Kvalitetssäkrings- och planeringsgrupp för Barnradioterapi i Sverige

Kvalitetssäkrings- och planeringsgrupp för Barnradioterapi i Sverige

Svenska Barnradioterapigruppen bildades 2000 i syfte att förbättra strålbehandlingen för barn med cancer oavsett var man bor i Sverige. Ca 100-120 barn strålbehandlas varje år i Sverige och det finns ett behov av samarbete mellan klinikerna. Gruppen består av strålläkare från de sex universitetskliniker som strålbehandlar barn samt sjukhusfysiker och dosplanerare. Gruppens målsättning i stort är att arbeta med kvalitetssäkringsfrågor, utveckling och utvärdering av nya behandlingsstrategier och behandlingsprotokoll, utveckla seneffektuppföljning, verka för och ge utbildning inom området barnradioterapi och vara rådgivande inom området. Sedan 2005 har vi telemedicinska konferenser varannan vecka mellan alla onkologkliniker som strålbehandlar barn. Behandlingsstrategier för alla barn som strålbehandlas diskuteras. Detta ger oss ökad erfarenhet och ökad samsyn på strålbehandling av barn. Vi är representerade i andra planeringsgrupper (VSTB, VCTB och SALUB)och även i internationella behandlingsprotokollgrupper EuroNet Hodgkin, CWS (mjukdelssarkom) och NOPHO CNS. Tillsammans med SALUB har vi arbetat fram riktlinjer för uppföljning och handläggning av bieffekter för barn som fått onkologisk behandling och seneffektmottagning har etablerats. 2008 startade vi (i samarbete med tyska barnradioterapigruppen) ett kvalitetsregister (RadTox) för insamling av stråldata och uppföljning av barn som strålbehandlas. Danmark och Norge har gått med i samarbetet 2014 och 2016. Hittills har mer än 600 barn registrerats och det finns upp till 7-års uppföljning. Vi har arbetat med att skapa protokoll för protonstrålbehandling av barn på Skandionkliniken, som har behandlat 20 barn första året. Vi är drivande i den Nordiska Barnradioterapigruppen ingår i NOPHO. Vi deltar i nationella och internationella konferenser och möten och även utbildning av barnonkologer och sjuksköterskor. Vi är även representerade i QUARTET, europeiskt samarbete för kvalitetssäkring av barnradioterapi.