Din vara har lagts i varukorgen Gå direkt till kassan eller

Verksamhetsberättelse 2018

Vår strategi

På Barncancerfonden arbetar vi strategiskt och målmedvetet.

Vår strategi är avgörande för att vi ska lyckas balansera långsiktiga satsningar och kortsiktiga initiativ på ett effektivt sätt. Det är också så vi styr verksamheten i rätt riktning för att vi på sikt ska uppnå vår vision, att utrota barncancer.

På Barncancerfonden arbetar vi för att rädda liv. För oss handlar det även om att bidra till att drabbade och deras familjer får en bättre livssituation genom viktiga stödinsatser, om att informera och driva våra viktiga frågor i samhällsdebatten och om att stärka den långsiktiga och mycket komplicerade forskningen inom barncancerområdet.

Hörnpelarna i Barncancerfondens verksamhet är våra tre ändamål i kombination med den viktiga insamlingsverksamheten. Tillsammans ska de tre ändamålen – forskning och utbildning, råd och stöd och information – skapa mesta möjliga nytta med de medel våra givare bidrar med. Ändamålen och vår övergripande verksamhetsstruktur är väl avvägd och ett resultat av noggrann analys kring hur vi på bästa sätt kan göra skillnad. I tillägg till själva behovsanalysen ser vi på Barncancerfonden flera fördelar med att jobba med tre ändamål; vi skapar en tydlig struktur för vår verksamhet både internt och externt, vi kan fördela och utkräva ansvar och mandat, samt målsätta, mäta och följa upp vårt arbete. På så sätt kan vi kombinera fokuserade insatser inom ramen för ett ändamål med gränsöverskridande satsningar som omfattar hela Barncancerfonden.

Samverkande ändamål skapar ökade värden

Barncancerfondens tre ändamål är inte separata enheter, utan ömsesidigt beroende av varandra. Utan informationsändamålets arbete för att öka kännedom om barncancersjukdomars förekomst och utan det opinionsbildande arbetet försämras våra förutsättningar för att etablera viktiga samarbeten för den ovärderliga råd- och stödverksamheten. Det påverkar också våra möjligheter att nå ut med våra forskningsutlysningar och naturligtvis även för vår insamlingsverksamhet. Samtidigt måste vårt forskningsändamål och den delen av vår verksamhet bedrivas på rätt sätt för att vi ska vara trovärdiga i vår kommunikation och i det stöd vi tillhandahåller inom råd och stöd.

Samarbetet mellan ändamålen är nära och samordnade i hur vi planerar, genomför och följer upp våra aktiviteter. Vi kvalitetssäkrar också arbetet på flera nivåer i vår verksamhet. Inom Barncancerfonden arbetar vi både med tydliga interna regler och riktlinjer, samtidigt som väsentliga aspekter av vår verksamhet regleras av externa krav. Vi arbetar ständigt för att bli bättre och drivs av utmaningen i att kontinuerligt förbättra våra processer och vårt arbetssätt. Det är så vi i slutändan skapar ett större värde för dem vi ska finnas till för – de barn som drabbas av cancer.

Våra insatser prioriteras genom femårsstrategin

Barncancerfondens strategi är tydlig, konkret och ska fungera som ett hjälpmedel i vardagen. Samtidigt fungerar den som ett rättesnöre för hur vi prioriterar olika delar av vår verksamhet över en tidsperiod om fem år. Nuvarande femårsstrategi sträcker sig över tidsperioden 2018 till och med 2022.

Vår femårsstrategi kombinerar flera perspektiv, såväl interna som externa. I tillägg till den interna verksamhetsstyrningen innefattar strategin ett långsiktigt mål för insamling, prioriteringen av ett mer proaktivt förhållningssätt i forskningen inom barncancer, samt ett tydligt fokus på att utveckla stödet till och medvetenheten om vuxna som haft cancer som barn.

Våra strategiska ambitioner konkretiseras sedan för att fungera som ingångsvärden för års- och aktivitetsplanering inom respektive ändamål. Som grundfilosofi tror vi på att arbeta efter tydliga mål, mätetal och prestationsindikatorer för alla delar av vår verksamhet. Det är så vi en dag ska nå vårt slutgiltiga mål – att en gång för alla utrota barncancer.

Lokal närvaro är strategiskt viktigt

Barncancerfonden har ett samarbete med sex regionala föreningar, fördelade över olika delar av landet, som är oerhört viktiga både för vårt strategiska arbete samt för det operativa arbetet. Föreningarnas främsta uppgift är att finnas tillgängliga för familjer vars barn drabbats av cancer. Med både geografisk och känslomässig närhet till andra som hamnat i samma situation kan medlemmarna stötta och stärka varandra, dela med sig av erfarenhet och gemensamt ta del av aktiviteter som stödjs av Barncancerfondens centralorganisation. Föreningarna arbetar självständigt och nära familjerna på ideell basis, bedriver egen insamling och arrangerar egna aktiviteter för att göra livet för de drabbade familjerna lite lättare.

Lokalföreningarna spelar därmed en oerhört viktig roll, både i det strategiska och operativa arbetet. Genom självständigt arbete på ideell basis bedriver föreningarna egen insamlingsverksamhet samtidigt som de arrangerar egna aktiviteter för att göra livet för de drabbade familjerna lite lättare.

Det är ett privilegium att kunna ta del av våra regionala föreningars kunnande och kompetens. Föreningarna är representerade i Barncancerfondens styrelse och vi samarbetar i många frågor. För oss är det viktigt att göra skillnad både lokalt, regionalt och nationellt.

Läs mer om de regionala föreningar här.