forskning4_wide.jpg

Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur för forskare och kliniker är breda satsningar som ska skapa goda förutsättningar för att genomföra enskilda forskningsprojekt och utveckla vården. Satsningarna är strategiska och kommer hela barncancerområdet till godo.

För att kunna göra framsteg inom Barncancerforskningen behövs det infrastruktur på plats. Det handlar bland annat om register, biobanker och kunskapsnätverk som utgör grunden för att nå nya framgångar. På följande sidor kan du läsa mer om de satsningar Barncancerfonden finansierar inom området forskningsinfrastruktur.

Biobanker

Barncancerfonden är med och finansierar två biobanker i Sverige. Hur patientvävnad får samlas in till biobankerna och användas till forskning regleras av ett rigoröst regelverk samt etiska bestämmelser.

Läs mer

Barncancerregistret

Ett av de första projekt som Barncancerfonden gav stöd till var etablering och utveckling av Barncancerregistret. Detta register ligger till grund för den behandlingsutveckling som skett inom barncancerområdet.

Läs mer

SVBRT - Svenska barnradioterapigruppen

SVBRT är en grupp bestående av kliniskt barnradioterapiverksamma (strålning) onkologer och sjukhusfysiker som representerar Sveriges alla sjukvårdsregioner.

Läs mer

VCTB - Vårdplaneringsgruppen för CNS-tumörer hos barn

Vårdplaneringsgruppen för CNS-tumörer, tumörer i centrala nervsystemet, bildades 1993.

Läs mer

VSTB - Vårdplaneringsgruppen för solida tumörer hos barn

VSTB bildades 1974 på initiativ av en liten grupp specialister med särskilt intresse för barnonkologi. Då fanns ett tydligt behov av att genom samarbete och informationsutbyte förbättra också behandlingen av solida tumörer hos barn.

Läs mer

SBLG - Svenska Barnleukemigruppen

SBLG bildades 1967 och träffas sedan starten regelbundet för att på nationell basis säkerställa högkvalitativ leukemidiagnostik, behandling, behandlingsresultat och minimering av sena komplikationer.

Läs mer