Barncanceröverlevare får sämre betyg i skolan - flickor drabbas hårdast

Barn som behandlats för hjärntumör får i snitt sämre betyg i de praktiska och estetiska ämnena, visar forskning. Genomgående för samtliga ämnen är att flickor riskerar det största betygstappet jämfört med sina klasskamrater av samma kön.

Barn som har behandlats för hjärntumör drabbas ofta av kognitiva svårigheter, så som hjärntrötthet och inlärningsproblem, som påverkar dem i skolan. Forskare vid Stockholms universitet har därför jämfört betygen hos barn som haft hjärntumör med betygen hos deras klasskamrater.

I en första studie, publicerad 2019, kunde forskarna visa att de barn som haft hjärntumör hade sämre betyg i kärnämnena än sina kamrater och att nästan en fjärdedel saknade behörighet till gymnasiet när de gick ut årskurs nio. Nu har forskarna gjort en uppföljande studie, publicerad i den vetenskapliga tidsskriften BMJ Paediatrics Open, och tittat på praktiska och estetiska ämnen i årskurs nio; idrott, musik, bild, slöjd och hemkunskap. Resultaten är desamma, barn som behandlats för hjärntumör hade i snitt lägre betyg i alla fem ämnen än sina klasskamrater. 

Flickor tappar mer

Genomgående är att flickorna tappar mer i betygsnitt gentemot flickor som inte behandlats för hjärntumör. Studien visar dessutom att flickorna hade två till tre gånger högre sannolikhet att underkännas i de praktiska och estetiska ämnena jämfört med deras kontrollgrupp. Enligt Malin Lönnerblad, specialpedagog i neurorehabteamet vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och författare till studien, kan en orsak vara att lärare och skolpersonal inte är lika medvetna om att det går sämre för flickor efter en behandling. 

– Det skulle kunna vara så att man inte uppfattar flickornas svårigheter lika tydligt. Flickorna som grupp har ju fortfarande bättre betyg än pojkarna, så det finns risk att deras behov inte fångas upp, säger hon. 

Malin Lönnerblad menar att de nya resultaten ytterligare bekräftat vikten av att göra individuella anpassningar i skolan för de barn som behöver det. En bild som bekräftas av Barncancerfondens föräldraenkäter där endast 36 procent av tillfrågade föräldrar upplevde att skolan hade anpassat undervisningen på ett tillfredsställande sätt efter att barnet behandlats för cancer. 

– Vi vet sen tidigare att barn som genomgått cancerbehandling möter en rad utmaningar som försvårar skolarbetet och påverkar inlärningen. Många föräldrar beskriver det som en kamp för att ens barn ska få det stöd som han eller hon behöver. För oss på är det tydligt att det är skolan som ska anpassa sig efter elevens förutsättningar, inte tvärtom. Bara då får varje barn möjlighet att utvecklas och bli sitt bästa jag, säger Katarina Gold, chef för avdelningen för Råd och stöd på Barncancerfonden.  

Anordnar seminarium

4 september kl 12.00 anordnar Barncancerfonden ett seminarium med temat "En skola som tryggar utbildningen för elever med cancer". Tillsammans med skolpolitiker, skolledare, elever och företrädare för de drabbade diskuteras skolornas ansvar, metoder för att anpassa undervisningen och behovet av nationellt stöd för elever, lärare och skolledningar. Seminariet sänds live på Barncancerfondens Facebook och Youtubekanal och anmälan görs här

Studien i korthet

 • Av de barn som behandlats för hjärntumör fick en större andel, jämfört med kontrollgruppen, lägre betyg i de fem praktiska och estetiska ämnena, idrott, musik, bild, slöjd och hemkunskap.
 • Flickor som behandlats för hjärntumör hade två till tre gånger högre sannolikhet än sina jämnåriga av samma kön för att få underkänt i de undersökta ämnena. För pojkarna var det inte signifikanta skillnader i något ämne för underkänt när de jämfördes med sina kontroller av samma kön.
 • Forskarna bakom studien har sedan tidigare visat att drygt 77 procent av barnen som behandlats för hjärntumör blev behöriga till gymnasiet. Motsvarande siffra för kontrollgruppen var drygt 91 procent. Allra lägst gymnasiebehörighet hade flickor som behandlats i åldern 6-9 år, där blev 67 procent behöriga till gymnasiet.

Så gjordes studien

 • Studien jämförde betygen i idrott, musik, hemkunskap, slöjd och bild i årskurs 9 hos 475 barn födda 1988-1996 som diagnostiserats med en hjärntumör innan de fyllt 15 år, med drygt 2 000 friska barn i en kontrollgrupp.
 • Studien har gjorts med hjälp av data från Barncancerregistret och SCB och har finansierats av bland annat Barncancerfonden.
 • Studien finns att läsa i sin helhet i BMJ Paediatrics Open

 

Om barncancer

 • Varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer.
 • Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år i Sverige. 
 • Cirka 85 procent av barnen överlever, men det varierar mycket beroende på cancertyp. 
 • 7 av 10 överlevare drabbas av sena komplikationer. 
 • Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige.