Biobanker

Barncancerfonden är med och finansierar två biobanker i Sverige. Hur patientvävnad får samlas in till biobankerna och användas till forskning regleras av ett rigoröst regelverk samt etiska bestämmelser.


Barntumörbanken

Barntumörbanken är en nationell biobanksresurs för forskare inom barnonkologi belägen vid Karolinska Universitetssjukhuset och organiserad som en del av Stockholms medicinska biobank (SMB). Barncancerfonden delfinansierar även administrationen av Barntumörbanken som sköts av en kärngrupp av aktiva forskare som alla har specialkompetens nödvändig för projektets framgång. Barntumörbanken har successivt byggts upp med hjälp av anslag från Barncancerfonden.

Biobanken samlar idag in tumörvävnad från alla solida barncancertumörer från barn i Sverige och är unik i världen eftersom vävnadsunderlaget kan länkas till klinisk patientinformation via Barncancerregistret. Detta möjliggör forskning som inkluderar både behandlings- och tumörinformation.

Resultatet från proverna i Barntumörbanken är tillgängliga för alla barncancerforskare. På detta sätt räcker de värdefulla vävnadsproverna längre, sparar tid och pengar och forskningsresultaten kommer snabbare. Detta ger i sin tur bättre möjligheter att göra prognoser och gör det också lättare att välja den mest verksamma behandlingen med minst biverkningar. Dessutom kan denna Barntumörbanken ge kunskap om de bakomliggande orsakerna till tumörerna och därmed medverka till utveckling av nya behandlingsmetoder.

Barntumörbanken ska utgöra en resurs för alla forskare inom barncancerområdet. För att kunna forska på proverna i Barntumörbanken ansöker forskaren hos Barntumörbankens vetenskapliga råd om att få tillgång till patientprover. Det vetenskapliga rådet gör sedan en oberoende och objektiv prioritering för att säkerställa att så många projekt som möjligt med hög barncancerrelevans får tillgång till proverna. Dessa har dock inte förtur till vävnadsproverna utan måste ansöka om att få tillgång till materialet på samma sätt som alla andra.

Nordiska biobanken för barnleukemi i Uppsala

I biobanken samlas blodprover och benmärgsprover från alla nordiska barn som nyinsjuknat i eller fått återfall av leukemi, lymfom och andra benmärgsmaligniteter. De insamlade vävnadsproverna används för patienternas eget bruk, till exempel vid jämförelse av patientens DNA vid insjuknandet och vid återfall vilket gör att genetiska förändringar under sjukdomsförloppet kan spåras. Med hjälp av biobankens material kan forskare testa hypoteser och läkemedelskandidater och få snabba svar. Därmed kan nya behandlingsmetoder och förbättrad vård snabbare nå de barn som insjuknar.

Biobanken organiseras av NOPHO, Nordic Society of Paediatric Haematology and Oncology, den nordiska samarbetsorganisationen för barnleukemiläkare.

Nationella navelsträngsbiobanken

Här samlas navelsträngsblod från svenska mödrar strax efter förlossningen. Navelsträngsblod innehåller blodstamceller som används vid benmärgstransplantationer. För patienter med barncancer gäller det framförallt barn som fått återfall i sin leukemi.

Fördelen med att använda stamceller från navelsträngsblod jämfört med celler från benmärg och vanligt blod är att det är mycket lättare att hitta en lämplig donator och risken för avstötningsreaktioner minskar.

Barncancerfonden finansierade Nationella navelsträngsbiobanken t.o.m. 2015. I och med att man nått upp till målsättningen med antalet prover har banken gått in i en förvaltningsfas och har därmed ingen nuvarande finansiering från Barncancerfonden.