Ny DNA-teknik öppnar vägen för bättre behandling av barncancer

Neuroblastom är den vanligaste barntumören utanför hjärnan och den som varit svårast att bota. Nu har forskare med ekonomiskt stöd från bland annat Barncancerfonden tagit fram en ny metod för att analysera gener som orsakar återfall i sjukdomen. Med hjälp av en förbättrad analysmetod baserad på extremt känslig DNA-sekvenseringsteknik har forskarna nu lyckats identifiera specifika genetiska förändringar som påverkar risken för återfall.

– Vi har analyserat förändringar av ALK-genen* i 54 tumörfall. Frekvensen av ALK-förändringar är betydligt högre i tumörer från patienter som får återfall. Detta tyder på att de bidrar till tumörutveckling och förekomsten av återfall, säger Tommy Martinsson, professor vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet och expert på den genetiska bakgrunden till neuroblastom.

Detta kan leda till ny behandling för drabbade barn med cancermediciner som slår just mot den muterade ALK-genen, så kallade ALK-inhibitorer.

– Resultaten visar att provtagning, analys och behandling av dessa barn med neuroblastom behöver förändras, säger Per Kogner, professor vid Karolinska Institutet och barnonkolog vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Lovande resultat skapar hopp för barn med neuroblastom

Enligt Per Kogner är en slutsats att sjukvården bör ta tumörprov för analys av eventuell ALK-mutation. Proverna bör även analyseras med högupplösande DNA-sekvenseringsteknik och patienterna bör ges möjligheter att ingå i studier och få behandling med ALK-inhibitorer.

– Flera svenska barn med neuroblastom har redan fått pröva ALK-behandling med initialt lovande resultat. Detta medför nytt hopp för de familjer vars barn drabbats av neuroblastom där återfall inte alltid hindras av tidigare tillgängliga terapier. säger Per Kogner.

Neuroblastom drabbar  främst små barn och har sitt ursprung i det självstyrande nervsystemet. Cirka hälften av barnen med svårartad neuroblastom, så kallade högriskneuroblastom, får återfall, vilket oftast betyder att barnet har en mycket dålig prognos. Orsaken är att det trots den intensiva behandlingen finns enstaka tumörceller kvar i kroppen som är för få för att upptäckas. Med tiden växer dessa celler och orsakar cancerns återfall.

FAKTA NEUROBLASTOM

 

  • Mellan 15 och 20 nya fall i Sverige varje år
  • Drabbar främst små barn, 50 % av barn med neuroblastom - både flickor och pojkar - är under 1½ år.
  • Det är den vanligaste cancerformen hos barn under ett års ålder, och 90% av fallen inträffar innan barnen börjat skolan.
  • 60% av neuroblastom är alltså diagnoserat i ett skede där tumören redan har metastaserat.
  • Om 40% av patienterna har en lokaliserad form av tumör och läker tack vare relativt icke-aggressiva behandlingar.
  • Överlevnaden idag varierar från 50% till närmare 100% beroende på tumörutbredningen (metastaseringen) och tumörgenetiken vid diagnos.

 

*ALK-genen kodar för ett protein, tyrosinkinas, lokaliserat till cellytan som en receptor, vilket fungerar som en omkopplare för cellsignaler. Ständigt påslagen i tumörceller skickar den order till cellerna så att de delar sig, bl.a. genom att samverka med en annan gen, MYCN. Flera läkemedelsbolag har nyligen tagit fram nya cancermediciner som hämmar ALK-effekten, s.k. ALK-inhibitorer. Även flera cancervarianter hos vuxna patienter har förändringar i ALK-genen, t.ex. vissa varianter av lymfom och vissa varianter av lungcancer. Kliniska behandlingsförsök har redan gjorts, och fler pågår, för att bedöma effekten av den nya terapin hos barn med neuroblastom med ALK-mutation. Studien visar att behandlingen kan vara framgångsrik hos patienter med neuroblastom där återfall beror på mutation i ALK-genen.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Kogner, professor vid Karolinska institutet
Tel: 0705-71 39 07
E-post: per.kogner@ki.se