Britt-Marie Frost, forskningschef på Barncancerfonden

Ny biobankslag bra för svensk barncancerforskning

Britt-Marie Frost, forskningschef på Barncancerfonden är positiv till det förslag på ny biobankslag som ska göra det enklare att använda insamlade prover för forskning och vård. "Vi har ökade satsningar på biobanker i vår nya forskningsstrategi och lagförslaget kommer att bidra till att vi kan nyttja infrastrukturerna ännu bättre i framtiden."

Regeringen föreslår i en proposition att den nuvarande biobankslagen ska ersättas av ny lagstiftning. Den nya biobankslagen ska minska administration och kostnader för hälso- och sjukvård och forskning, samtidigt som skyddet för provgivare bibehålls.

– Det är positivt att lagen uppdateras så att vi kan utnyttja insamlat material bättre både i vård och forskning, säger Britt-Marie Frost, forskningschef på Barncancerfonden. De prover som finns i våra biobanker är en grundförutsättning för att vi ska få fram nya läkemedel och behandlingar men bidrar också till medicinsk kunskapsutveckling i ett bredare perspektiv.

Barncancerfonden är i dagsläget med och finansierar två biobanker i Sverige, Barntumörbanken och Nordiska biobanken för barnleukemi (NLBB). Med hjälp av biobankens material kan forskare testa hypoteser och läkemedelskandidater och få snabba svar. Därmed kan nya behandlingsmetoder och förbättrad vård snabbare nå de barn som insjuknar.

Britt-Marie Frost, forskningschef på Barncancerfonden, har tidigare varit chef och provsamlingsansvarig för NLBB är fortsatt engagerad i att de svenska biobankernas potential ska kunna nyttjas på bästa sätt.

– Vi har tagit fram en ny forskningsstrategi och i den ingår ökade satsningar på infrastrukturer som Barncancerregistret och de två biobankerna med tumörvävnad men vi vill också se mer internationell samverkan. Barncancerfonden ska bidra till världsledande forskning och en ny biobankslag kommer att hjälpa oss att nå målet.

Om regeringens förslag går igenom ska den nya lagen träda i kraft den 1 januari 2023.

FAKTA om av Barncancerfonden stöttade biobanker:

Barntumörbanken är en nationell biobanksresurs för forskare inom barnonkologi. Barntumörbankens uppdrag är att systematiskt samla in, lagra, analysera och distribuera material och data för forskning. Syftet är att öka förståelsen av sjukdomsmekanismer vid olika barntumörer samt därigenom bidra till att förbättra vård och behandling av barn som drabbas.

NOPHO Leukemia Biobank (NLBB) är en nordisk biobanksinfrastruktur för i första hand forskning inom barnleukemi i Norden. I biobanken samlas blodprover och benmärgsprover från alla nordiska barn som nyinsjuknat i eller fått återfall av leukemi, lymfom och andra benmärgsmaligniteter.

Läs mer här: Forskning och vård främjas i ny biobankslag - Regeringen.se