VSTB - Vårdplaneringsgruppen för solida tumörer hos barn

VSTB bildades 1974 på initiativ av en liten grupp specialister med särskilt intresse för barnonkologi. Då fanns ett tydligt behov av att genom samarbete och informationsutbyte förbättra också behandlingen av solida tumörer hos barn.

I VSTB finns specialister i barnonkologi från alla landets barnonkologiska centra, specialister i barnkirurgi, strålterapi, patologi och ortopedisk kirurgi samt barnläkare från länssjukhusen. VSTB adjungerar dessutom regelbundet andra specialister som behövs för arbetet.

En stor del av tiden vid VSTB:s möten upptas av redovisningar av pågående kliniska behandlingsstudier och av nya sådana studier under planering. Efter sådana diskussioner fattas beslut om deltagande i en behandlingsstudie. Behandlingsprotokollet blir i så fall antaget för hela landet, vilket innebär att alla barn i Sverige kan få samma behandling för en viss tumörform.

Varje tumörsjukdom behandlas således enligt ett särskilt behandlingsprotokoll inom ramen för en vetenskaplig studie, som oftast är internationell. Förutom sådana övergripande beslut utarbetar VSTB gemensamma riktlinjer för hur vissa behandlingar skall genomföras eller följas upp, ett led i kvalitetssäkringen av potentiellt riskfyllda behandlingar.

Ett stort antal patienter behövs i utvärdering

Sverige är ett litet land med ett relativt litet antal patienter. Vissa tumörtyper drabbar bara enstaka patienter varje år. Men om man vill utvärdera resultatet av nya behandlingar med vetenskapliga metoder behövs ett stort antal patienter. Det är därför viktigt att samarbeta med andra länders barnonkologer.

VSTB har därför gett egna eller utomstående specialister i uppdrag att medverka i arbetet med de internationella behandlingsstudier som Sverige deltar i. Det ger VSTB en möjlighet att påverka behandlingarnas utformning och att få snabb återrapportering av viktig information.