Möt David Gisselsson Nord

David Gisselsson Nord är överläkare och professor på Lunds universitet. Hans forskargrupp försöker ta reda på varför vissa tumörceller överlever cytostatikabehandling och orsakar återfall.

David Gisselsson Nord har haft ett anslag på 3 miljoner under tre år för att ta reda på vad som händer i cellerna vid återfall, och hur en cancercell kan gömma sig och orsaka återfall.

– Just nu arbetar nästan hela min grupp med att analysera hur cancerceller utvecklas under tiden de utsätts för cellgiftsbehandling. Vi försöker förstå hur tumörceller anpassar sig för att överleva behandling. Det är ju från överlevande cancerceller som återfall uppkommer. Vi vill hitta nya strategier för att bekämpa återfall. 

Har ni kommit fram till något nytt?

– Vi ser att vissa sorters tumörer som behandlas med cellgifter reagerar genom att cancerceller genomgår en radikal förändring av sin arvsmassa. Detta ger en förklaring till vår tidigare upptäckt av att återfall för det mesta har en kraftigt avvikande genetisk profil jämfört med den ursprungliga tumör som patienten behandlades för. Men vi ställs också inför frågan varför cancerceller av just dessa sorter kan utvecklas medan andra dör. 

Hur vill ni fortsätta framåt? Hur ser planerna ut?

– Nu försöker vi jämföra olika tumörtyper och olika behandlingsformer för att bena ut exakt vad som gör att cancerceller utvecklas i stället för att dö. Vi hoppas att det skall hjälpa oss att förstå hur behandlingar bäst skall utformas för att undvika utveckling och överlevnad av cancerceller. 

Varför har du valt att forska om cancer?

– Om man forskar om cancer blir ingen arbetsdag meningslös.

När är det som mest spännande/roligt/utmanande?

– Mest spännande är det när vi upptäcker något nytt som vi inte förstår. Mest utmanande är det att ha tålamod med att de patienter vi forskar på för att forskningen går så långsamt.