Försäkringar

Att ha en barnförsäkring kan vara avgörande för hur ekonomin för den som drabbas av barncancer blir i framtiden. Här går vi igenom det viktigaste du behöver ha koll på.

När ett barn insjuknar i cancer kan det vara svårt att tänka på praktiska saker. Men det är viktigt att komma ihåg att anmäla till försäkringsbolaget att ditt barn blivit sjukt. Ditt barn kan också omfattas av flera olika privata försäkringar, vilket kan vara både en barnförsäkring du betalar själv för eller en gruppförsäkring som du som förälder har via ett fackförbund eller din arbetsgivare.  

Vid diagnos 

För att kunna få ersättning från försäkringsbolagen måste barnet vara försäkrat när sjukdomen visar sig. Det kallas visandedagen, och innebär den dag då den första vårdkontakten togs med anledning av sjukdomen eller symtomen, oavsett om rätt diagnos kunde fastställas eller inte. 

Du kan behöva lämna in olika intyg när du anmäler till försäkringsbolaget och ansöker om ersättning. De vanligaste intygen som söks är läkarintyg, sjukintyg, försäkringsbrevet och övrig dokumentation. Läkarintyget ska beskriva diagnosen och information om behandlingen för att styrka sjukdomen. När det gäller sjukpenning eller föräldrapenning kan det krävas sjukintyg som visar att barnet inte har möjlighet att delta i skola eller förskola. Andra dokument som kan efterfrågas är till exempel kvitton på kostnader som uppkommit i samband med sjukdomen.  

Tänk på:

 • Glöm inte bort att anmäla att ditt barn blivit sjukt till alla försäkringar. 
 • Samla alla papper, intyg och dokumentation på ett ställe så är det lättare att hålla ordning längs vägen. 

Olika försäkringsbolag har olika villkor och försäkringens omfattning kan skilja sig åt, vilket kan leda till att ersättningen som du kan få kan variera. Finns det flera försäkringar för barnet är det viktigt att kontrollera vilken av försäkringarna som gäller. Det kan också vara så att du har rätt till dubbla ersättningar.  

Har du svårt att förstå försäkringsvillkoren är det viktigt att ta kontakt med en försäkringsrådgivare för att vara säker på att du inte missar någonting. Du kan också ta kontakt med Barncancerfondens juridiska rådgivningstjänst Rättshjälpen, där du kan få gratis hjälp. 

Visste du att:

Genom Rättshjälpen har du som vuxen barncanceröverlevare eller förälder till ett barn med cancer möjlighet att få råd och stöd från Barncancerfondens samarbetspartner Kliently, där jurister specialiserade på försäkringsärenden hjälper dig. Tjänsten är gratis och du ansöker genom att fylla i ett formulär här Rättshjälpen – Hjälp för drabbade familjer | Barncancerfonden 

Det går även att söka mer information om barnförsäkringar på Konsumenternas Försäkringsbyrås webbplats. Dit kan du även ringa på vardagar mellan klockan 09:00-12:00 på telefon 0200-22 58 00 och få kostnadsfri vägledning. 

Olika typer av ersättningar 

En barnförsäkring kan ge flera olika typer av ersättningar vid allvarlig sjukdom, som till exempel en cancerdiagnos. Bolagens villkor skiljer sig åt, och vissa ersättningar kan finnas i en försäkring och inte i en annan. Omfattas ditt barn av en sjuk- och olycksfallsförsäkring kan även den ge vissa ersättningar.  

Diagnosersättning 

Kan delas ut om barnet får vissa allvarliga diagnoser, förutsatt att diagnosen omfattas av just den försäkringen. Ersättningen är ofta cirka 10 procent av försäkringsbeloppet. 

Medicinsk invaliditet 

Kan betalas ut till den som får en bestående funktionsnedsättning fysisk eller psykisk. 

Ersättningen blir procentuell utifrån försäkringsbeloppet, vilket innebär att beloppet varierar. Om invaliditeten fastställts till 10 procent skulle ersättningen bli 100 000 kronor vid ett försäkringsbelopp om 1 000 000 kronor.  

Ekonomisk invaliditet – månadsersättning 

Kan betalas ut till den som bedöms ha en bestående arbetsoförmåga. Betalas ut till unga vuxna som är mellan 18–30 år som är heltidssjukskrivna.  

Ersättningen ligger på cirka 9 000 kr/månad. Kräver minst 50 procent bestående arbetsoförmåga, vilket ger en ersättning om minst får 50 procent av försäkringsbeloppet. Ersättningsnivåerna sänks ofta med stigande ålder, och kan också sänkas om samma person också får ersättning för medicinsk invaliditet.  

Andra ersättningar 

 • Ersättning för sjukhusvistelse: Vårdersättning för en förälder som får tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn eller vård- eller omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan. Ersättningen sträcker sig från 40 000 kr/år upp till 131 000 kr/år beroende på bolag. Den ingår i de flesta bolagens barnförsäkringar. 
 • Kristerapi 
 • Läkekostnader: Till exempel mediciner, sjukresor och hjälpmedel 
 • Ärrersättning

När barnet fyller 18 år

I och med 18-årsdagen anses barnet vara vuxet och då upphör kommunikationen med föräldrarna. Det betyder att försäkringsbolagen från den här dagen vänder sig direkt till barnet. Vissa försäkringsbolag kan vilja avsluta barnförsäkringen när barnet fyller 18 år, så kallad slutreglering.  

Som förälder är det viktigt att vara uppmärksam på att detta kan ske, och säkerställa att ditt barns försäkringsskydd blir så bra som möjligt i övergången till vuxenåldern. 

Slutreglering av barnförsäkring 

En slutreglering innebär att försäkringsersättningen betalas ut som en engångssumma, efter att alla kostnader och skador har bedömts och en överenskommelse har uppnåtts mellan försäkringstagaren och bolaget. 

Många barncanceröverlevare, ungefär 70 procent, får komplikationer efter behandlingen eller sjukdomen i sig. Det kan handla om bestående funktionsnedsättningar, som förvärvade hjärnskador, kognitiva funktionsnedsättningar, nedsatt immunförsvar och psykisk ohälsa. Vissa av svårigheterna kanske inte har visat sig när barnet fyller 18 år. Att då slutreglera en försäkring, alltså avsluta den, redan vid 18-årsdagen kan vara dumt.  

Många 18-åringar har kanske inte heller kommit ut i arbetslivet än varför det är svårt att göra en korrekt bedömning av arbetsförmågan, vilket kan påverka rätten till ersättning. 

Det finns alltså anledning att skjuta upp en slutreglering, trots att en del försäkringsbolag ligger på. Ta kontakt med den läkare som behandlat barnet för att få mer kunskap om risken för sena komplikationer och eventuella följd-diagnoser. Om läkaren menar att tillståndet kan komma att förändras, vänta med slutreglering.  

De flesta barnförsäkringar gäller till och med att barnet fyllt 25 år, i vissa fall 30 år. Från det datum slutregleringen har skett har man tio år på sig att överklaga eller anmäla svårigheter som har tillkommit. 

Delreglering av barnförsäkring 

En delreglering innebär att innebära att försäkringsersättningen betalas ut i flera omgångar. Det kan ske när skadan eller kostnaden är större och försäkringstagaren inte har möjlighet att betala allt på en gång. Försäkringsbolaget kan betala ut en del av försäkringsersättningen vid första anmälan, och sedan ytterligare delar när kostnaderna eller skadorna/skadan har bedömts. 

Tänk på:

 • När barnet fyller 18 år sker försäkringsbolagens kommunikation direkt med barnet. 
 • Var uppmärksam på om det kommer beslut om slutreglering eller delreglering från försäkringsbolaget.  
 • Konsultera barnets läkare och ta reda på så mycket information som möjligt innan ni fattar ett beslut. 
 • Du kan alltid ta hjälp av Barncancerfondens kostnadsfria juridiska rådgivning, Rättshjälpen. Läs mer om Rättshjälpen här. 

Försäkrad som vuxen 

Förr eller senare kommer barnförsäkringen att löpa ut, det kan vara vid olika ålder beroende på försäkringsbolag och om ni valt att göra en så kallad delreglering (se ovan).  

Innan barnförsäkringen löper ut är det viktigt att teckna en ny försäkring för ditt barn, en sjuk- eller olycksfallsförsäkring. Anledningen är att det inte är bra om det blir ett glapp, en tidsperiod då ditt barn står utan försäkring, eftersom det påverkar de förutsättningar som gäller för den nya försäkringen.  

Då en ny försäkring tecknas behövs oftast en så kallad hälsodeklaration. Den säkerställer att försäkringen endast omfattas av saker som händer efter det datum som försäkringen börjar gälla. En person som har haft barncancer kommer sannolikt inte kunna försäkra sig mot just cancer eller eventuella komplikationer som finns med i journalen.  

För att ditt barn ska fortsätta att omfattas av de ersättningar som ges i en barnförsäkring är det viktigt att samma hälsodeklaration som för barnförsäkring fortsätter att gälla vid byte till vuxenförsäkring. Finns det en aktiv barnförsäkring för ditt barn är ni inte skyldiga att lämna en ny hälsoförsäkring när en vuxenförsäkring tecknas, vilket ger ett bättre skydd framåt för ditt barn, till exempel för eventuella komplikationer som kan uppkomma på grund av den cancerbehandling barnet gått igenom.   

Tänk på:

 • En försäkring gäller aldrig för något som inträffat innan du tecknat försäkringen. Därför är det viktigt att den hälsodeklaration som gällde för barnförsäkringen fortsätter att gälla även för en vuxenförsäkring.  
 • För att hälsodeklarationen ska kunna flyttas över till en vuxenförsäkring är det viktigt att det inte blir ett glapp mellan de olika försäkringarna, det vill säga att barnförsäkringen måste finnas kvar när vuxenförsäkringen tecknas. 
 • Du kan alltid ta hjälp av Barncancerfondens kostnadsfria juridiska rådgivning, Rätthjälpen. Läs mer om Rättshjälpen här. 

10 frågor och svar om försäkringar 

 • 1. Mitt barn har fått en cancerdiagnos, vad gör jag?

  Det är viktigt att anmäla till försäkringsbolaget så fort som möjligt när ditt barn får en diagnos. Ditt barn kan omfattas av flera olika privata försäkringar, till exempel en barnförsäkring och en gruppförsäkring som du som förälder har via din arbetsgivare eller ditt fackförbund.    

 • 2. Vilka typer av ersättning kan en barnförsäkring ge?

  En barnförsäkring kan ge flera olika typer av ersättningar vid allvarlig sjukdom, som till exempel en cancerdiagnos. Diagnosersättning kan delas ut direkt vid diagnos, medicinsk invaliditet kan betalas ut om sjukdomen ger en bestående funktionsnedsättning. Ekonomisk invaliditet är en annan ersättning som ditt barn kan få i vuxen ålder om arbetsförmågan blir nedsatt på grund av sjukdomen. Du kan också ansöka om andra ersättningar, till exempel för sjukhusvistelse, kristerapi, läkemedelskostnader och ärrersättning. Men kom ihåg att bolagens villkor skiljer sig åt, och vissa ersättningar kan finnas i en försäkring och inte i en annan. Omfattas ditt barn av en sjuk- och olycksfallsförsäkring kan även den ge vissa ersättningar.  

 • 3. Vilka intyg behövs för att söka ersättning från barnförsäkringen?

  De vanligaste intygen som söks är läkarintyg, sjukintyg, försäkringsbrevet och övrig dokumentation. Läkarintyget ska beskriva diagnosen och information om behandlingen för att styrka sjukdomen. När det gäller sjukpenning eller föräldrapenning kan det krävas sjukintyg som visar att barnet inte har möjlighet att delta i skola eller förskola. Andra dokument som kan efterfrågas är till exempel kvitton på kostnader som uppkommit i samband med sjukdomen. 

 • 4. Vad är det för skillnad mellan medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet?

  Medicinsk invaliditet är en ersättning som betalas ut om barnet bedöms ha fått en bestående funktionsnedsättning pga sjukdomen eller behandlingen. Ekonomisk invaliditet är en ersättning som betalas ut när ditt barn blivit vuxet, om det bedöms ha en nedsatt arbetsförmåga på grund av den bestående funktionsnedsättningen. Vid medicinsk invaliditet betalas ett engångsbelopp ut, ofta en procentsats av försäkringsbeloppet. Ersättning för ekonomisk invaliditet ges som en månadsersättning. 

 • 5. Mitt barn fyller snart 18, vad behöver jag tänka på?

  I och med 18-årsdagen anser försäkringsbolagen att ditt barn är vuxet. Det innebär att kommunikationen inte längre sker med föräldrarna, utan att försäkringsbolagen från den här dagen vänder sig direkt till barnet. Vissa försäkringsbolag kan också vilja avsluta barnförsäkringen när barnet fyller 18 år, så kallad slutreglering. Som förälder är det viktigt att vara uppmärksam på att detta kan ske, och säkerställa att ditt barns försäkringsskydd blir så bra som möjligt i övergången till vuxenåldern. 

 • 6. Vad innebär slutreglering av barnförsäkringen?

  En slutreglering innebär att försäkringsersättningen betalas ut som en engångssumma, efter att alla kostnader och skador har bedömts och en överenskommelse har uppnåtts mellan försäkringstagaren och bolaget. Vissa försäkringsbolag vill göra detta när barnet fyllt 18 år, men de flesta barnförsäkringar gäller till och med det år barnet fyller 25 eller 30. Det går att skjuta upp slutreglering även om försäkringsbolaget ligger på.  En anledning till att skjuta upp kan vara att sena komplikationer efter behandlingen kan visa sig först efter flera år. En annan anledning kan vara att barnet ännu inte kommit ut i arbetslivet varför det är svårt att göra en korrekt bedömning av arbetsförmågan, vilket kan påverka rätten till ersättning.  

  Ta kontakt med den läkare som behandlat barnet för att få mer kunskap om risken för sena komplikationer och eventuella följd-diagnoser. Om läkaren menar att tillståndet kan komma att förändras, vänta med slutreglering.  

 • 7. Vad innebär delreglering av barnförsäkringen?

  En delreglering innebär att försäkringsersättningen betalas ut i flera omgångar, till exempel om kostnader i samband med sjukdomen är så höga att försäkringstagaren har svårt att betala allt själv på en gång. Försäkringsbolaget kan betala ut en del av försäkringsersättningen vid första anmälan, och sedan ytterligare delar när kostnaderna eller skadorna/skadan har bedömts. 

 • 8. Mitt barn fyller snart 18 år, vad behöver jag tänka på för att teckna en vuxenförsäkring?

  Det är viktigt att teckna en ny försäkring i god tid innan barnförsäkringen löper ut. Om det blir ett glapp där barnet är oförsäkrat kan det påverka möjligheterna till ersättning senare.  

  Då en ny försäkring tecknas behövs oftast en så kallad hälsodeklaration. Den säkerställer att försäkringen endast omfattas av saker som händer efter det datum som försäkringen börjar gälla. En person som har haft barncancer kommer sannolikt inte kunna försäkra sig mot just cancer eller eventuella komplikationer som finns med i journalen. Finns det en aktiv barnförsäkring för ditt barn är ni inte skyldiga att lämna en ny hälsoförsäkring när en vuxenförsäkring tecknas, vilket ger ett bättre skydd framåt för ditt barn, till exempel för eventuella komplikationer som kan uppkomma på grund av den cancerbehandling barnet gått igenom.    

 • 9. Vilken typ av ersättning kan ges till vuxna som haft barncancer?

  Barnförsäkringar kan ge ersättning för ekonomisk invaliditet till unga vuxna i åldern 18-30 år. Den betalas ut som en månadsersättning om barnet bedöms ha nedsatt arbetsförmåga. Som vuxen kan ditt barn också teckna till exempel en sjuk- eller olycksfallsförsäkring. Så länge samma hälsodeklaration gäller som för barnförsäkringen, kan ditt barn också fortsätta att omfattas av samma ersättningar som ges i en barnförsäkring, som till exempel ekonomisk invaliditet. Därför är det viktigt att teckna den nya försäkringen i god tid innan barnförsäkringen löper ut.  

 • 10. Kan jag få hjälp att ansöka om ersättning?

  Barncancerfonden erbjuder en kostnadsfri juridisk rådgivning, där du kan få hjälp med frågor som rör försäkringar, till exempel att ansöka om ersättning eller överklaga ett beslut. Tjänsten, som heter Rättshjälpen, är digital. Läs mer om Rättshjälpen här 

Kontakt