Även för 2018 redovisar Barncancerfonden ett mycket högt insamlingsresultat. Hur ser ni på den positiva utvecklingen?
Jens Schollin: Vi arbetar med frågor som verkligen berör och engagemanget är mycket stort. Det är glädjande att vi lyckats konvertera den här känslan till att fler bidrar. Vi anstränger oss för att förklara hur vi använder de medel vi samlar in och kan även peka på konkreta effekter av vårt arbete. Jag tror även att fler börjar förstå att forskningen är helt avgörande för att vi långsiktigt ska kunna utrota barncancer.
Thorbjörn Larsson: Jag tror också att vår helhetssyn beträffande kampen mot barncancer bidrar till att vi når fler. Även om forskningsfinansieringen är en av våra hörnstenar arbetar vi också med konkret stöd till drabbade och deras familjer och informationskampanjer som belyser barncancerfrågan. Vår närvaro runtom i landet bidrar också till att fler förstår hur angeläget det är att stödja Barncancerfonden.

Vilka frågor har varit särskilt viktiga att adressera under året?
JS: Vi bedriver en stor och mångfacetterad verksamhet med små medel och måste därför hela tiden arbeta för att bli så effektiva som möjligt i våra befintliga och långsiktiga satsningar. Det är också viktigt för att säkerställa att vi använder våra givares pengar på rätt sätt. I tillägg till detta planerar vi för fler internationella forskningssamarbeten. Sverige är ett litet land och vi ser potential i att bidra till fler samarbeten där spetsforskning kan mötas över landsgränserna. Det här är en långsiktig satsning som på sikt kommer att hjälpa svenska barn som drabbas av cancer. Just nu arbetar vi tillsammans med internationella toppforskare från flera länder med en omfattande genomlysning av den forskning vi finansierar. Det här är en samarbetsform som vi tror kommer bli mycket värdefull för både Barncancerfonden och våra internationella motparter.

Utöver de positiva händelser som präglat året har vi dessvärre behövt hantera en situation som påverkat vårt resultat negativt. En av våra underleverantörer har försummat att föra över en större summa pengar från våra företagspartners. Detta är självklart oacceptabelt. I anslutning till att vi ytterligare skärper våra egna rutiner inväntar vi nu åtal mot företagets vd. Framöver kommer vi själva att hantera all kontakt med de företag som stödjer vår kamp mot barncancer.

Ni syns allt mer i den offentliga debatten och arbetar med opinionsbildning – varför det?
JS: Vi tycker att det är viktigt att både sprida kunskap och höja medvetenheten om barncancersjukdomar. Samtidigt har vi bestämt oss för att aktivt driva de frågor som vi anser är viktiga för att förutsättningarna för barn som drabbas av cancer ska förbättras. Ett exempel är våra ansträngningar för att regeringen ska uppfylla sitt löfte från i somras om en rejäl satsning på cancervården, med öronmärkta pengar till barncancervården. Det ser nu ut att bli verklighet.
TL: Det finns en enorm kraft i organisationen. Vi besitter mängder av kunskap i alla led, från våra duktiga forskare till alla medlemmar ute i föreningarna som har praktisk erfarenhet av hur det faktiskt är att leva med barncancer. Jag tror att vi kan profilera oss ännu tydligare som experter, som en organisation som kan erbjuda lösningar och våga ta ställning i viktiga frågor.

Om vi blickar framåt, hur ser ni på åren som kommer?
JS: Det är självklart flera frågor på agendan, där vi i första hand ska se till att befintlig verksamhet fungerar så bra som möjligt och att vi gör mesta möjliga nytta med de medel vi samlar in. Vi vill även driva på utvecklingen inom flera för oss viktiga områden, exempelvis uppföljningen av de som överlevt sin barncancersjukdom. Här ska vi bidra till att huvudmännen inom sjukvården tar sitt ansvar och utvecklar rutinerna för uppföljning. Två andra mycket viktiga frågor är stärkt psykosocialt stöd till drabbade barn och deras familjer samt tillgång till nya läkemedel för barn med cancer. Sedan vill jag också nämna de långsiktiga forskningssatsningar som vi på Barncancerfonden finansierar. Under 2018 har anslagen till forskningen nått nya rekordnivåer och vi ska fullfölja dessa viktiga initiativ under flera år.
TL: Utsikterna för att nå våra långsiktiga mål är goda men jag vill inte att vi ska nöja oss där. Jag ser fler områden där vi kan ta medvetna kliv framåt. Vi ska förbättra förutsättningarna för större givare att stödja Barncancerfonden, exempelvis stiftelser och privatpersoner. Jag ser även internationaliseringen av forskningsfinansieringen som en helt central fråga, samtidigt som vi ska fortsätta att utveckla vårt viktiga påverkansarbete. Det skulle kunna gestaltas av två händer som på olika sätt arbetar mot samma mål. Den ena handen leder arbetet för att utrota barncancer och förbättra livsvillkoren för de som drabbats och deras familjer. Den andra arbetar med att förbättra förutsättningarna inom hälso- och sjukvården som är nödvändiga för att rädda liv.

Slutligen, Thorbjörn Larsson, ny generalsekreterare sedan årsskiftet 2018/19. Hur vill du utveckla verksamheten framåt?
TL: Jag är oerhört ödmjuk inför uppgiften men ser fram emot att med min erfarenhet från sjukvård, politik, forskning och insamlingsverksamhet förbättra en redan stark organisation. Vi har ett viktigt uppdrag men vi måste prioritera rätt. Jag vill verka för en internationalisering av forskningen och för att Barncancerfonden fortsatt ska vara en stark och tydlig röst i viktiga frågor. Jag vill också bidra till att vi ska uppfylla visionen om att en gång för alla utrota barncancer, men också bidra till ett värdigt och meningsfullt liv för de barn som drabbas av cancer.