Fotograf: Ann in the UK/Shutterstock

Risk för svåra individuella och samhälleliga konsekvenser om inte syskon till barn med cancer får rätt stöd

Nästan alla barn som insjuknar i cancer har ett eller flera syskon*. Dessa syskon är särskilt utsatta då deras behov riskerar att försummas då fokus ofta läggs på det cancersjuka barnet. Studier visar att många syskon blir ensamma, betygen kan försämras och förmågan att etablera sig på arbetsmarknaden försvagas**. I Barncancerfondens rapport De osynliga syskonen presenteras konkreta förslag till förbättrat stöd för syskon till cancersjuka barn.

– Med 40 års erfarenhet, som inkluderar löpande kontakt med barncancerdrabbade, -överlevare och familjer liksom med personal och sakkunniga inom hälso- och sjukvården och skolan, vet vi att syskon till barn som drabbas av cancer befinner sig i en unik situation och att behovet av stöd är stort. Därför presenterar vi nu en rapport där vi lyfter fram fyra förslag som skyndsamt bör genomföras för att förbättra situationen för dessa barn, säger Thorbjörn Larsson, Generalsekreterare Barncancerfonden.

Kunskaps- och erfarenhetsutbyte, samt Barncancerfondens årliga enkätundersökning till föräldrar och vårdnadshavare som är medlemmar i någon av Barncancerfondens sex regionföreningar har lett fram till att Barncancerfonden i rapporten De osynliga syskonen presenterar konkreta förslag till förbättringsområden som ska öka stödet för syskon. Allt i syfte att förbättra deras och familjens möjligheter att få adekvat hjälp under och efter vårdtiden.

 1. Betrakta barn som anhöriga
  Ett barn är precis lika anhörig som en vuxen familjemedlem. Syskon till cancersjuka barn bör därför även i lagens mening betraktas som anhöriga utifrån barnets särskilda behov. Hälso- och sjukvårdslagen (5 kap. 7 §) synliggör emellertid endast barn som anhöriga till en vuxen med exempelvis svår sjukdom, såsom cancer. Paragrafen inkluderar inte barn som anhöriga till ett barn med svår sjukdom. Om ett syskon betraktas som anhörig med särskilda behov förbättras syskonets möjligheter att få adekvat hjälp av hälso- och sjukvården samt skolan under och efter det sjuka syskonets behandling.

 2. Se över uppdraget för utbildning på sjukhus och tillgängliggör den för alla syskon
  När ett cancersjukt barn behandlas på sjukhus är det vanligast att syskon är hemma och går i sin ordinarie skola. Men det finns undantag. Långa avstånd mellan sjukhus och hemmet, barn till ensamstående föräldrar och långa behandlingsperioder kan innebära att syskon behöver stöd från sjukhusskolan. Lagstiftningen och direktiven kring sjukhusskolans uppdrag bör garantera att även syskon kan tas emot. Direktiven för utbildning på sjukhus uppdaterades senast 2016. Under de senaste sex åren har det skett förändringar inom vården och skola. Inte minst har Barnkonventionen blivit svensk lag. Därför bör sjukhusskolans uppdrag ses över och direktiven uppdateras.

 3. Säkerställ uppföljning av syskon till cancersjuka barn
  RCC, regionala cancercentrum i samverkan, genomför ett nationellt arbete för att ta fram en nationell basstandard för psykosocialt stöd kopplat till långtidsuppföljning av barncancer. Barncancerfonden menar att detta arbete bör inkludera ett systematiskt arbete även för syskon till cancersjuka barn.

 4. Skapa ett nationellt utbildningsmaterial för elevhälsan
  Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland publicerade 2021 ett utbildningsmaterial för skolsköterskor. Motsvarande utbildningsmaterial bör sammanställas på nationell nivå och riktas till all personal inom elevhälsan. Denna personal behöver utvecklad kunskap om barn med svår och/eller långvarig sjukdom och deras syskon, samt ges förutsättningar att förbättra arbetet med dessa barn.

– Om vi inte tar situationen för de åtminstone närmare 400 syskon* som årligen får besked att en syster eller bror insjuknat i barncancer på allvar, kan det innebära att dessa barn drabbas av psykisk ohälsa, sviktande skolresultat och svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. En förändring måste till för att förbättra livssituationen för syskon till barn med cancer och andra allvarliga sjukdomar. Och det nu, avslutar Thorbjörn Larsson.

*Siffran 400 utgår från att det varje år är cirka 365 barn som drabbas av barncancer. Av dessa barn har nästan alla minst ett syskon.

**Long KA, Lehmann V, Gerhardt CA, Carpenter AL, Marsland AL, Alderfer MA (2018) och Fletcher J, Mailick M, Song J, Wolfe B. A sibling death in the family: common and consequential (2013).

Om undersökningen

Barncancerfondens enkätundersökning 2021 riktar sig till föräldrar och vårdnadshavare till barn som drabbats av cancer, och som är medlemmar i någon av Barncancerfondens sex regionala föreningar. Undersökningen genomfördes av Novus i form av en webbenkät under perioden maj-juni 2021. Totalt svarade 1206 föräldrar eller vårdnadshavare på undersökningen. Svaren speglar väl medlemmarnas fördelning mellan de regionala föreningarna.