Fortsatt brist på personal inom barncancervården – men politiker har lovat åtgärder

Det saknas fortfarande personal i den svenska barncancervården. Det framgår i den senaste Barncancerbarometern som Barncancerfonden tar fram varje år. Även om läget är bättre än tidigare finns flera förbättringsområden. Nu måste landstingspolitikerna säkerställa att riksdagspartiernas utlovade satsning på barncancervården blir verklighet, menar Barncancerfonden.

– För att rädda ett cancersjukt barn krävs långa och tuffa behandlingar. Det innebär att personalen ständigt fattar livsviktiga beslut. De som arbetar inom barncancervården gör ett fantastiskt jobb, men de måste bli fler. Behandlingarna blir allt tuffare, men antalet sjuksköterskor har inte ökat i takt med den medicinska utvecklingen, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.

Personal saknas på 4 av 6 barncanceravdelningar
Barncancerfonden undersöker årligen läget på landets sex barncancercentrum. Årets kartläggning visar att det totalt saknas 29 heltidsanställda sjuksköterskor för att hålla alla vårdplatser öppna och samtidigt ge sjuksköterskorna en god arbetsmiljö med möjlighet att avsätta tid till forskning och utveckling. Dessutom saknas totalt 11 heltidsanställda barnonkologer. Hela den svenska barncancervården står under den kommande tioårsperioden inför ett generationsskifte, då varannan barnonkolog går i pension. Samtidigt tar det i snitt åtta år för en legitimerad läkare att utbilda sig till barnonkolog.

Personalsituationen skiljer sig mycket åt över landet. På barncanceravdelningarna i Umeå och Linköping har man ingen personalbrist, medan läget i Göteborg är pressat. Stockholm, Uppsala och Lund har en hanterbar situation, men behöver alla mer personal. Fyra av sex barncancercentrum tvingas varje månad eller oftare hänvisa barn till andra avdelningar inom sjukhuset på grund av personal- eller platsbrist. För familjerna innebär det att man får träffa ny personal, som har barnkompetens men inom andra specialiteter.

– Förutom att brist på personal kan leda till otrygghet för de barn som drabbas av cancer finns en annan, mer långtgående risk: att utvecklingen av nya mediciner och behandlingar stannar av. I dagsläget tvingas läkare och sjuksköterskor att avstå forskningstid på grund av personalsituationen, säger Kerstin Sollerbrant.

Stabil personalsituation tack vare ny arbetstidsmodell i Umeå
Barncanceravdelningen vid Norrlands universitetssjukhus är ett exempel på att det går att göra positiva förändringar. Där införde man redan 2009 den så kallade 3-3-modellen som innebär att omvårdnadspersonalen inte arbetar mer än 88 procent, men blir ersatta för 100 procent. Modellen som bygger på att återhämtningstiden ska öka hos personalen har även visat sig även fungera väl ekonomiskt. Personalen trivs och vill stanna kvar, sjukskrivningarna har minskat och externa vikarier behöver endast plockas in under sommaren. 

Politiker har lovat satsning på barncancervården
Vid ett möte i Almedalen i juli i år ställde sig sju av åtta riksdagspartier bakom en specifik satsning i form av ett löfte om 500 miljoner kronor per år till cancersjukvården under kommande mandatperiod, med barncancervården som ett prioriterat område.

– Det är mycket angeläget att löftet om mer resurser till barncancervården blir verklighet. Vi uppmanar nu tillträdande politiker i regioner och landsting att förverkliga satsningen och nogsamt fördela budgeten där den behövs som bäst, för att uppnå en fullgod barncancervård säger Kerstin Sollerbrant.


Barncancer i siffror
• Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer.
• Cirka 1 000 barn är under cancerbehandling varje år.
• 80 procent av de barn som drabbas överlever sjukdomen.
• De vanligaste cancerformerna hos barn är leukemi (drabbar cirka 30 procent) och hjärntumörer (drabbar cirka 28 procent).

Om Barncancerbarometern
Flera av de barnonkologiska centrumen i Sverige har länge haft brist på tid, personal, resurser och vårdplatser. Samtidigt blir behandlingarna mot barncancer hela tiden mer vårdkrävande. För att ha en tydlig bild av situationen att förmedla till ansvariga beslutsfattare genomför Barncancerfonden årligen en enkätundersökning som besvaras av sektionschefer på de sex barnonkologiska centrumen i Sverige. Årets enkät gick ut i augusti 2018 och samtliga centrum har svarat.