BrainSave-Sena effekter av strålbehandling mot hjärntumör i barndomen:en nationell studie

BrainSave-Sena effekter av strålbehandling mot hjärntumör i barndomen:en nationell studie

Hjärntumör är den näst vanligaste cancerformen hos barn, och representerar nästan en tredjedel av all barncancer. Ökad överlevnad har lett till ett ökat fokus på livskvalitet efter behandling. De patienter som behandlats med strålning mot hjärnan i kombination med kemoterapi är den grupp som är mest utsatt vad gäller sena komplikationer av barncancer. På senare tid har protonstrålning använts allt mer på barn med hjärntumör. Protonstrålning kan ges mer fokuserat mot tumören, och ger mindre strålning mot frisk hjärnvävnad jämfört med traditionell fotonstrålning. Studier har visat att protonstrålning leder till färre seneffekter, men antal studier är få, särskilt vad gäller långtidsuppföljning. Huvudsyftet med denna studie är att minska sena komplikationer och öka livskvaliteten för barn som strålbehandlats på grund av hjärntumör. Vi kommer att undersöka incidens, kliniska symtom och riskfaktorer för sena komplikationer efter proton- och/eller fotonstrålning med fokus på cerebrovaskulära förändringar, hormonell och metabol dysfunktion och cellulära förändringar kopplat till förtidigt åldrande. Cirka 100 patienter som strålbehandlats i Sverige planeras rekryteras till studien, samt 50 friska kontroller. Patient-, sjukdoms- och behandlingsdata kommer att samlas in från kvalitetsregister och patientjournaler. Alla deltagare kommer att genomgå en klinisk och neurologisk undersökning. De kommer att genomgå MR-undersökning för att identifiera vaskulära, strukturella och metabola förändringar, liksom sekundära CNS-tumörer. Prover kommer att tas för att undersöka tecken på metabolt syndrom och hormonpåverkan, samt tidig åldrande. Rekrytering av patienter i Uppsala påbörjades i nov 2021, och hittills har ca 30 forskningspersoner deltagit i studien. Vi önskar med denna ansökan att utöka studien till nationell nivå genom att inkludera även personer som behandlats med protonstrålning på Skandionkliniken i Uppsala, men som fått sin övriga vård på annat barnonkologiskt centrum.