Rättigheter och lagar

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn samma rättigheter och lika värde. Inget barn får diskrimineras. Men det kan ibland vara svårt att hävda sin rätt, beroende på hur pass omfattande komplikationerna är. Därför har vi sammanställt några viktiga lagar kring barns rättigheter som kan vara bra att känna till.

Skollagen

Lag gällande grundläggande utbildning för barn och ungdomar i Sverige.

Läs mer på Skolverkets webbplats

Lagen i sin helhet på Riksdagens webbplats

Läroplanen

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet står bland annat mål och riktlinjer för verksamheten.

Läs mer på Skolverkets webbplats

Socialtjänstlagen

Används om man vill ansöka om assistenter och bistånd.

Lagen i sin helhet på Riksdagens webbplats

LSS-lagen

Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer med funktionshinder.

Läs mer på den samlade svenska sjukvårdens webbplats 1177.se

Lagen i sin helhet på Riksdagens webbplats

Förvaltningslagen

Används när man vill överklaga beslut inom socialtjänsten.

Läs mer på Riksdagens webbplats

Lag om allmän försäkring

Här finns information om bland annat sjukförsäkring som kan vara bra att känna till.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats

Läs mer på Riksdagens webbplats

Ansvar för samverkan

Läs mer på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats

Läs mer på Skolverkets webbplats