Hjärntumör

Tumörer i hjärna och ryggmärg är de vanligaste solida tumörerna hos barn och utgör 30 procent av all barncancer. Ungefär hälften av dessa tumörer sitter i lillhjärnan och hjärnstammen.

Hjärnan är central för tankar, minne och känslor. Även för våra fem sinnen, motorik, och andra basfunktioner som hjärta, cirkulation och andning. Därför är en CNS-tumör extra problematisk.

De fyra vanligaste hjärntumörerna

Astrocytom uppstår i astrocyterna, den vanligaste celltypen i hjärnan som spelar en viktig roll för nervcellernas funktion. Tumören kan uppstå i alla delar av centrala nervsystemet, såsom lillhjärnan, storhjärnan, mellanhjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen.

Hjärnstamsgliom uppstår i celler i hjärnstammen, som kontrollerar många av kroppens funktioner. Vakenhet, puls, andning, ansiktets motorik och sväljningsförmågan. Tumören är aggressiv och kan sällan opereras bort, vilket gör behandlingen till en utmaning. 

Medulloblastom uppstår i lillhjärnan, som kontrollerar balans och koordination. 

Ependynom uppstår i ependymcellerna som finns i hjärnans ventriklar – hålrum och i ryggmärgskanalen. Ependymom uppstår både i stor- och lillhjärnan.

Symtom

Symtomen varierar beroende på tumörens läge och barnets ålder. Huvudvärk, kräkningar och trötthet är de klassiska symtomen men mer diffusa symtom är också vanliga. Skolbarn kan drabbas av trötthet, försämrade skolprestationer, personlighetsförändring och återkommande huvudvärk.

Hos småbarn kan symtom som irritation, svårigheter att äta och sen utveckling förekomma. Tumören diagnostiseras vanligen med hjälp av datortomografi.

Behandling

Till skillnad från de flesta andra solida barntumörer opereras hjärntumörer vanligen bort utan föregående cytostatikabehandling. Vilken behandling barnet får efter operationen beror på diagnos, tumörens läge, hur mycket av tumören som tagits bort och barnets ålder. Många tumörer kräver kompletterande behandling i form av strålning.

Barn under tre år strålas oftast inte utan får cytostatika istället. Cytostatika kan också ges som komplement till strålning.

Modern molekylärbiologisk teknik har möjliggjort förfinad diagnostik som lett till ändrad klassificering, som i sin tur gör det lättare att bestämma vilken behandling som passar bäst till vilken tumör.

Komplikationer

Vanliga sena komplikationer är hormonstörningar, tillväxtstörningar, inlärningssvårigheter och psykosociala problem. Barnet kan ha svårt att koncentrera sig i skolan och förstå det sociala samspelet. Ofta slås den egna hormonproduktionen ut och de måste äta mediciner under resten av sin livstid. Vissa klarar sig helt utan komplikationer.

Prognos

Den sammantagna långtidsöverlevnaden är drygt 80 procent men varierar mycket mellan de olika tumörformerna. Låggradiga astrocytom har god prognos. Medulloblastom, med en femårsårsöverlevnad på cirka 60 procent, är den tumör som har störst benägenhet att sprida sig inom CNS (centrala nervsystemet). Hjärnstamstumörer är ofta inoperabla och mycket svårbehandlade.

En godartad tumör kan på grund av sitt läge medföra stora problem för individen. Under de senaste tio åren har behandlingen av hjärntumörer förbättrats. Tumörer som förr betraktades som inoperabla kan allt oftare opereras framgångsrikt i dag. Tekniken för strålbehandling har utvecklats liksom möjligheterna till exakt dosplanering. Dagens cytostatikabehandling är mer effektiv och liksom vid kirurgi och strålning sker en ständig utveckling och förbättring av metoderna.

Forskning

De flesta barn som drabbas av cancer blir botade och har en lång förväntad livstid, och då är det viktigt att minimera behandlingens komplikationer, som kan bli värre med tiden.

All cancerbehandling står på tre ben: strålbehandling, kirurgi och cytostatika. För en del barn räcker en av behandlingsformerna, andra behöver två eller alla tre. Strålbehandling behövs ofta för att bekämpa hjärntumörer, liksom leukemier och lymfom som har spritt sig till hjärnan.

Men strålbehandling är också den metod som har störst negativa effekter på hjärnan. Barns hjärnor är känsligare än vuxnas eftersom de inte är färdigutvecklade.

I dag vet vi mycket mer om de biologiska effekterna av strålbehandling mot hjärnan. Bland annat har vi lärt oss att både bildning av stamceller och nybildning av nervceller sker i hjärnan och att de processerna skadas svårt av strålbehandling, men vi har också lärt oss hur vi kan läka en skadad hjärna och hur vi kan undvika skador.

I dag vet läkarna till exempel att fysisk aktivitet betyder mycket för hjärnans återhämtning, både från sjukdomen i sig och från strålbehandlingen. 

Värt att veta om hjärntumörer:

  • 1985 hölls det första mötet med International Society of Pediatric Neurooncology, ISPNO. Samma år finns också MR-kameror vid alla universitetskliniker.
  • 1988 behandlas låggradiga astrocytom framgångsrikt med cytostatika i upprepade kurer.
  • 1993 har Vårdplaneringsgruppen för CNS-tumörer hos barn, VCTB, sitt första möte i Göteborg.
  • 1999 kan den kraniospinala stråldosen sänkas med cirka 30 procent vid behandling av standardrisk medulloblastom.
  • 2003 visar SIOPPNET 3-studien att cytostatika förbättrar prognosen för standardrisk medulloblastom.
  • 2005 visar sig intraventrikulärcytostatika vara ett bra alternativ till strålning för yngre barn med medulloblastom.
  • 2007 beslutar Barncancerfonden att satsa 100 miljoner kronor på ett nationellt forkningsnätverk kring hjärntumörer och neuroblastom – NBCNS.
  • Det finns 127 olika typer av hjärntumörer, men i praktiken arbetar läkarna med behandlingsprogram för ett tiotal.
  • Hjärntumörer utgör knappt en tredjedel av all barncancer.

Drabbade berättar


Christopher Persson
Diagnos: Hjärntumör. Insjuknade 2006, färdigbehandlad 2007.


Victoria Rosenvind
Diagnos: Hjärntumör. Diagnostiserad 1990, färdigbehandlad 1994.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Faktagranskad av: Klas Blomgren, överläkare och professor vid Karolinska Institutet, januari 2017