Din vara har lagts i varukorgen Gå direkt till kassan eller

Verksamhetsberättelse 2019

Förvaltning och räkenskaper

När vi sammanställer 2019 kan vi se att vi åstadkommit mycket goda resultat, både i termer av insamlade medel, stadig finansiell utveckling och kraftiga insatser inom verksamheten. I detta kapitel kan du ta del av Barncancerfondens förvaltningsberättelse för 2019, samt årets räkenskaper.

Forskningen som Barncancerfonden finansierar sträcker sig i regel över längre tid, vilket i praktiken innebär att vid beviljande av ett forskningsprojekt åtar vi oss att utbetala medel under perioder på flera år. För att säkerställa att vi även under perioder med minskade gåvor kan uppfylla dess åtaganden förvaltas en del av det insamlade kapitalet i olika typer av finansiella instrument. Som stöd för denna förvaltning har Barncancerfondens styrelse en finansnämnd bestående av Barncancerfondens ekonomichef samt externa personer med god kunskap avseende kapitalmarknaden. Utöver det ska Barncancerfonden eftersträva att placering av kapialet sker hos förvaltare som har ett uttalat hållbarhetsperspektiv.

Thorbjörn Larsson, generalsekreterare på Barncancerfonden kommenterar årets resultat:

“2019 genererade 459 miljoner kronor i insamlade medel, vilket är ett helt osannolikt resultat. Det har aldrig hänt tidigare. Det grundar sig i alla våra givares fantastiska engagemang samt att testamenten utvecklats oerhört starkt jämfört både med budget och föregående år.”
 
Barnsupporter företag - 651 företag valde att stödja Barncancerfonden och det viktiga arbetet för de drabbade och deras familjer genom att bli Barnsupporter.

Fördelning inom verksamheten

Majoriteten av de insamlade medlen används för att finansiera forskning inom barncancersjukdomar. Samtidigt är arbetet med råd- och stödinsatser till drabbade barn och familjer, samt vårt engagemang för att öka medvetenheten kring barncancer väsentligt för att vi ska uppnå vår vision. Vårt insamlingsarbete är också en viktig del av vår verksamhet, dit cirka 13 procent av våra gåvor allokeras. Här är vi mycket noggranna med att varje spenderad krona ska generera tydligt värde, så att vi kan göra största möjliga nytta för de som verkligen behöver det. Totalt 5 procent användes för att täcka administrativa kostnader.

 

Så används din gåva*

10%

ökning av insamlade medel jämfört med 2018

394

miljoner utdelat till ändamålen

83,6%

av 2019 års intäkter gick till ändamålen

Resultaträkning

 

Belopp i tkr 2019   2018
Intäkter      
Medlemsintäkter/Verksamhetsintäkter      
Erhållna bidrag/gåvor 330 588   322 614
Arv 124 415   84 272
Försäljning till privatpersoner/allmänheten 4 092   4 687
Summa intäkter 459 095   411 573
       
Kostnader      
Ändamålskostnader      
   Forskning och utbildning -302 266   -273 951
   Råd och stöd -44 699   -42 397
   Information -47 545   -57 807
Summa ändamålskostnader -394 510   -374 155
       
Administrationskostnader -23 929   -16 893
Insamlingskostnader -59 294   -52 502
Summa kostnader -477 733   -443 550
       
Finansiella poster      
Resultat vid avyttring av värdepapper och fordringar 1 291   69 690
Ränteintäkter och liknande resultatposter 13 792   14 441
Räntekostnader och liknande resultatposter -642   -784
Summa finansiella poster 14 441   83 347
       
Eget kapital 643 321   647 517
       
Svensk Insamlingkontrolls beräkningsmodell      
Summa insamlade medel (intäkter ovan) 459 095   411 573
Direkta kostnader vid försäljning av varor/tjänster    -528   -605
Ränteintäkter och liknande resultatposter 13 792   14 441
Räntekostnader och liknande finansiella resultatposter -642   -784
Totala intäkter enligt Svensk Insamlingskontroll 471 717   424 625
       
Kostnader i procent av totala intäkter enligt Svensk Insamlingskontroll    
Forskning och utbildning 64,1%   64,5%
Råd och stöd 9,5%   10,0%
Information 10,1%   13,6%
Administrations- och insamlingskostnader 17,6%   16,3%
  101,3%   104,4%

*Vänligen notera att Svensk insamlingskontrolls beräkningar av Barncancerfondens intäkter uppgår till ett något högre belopp. Detta eftersom ränteintäkter och liknande resultatposter från Barncancerfondens långsiktiga värdepappersinnehav inkluderas i beräkningsmodellen.

Hej, behöver du hjälp?

Välkommen till Barncancerfondens Digitala Givarservice! Ställ frågor, rapportera problem och hjälp oss med förslag och idéer. Vi svarar måndag-torsdag från klockan 09.00-17.00 och fredagar 09.00-15.00.

Ring eller maila oss!

020-90 20 90 info@barncancerfonden.se Till Supportforum