Etiska riktlinjer för insamling

Barncancerfonden förbehåller sig rätten att tacka nej till gåvor, samarbeten och insamlingar som inte överensstämmer med våra grundläggande värderingar eller på annat sätt kan tänkas skada verksamheten, organisationen, vårt renommé eller varumärke.

Etiska riktlinjer för insamling

Barncancerfonden tar inte emot gåvor från och samarbetar inte med företag eller organisationer som:

  1. medverkar i olaglig, korrupt eller oetisk verksamhet eller är utsatt för sanktioner från FN, EU eller USA.
  2. har sin verksamhet inom vapen- eller pornografibranschen.
  3. har sin huvudsakliga verksamhet inom alkohol- eller tobak- eller spelbranschen (undantaget spelformen ”spel för allmännyttiga ändamål”).
  • Vi återbetalar pengar om det kommer till vår vetskap att vi har fått in gåvor från företag eller organisationer som beskrivs enligt ovan.
  • Våra ambassadörer bör dela vår syn på etik och inte själva ha samarbeten med företag eller organisationer enligt ovan.
  • Vi tar inte emot gåvor från politiska partier, då vi inte vill riskera att det kan uppfattas som att vi skulle styras av politiska intressen. Undantag är minnesgåvor och anmälningsavgifter till event. Vi tar emot gåvor från privatpersoner även om de är medlemmar i ett politiskt parti.

Barncancerfonden kan också neka till en gåva om gåvogivarens värderingar eller verksamhet står i strid med organisationens värderingar samt om gåvans ursprung strider mot riktlinjerna. Barncancerfonden kan även tacka nej till en gåva om den är förenad med villkor som Barncancerfonden inte kan uppfylla eller om kostnaderna för gåvan inte står i rimlig proportion till gåvan i sig.

De etiska riktlinjerna för insamling är en del av Barncancerfondens insamlingspolicy.