Framsida H-app, fotograf Magnus Glans-720x405.jpg

Hållbarhetsrapport

Barncancerfonden arbetar med styrning och uppföljning för att kunna redovisa att medel har förvaltats på ett effektivt och kvalitetssäkert sätt som är förenligt med verksamhetens vision och de mål som beslutas om på årsmötet.

Barncancerfonden verkar systematiskt för att fatta miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara beslut i samtliga delar av organisationen. Hållbarhetsarbetet utgår från miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet med avstamp i Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.

För 2020 har nedan sex mål identifierats som särskilt prioriterade eftersom dessa bäst svarar mot Barncancerfondens uppdrag och verksamhet och där vårt agerande har störst betydelse: 

Barncancerfondens hållbarhetsarbete styrs av följande styrdokument, policyer och riktlinjer. 

Miljöansvar 

 • Inköpspolicy 
 • Policy för resor i tjänsten 
 • Riktlinjer för kapitalförvaltning 

Socialt ansvar 

 • Policy avseende barns trygg­ het i Barncancerfondens verksamhet 
 • Jämställdhetspolicy Personalhandbok 
 • Barncancerfondens uppförandekod 
 • Riktlinje mot diskriminering och kränkande särbehandling 
 • Arbetsmiljöpolicy 
 • Riktlinjer med anledning av coronapandemin 
 • Riktlinjer för kapitalförvaltning 

Ekonomiskt ansvar 

 • Giva Sveriges kvalitetskod och Svensk Insamlings­ kontrolls föreskrifter för 90­-konto 
 • Institutet mot mutors näringslivskod 
 • Policy om avvikelser från god forskningssed 
 • Barncancerfondens Insamlingspolicy 
 • Vetenskapsrådets jävspolicy
 • Policy om oegentligheter
 • Attestordning 
 • Riktlinjer för kapitalförvaltning 

Urval av särskilt prioriterade perspektiv inom Barncancerfondens hållbarhetsarbete

God forskningssed 

En betydande del av utgifterna består av anslag till forskning om barncancer. Ett bibehållet förtroende för och effektivitet i uppdraget kräver att den forskning som finansieras följer etablerad lagstiftning, normer och aktivt motverkar korruption. Etablerade riktlinjer och policyer styr Barncancerfondens arbete för att motverka avvikelser från god forskningssed och jävssituationer 

Barnrättsperspektiv 

Barnets trygghet och intressen ska försvaras och bevakas i alla delar av verksamheten. Barnrättsperspektivet, med barnkonventionen som en miniminivå, är grundläggande för arbetet i kampen mot barncancer och stödet till drabbade. 

Jämlikt bemötande 

Allas rätt till ett gott och jämlikt bemötande i vården är en grundläggande mänsklig rättighet. Helt centralt är därför ett brett mångfaldsarbete, för att nå och stötta varje individ som drabbas av barncancer. Detta jämte systematisk uppföljning där drabbades erfarenheter samlas in, analyseras och delges vården samt har verkan på Barncancerfondens egen verksamhetsutveckling. 

Trygg arbetsmiljö 

Barncancerfonden ska skapa en utvecklande och trygg arbetsmiljö som ger medarbetare goda förutsättningar till känsla av sammanhang, det vill säga begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sitt arbete. Grundläggande faktorer såsom jämställdhet och mångfald i dess breda bemärkelse ska främjas och all form av diskriminering och kränkande särbehandling ska förebyggas och hanteras korrekt med handlingskraft internt och i verksamheten. 

Klimatavtryck 

Det är barnen som påverkas mest när miljön och klimatet skadas. Som barnrättsorganisation är ett så litet klimatavtryck som möjligt ett självklart mål. Verksamheten och det löpande arbetet ska i möjligaste mån minimera negativ påverkan på miljön och klimatet, bland annat genom medvetenhet om resursernas begränsning och aktivt hushållande av dessa. 

Följsamhet till regler och policyer 

Barncancerfondens goda rykte bygger på förtroende, därför ska samtliga samarbeten, kapitalplacering och andra insatser granskas ur ett brett hållbarhetsperspektiv, vara transparenta och följa beslutade policyers och riktlinjer.