större andel än fem procent består av vapen, pornografi, alkohol eller tobak. Om en fond skulle ha innehav av tillgångar som strider mot de etiska riktlinjerna så ska dessa innehav avyttras så snart som möjligt alternativt fonden bytas ut.

Barncancerfondens kapitalförvaltning utvärderas årligen genom att finansnämndens ordförande under det första kvartalet påföljande år inför styrelsen redogör för resultatet av förvaltningen.

Grundkriteriet för utvalda fonder och förvaltare är att de har en lägsta nivå av hållbart arbete integrerad i förvaltningsprocessen. Detta uppfylls genom att fondbolagen ska ha anslutit sig till Principles for Responsible Investment (”PRI”). Utvalda fonder ska också så långt möjligt ha fyllt i en hållbarhetsprofil enligt SWESIF-standard eller motsvarande.

Läs mer i riktlinjerna för Barncancerfondens kapitalförvaltning

Anti-korruption

Barncancerfondens forskningssatsningar ska vara väl underbyggda, transparenta och ha ett högt förtroende hos allmänheten, forskarsamhället och cancerdrabbade. Processer som inte går att missbruka samt ändamålsenliga kontrollsystem är därför av största vikt.

Barncancerfondens styrelse sätter, utifrån gällande stadgar och forskningsstrategi, ramarna för utdelning av forskningsanslag. Forskningsnämnderna granskar inkomna ansökningar utifrån ansökningarnas barncancerrelevans, vetenskaplig frågeställning, metodik, kompetens, genomförbarhet och visad progress i projektet. Besluten om de enskilda forskningsanslagen tas av styrelsen baserat på förslag från forskningsnämnderna.

Forskningsnämnderna består av ledamöter med relevanta expertkunskaper, samt lekmän med egen erfarenhet av barncancer. Ledamöter nomineras av en oberoende valberedning och lekmän nomineras av Barncancerfondens medlemmar, de regionala föreningarna. Valberedningens arbete regleras i ett styrdokument. Så väl ledamöter som lekmän väljs in i forskningsnämnderna av Barncancerfondens styrelse. Mandatperioder säkerställer en omsättning av personer i både forskningsnämnder och valberedning över tid.

En viktig del i beslutsprocessen är hantering av jäv och oredlighet i forskning, varför tydliga policys och processer finns för detta.

Oredlighet inom forskning 

Det är av yttersta vikt att bekämpa oredlighet i forskning och säkerställa att Barncancerfondens medel inte går till projekt som kan vara olämpliga. Barncancerfondens grundläggande ställningstagande är att avvakta med åtgärder tills oredlighet har konstaterats av Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, Överklagandenämnden för etikprövning och/eller, i förekommande fall, forskarens arbetsgivare.

Ärenden gällande oredlighet i forskning dokumenteras alltid skriftligen.

Om en forskare har gjort sig skyldig till oredlighet i forskning kan Barncancerfonden vidta en eller flera av följande åtgärder:

  • ansökningar under behandling avslås
  • beviljade projekt dras in
  • medel som utbetalts återkrävs
  • vederbörande avstängs från att söka nya medel från Barncancerfonden under tre (3) år, eller på livstid i särskilt allvarliga fall
  • beviljade projekt kan överföras till annan anslagsansvarig och/eller annat förvaltande organ

Beslut i frågor om oredlighet i forskning fattas av Barncancerfondens granskningskommitté mot oredligheter.

Inget fall av oredlighet har konstaterats under 2019.

MILJÖANSVAR

Utveckling av miljöarbete i tjänstemannaorganisationen

Vi har under 2019 som ett led i ansvarsfullt resande noga planerat sammankomster för regionalt anställda för att minimera miljöpåverkan på grund av resande. För att ställa om till en mer hållbar kostkonsumtion har vi i större utsträckning valt vegetarisk mat vid konferenser. Under året har vi utökat vår sopsortering och vi ställer om till mer och mer digitala arbetssätt vilket minskar pappersförbrukning, en konsekvens av det är att vi har minskat behovet av fysisk dokumentförvaring med två tredjedelar.

Försäljning av produkter

Barncancerfondens virkade produkter, nallar och portmonnäer, köps in via ett danskt företag. Produkterna produceras av kvinnor i tredje världen som genom inkomsten de får kan vara hemma och samtidigt ta hand om sina barn.

Vid framtagning av vår senaste produkt, Tygkassen, har särskild vikt lagts vid material och hur produkten framställs. Den är gjord i ekologisk bomull och är Fairtrade-märkt.

SOCIALT ANSVAR

Mänskliga rättigheter

Barncancerfondens kärnverksamhet – stöd till cancerdrabbade barn och familjer och forskning, utveckling och utbildning – syftar till hållbarhet, för individen och för samhället. Vi utgår från barnkonventionen och strävar efter att utveckla och prägla vård, omsorg och välfärd efter barnets behov, perspektiv och rättigheter. Varje cancerdrabbat barn och anhörig ska, under och efter behandling, ges förutsättningar att leva ett gott liv, nu och på sikt. Barncancerfonden arbetar aktivt för att säkerställa att varje drabbat barn, överlevare, syskon och anhörig får sina behov tillgodosedda – psykosocialt, medicinskt och ekonomiskt. Detta bland annat genom nära samarbete med Sveriges sex barncancercentrum där Barncancerfonden synliggör och i samverkan föreslår lösningar på behov.

 
Walk of Hope - under september arrangerades en mängd lokala och regionala Walk of Hope för att uppmärksamma barncancermånaden. Fler än 4 500 personer har medverkat och tillsammans bidragit med 1 256 912 kronor till kampen mot barncancer.

Barncancerfonden arbetar aktivt för social hållbarhet. Detta bland annat genom samarbete med lagstiftare och myndigheter där Barncancerfonden systematiskt och kunskapsbaserat synliggör de drabbades utmaningar och behov av välfärdens stöd. Barncancerfonden driver också medvetet arbete för långsiktig hållbarhet genom att finansiera barncancerrelaterad forskning och infrastruktur som på sikt säkerställer att varje cancerdrabbat barn får bästa möjliga vård och läkemedel.

Barncancerfonden finns, tillsammans med de regionala föreningarna, på sju platser i Sverige och organiserar totalt cirka 20 000 personer. Genom hög lokal närvaro och tät samverkan med varje barncancercentrum tillser Barncancerfonden att varje barn och familj får gott stöd – oavsett var i landet barnet behandlas.

Jämställdhet och mångfald 

Olikheter berikar! Barncancerfonden ska vara en arbetsplats som i stor utsträckning speglar vårt samhälle. Vid rekrytering är en viktig parameter att vi vill öka mångfalden bland de anställda. En jämställd och diversifierad organisation öppnar upp möjligheter att nå ut i våra målgrupper, såväl bland drabbade familjer som givare.  

Alla medarbetare ska ha lika förutsättningar till utveckling och avancemang. Barncancerfonden ska ha jämställda löner för likvärdigt arbete enligt gällande lagkrav. Eventuella avsteg från detta korrigeras årligen.

Diskriminering och kränkande särbehandling

Barncancerfonden ska vara en trygg arbetsplats fri från diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, och påfrestande konflikter. Att arbeta på Barncancerfonden ska upplevas som meningsfullt, utvecklande och trivsamt. Vi fördömer alla former av kränkande särbehandling och diskriminering och tolererar inte att det förekommer på var arbetsplats.

Hälsoarbete och utveckling av arbetsmiljön

Barncancerfonden har ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete som bland annat drivs av skyddskommittén som består av medarbetare och arbetsgivarrepresentanter. De arbetar med enligt modellen för systematiskt arbetsmiljöarbete SAM och har under 2019 identifierat och ett 20-tal risker i vår arbetsmiljö varav ca 90 procent är åtgärdade. Under 2020 kommer vi att arbeta för att öka den upplevda psykiska hälsan, förankra arbetsmiljöpolicyn och förtydliga chefernas arbetsmiljöansvar.

Ingen ska bli sjuk av att jobba! Vi arbetar proaktivt för att minimera ohälsa i arbetet. Barncancerfonden är dock del i ett samhälle där ohälsan är utbredd och är inte förskonad från sjukskrivningar inom utmattningssyndrom. Vi tar vårt ansvar på allvar och motverkar ohälsa genom att:

Vid längre sjukskrivningar har Barncancerfonden ett välutvecklat rehabiliteringsarbete där målet är att medarbetaren ska kunna återgå till sitt ordinarie arbete.   

Barncancerfonden uppmuntrar till fysisk hälsa genom goda arbetsverktyg samt möjlighet till stor variation i arbetsställning. Vidare erbjuder vi friskvårdsbidrag samt gemensamma träningstillfällen genom personalinitiativet träning of hope.

Vi mäter löpande personalens mående och upplevelser av bland annat ledarskap, utveckling och glädje i arbetet. Här kan vi bland annat se att en utveckling av vår feedbackkultur har skett under 2019 från ett snitt på 58 till 69 från chef till medarbetare och från 69 till 77 från medarbetare till chef.

Lärande kultur och organisation 

På Barncancerfonden tror vi på varje individs rätt och möjlighet att bli sitt bästa arbets-jag och att det bidrar till att utveckla organisationen. Såväl chefer som medarbetare medverkar till att skapa goda förutsättningar för lärande och kompetensutveckling. Upplevd möjlighet att växa och utvecklas har ökat under 2019 från 73 till 86 procent.  

Vår vilja att göra bättre kännetecknar oss och innebär att vi inte bara ständigt förändrar, omprövar och skapar nytt utan att vi även väljer att avsluta aktiviteter som inte bidrar till helheten. För att vara en lärande organisation behöver vi en nyfiken kultur där vi vågar göra fel. Trygghet är då en förutsättning för ökad prestation och för att nå full potential.

Barncancerfonden är en samarbetsorganisation som förstår och intresserar sig för hela organisationen.  Genom att möta och lyssna till varandra och vår omvärld förblir vi en lärande organisation.

Hej, behöver du hjälp?

Välkommen till Barncancerfondens Digitala Givarservice! Ställ frågor, rapportera problem och hjälp oss med förslag och idéer. Vi svarar måndag-torsdag från klockan 09.00-17.00 och fredagar 09.00-15.00.

Ring eller maila oss!

020-90 20 90 info@barncancerfonden.se Till Supportforum