En CAR-T-cell attackerar en cancercell. Foto: Shutterstock

Barncancerfonden tar plats i ATMP Swedens styrelse

Föreningen ATMP Sweden samlar företag, forskare, patientorganisationer och andra intressenter i ett nätverk för att bidra till utvecklingen av ATMP – nya avancerade terapier i Sverige. Kerstin Sollerbrant, senior expert på Barncancerfonden med mångårig erfarenhet av läkemedelsfrågor tar nu plats i ATMP Swedens styrelse.

Advanced Therapy Medicinal Products, ATMP, är en ny typ av läkemedel med stor potential att behandla, och i vissa fall helt bota, sjukdomar som idag är obotbara eller kräver livslång behandling. Läkemedlen baseras på celler, vävnader eller gener. De delas i sin tur delas in i somatiska cellterapier, genterapier och vävnadstekniska produkter.

För att bidra till utvecklingen av ATMP övergår nu projektet ATMP Sweden till en förening som samlar företag, forskare, patientorganisationer och andra intressenter i ett nätverk. Kerstin Sollerbrant, senior expert på Barncancerfonden med mångårig erfarenhet av läkemedelsfrågor tar nu plats i ATMP-Swedens styrelse.

– Som företrädare för Barncancerfonden betyder det att jag kommer bidra med perspektiv som utgår från barncancerpatienternas behov. Barncancervården har exempelvis ett stort behov av nya cancerläkemedel för att kunna bota de 15 procent som idag dör av sin sjukdom. Fler barn med cancer behöver också få möjlighet att delta i kliniska studier anpassade för barn där också livskvaliteten är ett viktigt utfallsmått. De har också behov av långtidsuppföljning efter ATMP-behandling för att tidigt upptäcka sena komplikationer. Jag vill också belysa att det finns ett behov av att snabba på hela processen från forskning till färdigt läkemedel. Den är inte anpassad för barn vilket leder till att barn får tillgång till nya cancerläkemedel långt senare än vuxna, säger Kerstin. Sollerbrant.

Sverige behöver samarbeten

Det pågår flera ATMP-initiativ runt om i Sverige, liksom på europeisk nivå. ATMP Swedens vision är att Sverige ska ha en världsledande position på området. För att lyckas med det har föreningen skapat en nationell och plattform för nätverkande, kommunikation och utbyte av kunskap och information inom svensk ATMP.

– Det bubblar av ATMP-initiativ i Sverige, men då Sverige är ett litet land behöver vi skapa konstruktiva och hållbara internationella samarbeten.  Många ATMP-läkemedel är också riktade mot små, specifika patientgrupper – och för att få ett tillräckligt stort patientunderlag i kliniska studier behöver studierna drivas på en internationell nivå, menar Kerstin Sollerbrant.

Under våren invigs Norden första ATMP-centra för barn i Göteborg. Ett initiativ som Barncancerfonden välkomnar då det är viktigt att samla expertis och resurser på ett ställe, men också för att barns cancerdiagnoser skiljer sig från vuxna, och effekterna av läkemedel kan skilja sig från de man ser hos vuxna.

– Barn har också särskilda behov när det gäller omhändertagande, provtagningar, etiska ställningstaganden och de måste ges möjlighet att delta i åldersanpassade kliniska prövningar. Ett ATMP-centra för barn hoppas jag ska leda till ökad forskning utgående från barns behov, och till fler och snabbare tillgång till nya läkemedel för barn, säger Kerstin Sollerbrant.

Barncancerfonden ser ett stort behov av att hitta nya sätt att utveckla läkemedel för cancersjukdomar som bara drabbar barn, eftersom dessa sjukdomar inte är intressanta för de stora läkemedelsbolagen. Ett annat utvecklingsområde är behandling av återfall, ett stort problem då dessa ofta är mycket svårbehandlade Ett tredje viktigt utvecklingsområde är livskvalitet och sena komplikationer.

– Mer fokus behöver läggas på att utveckla nya läkemedel som inte orsakar de sena komplikationer som traditionella cancermediciner ofta orsakar. Även nya ATMP-läkemedel som kan återskapa funktioner i vävnad och organ som skadats av cancern i sig eller av de traditionella cancerbehandlingarna behöver utvecklas, säger Kerstin Sollerbrant.

Patientperspektivet viktigt

Barncancerfonden är den enda patientföreträdaren som är medlem idag i ATMP Sweden men Kerstin Sollerbrant hoppas att fler patientorganisationer kommer att engagera sig framöver.

– Det vore bra både för patienterna och för föreningen om medlemmarna speglar de olika behov som finns när det gäller utvecklingen av nya ATMP läkemedel.  Många ATMP-läkemedel är riktade mot "svårbehandlade" sjukdomar, detta inkluderar många cancerformer, sällsynta och genetiska sjukdomar och det är viktigt att lyfta patientperspektivet vid utveckling av alla ATMP-läkemedel, inte bara inom barncancerområdet. Genom att fler patientorganisationer engagerar sig i föreningen ATMP Sweden kan vi tillsammans bidra till en snabbare tillgång till säkra och effektiva läkemedel för de patienter som behöver det mest, avslutar Kerstin.

Läs mer om ATMP Sweden här: ATMP - Welcome to ATMP Sweden!